Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

pasovanie 01 pasovanie 02 pasovanie 03 pasovanie 04

My sme smelí prváci,

múdre hlávky máme ...

     Aj takéto slová zazneli pri speve hymny prvákov, ktorá zaznela vo štvrtok 16.11.2017 v školskej  jedálni  Základnej školy na Komenského ulici. Vyzdobená jedáleň plná rodičov a starých rodičov sa v priebehu niekoľkých minút  premenila na rozkvitnutú lúku rôznych farieb.

sviantek 01  sviantek 02

V posledných rokoch akoby stále medzi sebou zápasili Pamiatka zosnulých – ľudovo povedané Dušičky a Halloween. Akoby sme nevedeli, či zapáliť sviečku alebo vyrezať tekvicu, či ísť do ticha na cintorín alebo na nejakú halloweenskú párty.

Mestský podnik Bapos v Bardejove ako správca mestského  cintorína v rámci skvalitňovania služieb pre návštevníkov cintorína zaviedol ešte v mesiaci október novinku na najväčšom cintoríne v meste – automat na sviečky.

unicef                                                             deticky

V školskom roku 2017/2018 sa naša ZŠ s MŠ zapojila do projektu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K  DEŤOM, ktorý je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

ovocne stavy 

Týždeň zdravej výživy na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom je pre žiakov našej školy už tradične plný zaujímavých chutí, vône a prináša im množstvo užitočných informácií. Okrem chutných a zdravých obedov v školskej jedálni im pani učiteľky Mgr. Renáta Kicová a Mgr. Alžbeta Melicherová v spolupráci s vedúcou školskej jedálne p. Máriou Liptákovou pripravili ochutnávku čerstvých ovocných a zeleninových štiav.

         Mesto Bardejov dlhodobo venuje veľkú pozornosť záchrane a obnove hradobného opevnenia. Popri finišujúcich prácach na obnove južného barbakánu si mesto dalo vypracovať novú štúdiu na opravu východnej časti mestského opevnenia.

         Táto štúdia prichádza z novou koncepciou využitia východnej časti mestského opevnenia, do ktorého by sa po rekonštrukcii mala vrátiť voda, ktorá bola v minulosti jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ide o zachovanie historickej podstaty s citlivých zakomponovaním moderných prvkov, ktoré podliehajú odsúhlaseniu zo strany Krajského pamiatkového úradu Prešov.

       Projekt obnovy východnej časti hradobného opevnenia bude rozdelený na 2 etapy. Prvú etapu bude tvoriť sanácia hradieb v severovýchodnom barbakáne, výstavba vodných plôch a s tým súvisiacich energetických rozvodov, drobnej architektúry, iluminačného osvetlenia, spolu s pešími chodníkmi a zeleňou. V 2.etape je navrhovaná rekonštrukcia hradobného opevnenia a dostavby chýbajúcich častí, rekonštrukcia Veľkej a Červenej bašty, chodníka osobností Bardejova, drobnej architektúry, verejného a iluminačného osvetlenia, terénnych a sadových úprav. 

Mesto Bardejov pri zabezpečovaní ochrany pamiatkového fondu v mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorej podstatnú súčasť tvorí historické jadro mesta, zapísané do Zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dlhodobo rieši nielen obnovu a záchranu historických pamiatok, ale súčasne aj negatívne dopady okolitej infraštruktúry a zástavby na tieto pamiatky.

       Jedným z výrazných infraštruktúrnych systémov majúcich takýto vplyv je aj dopravná infraštruktúra. V nedávnom období sa prostredníctvom vybudovania juhozápadného obchvatu mesta Bardejov zásadným spôsobom podarilo riešiť a eliminovať dopad tranzitnej dopravy na komunikáciách v dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou.

DSC 0021 DSC 0023 DSC 0028

Utorok 24. októbra 2017 bol na našom zariadení dňom, ktorý bol venovaný starým rodičom našich detí. Celé poobede sa nieslo v slávnostnom duchu, deti sa pekne vyobliekali, aby predviedli svoj nacvičený program. My, pracovníčky školskej jedálne, sme zas pripravili malé občerstvenie, aby prarodičia ochutnali, čo sa našim malým stravníkom podáva v materskej škole, pretože je dôležitá aj motivácia z ich strany. Ako sme sa na druhý deň dozvedeli, ponúkané nátierky – baklažánová, oškvarková, talianska, zo syra tofu, drožďová a špenátová všetkým veľmi chutili a niektorí sa čudovali, že sú deti, ktoré tieto pokrmy neobľubujú.

Sme radi, že naša akcia mala úspech a že snáď prispeje k tomu, že naše predškolské deti budú ešte viac motivované aj z inej strany k tomu, aby nami ponúkané jedlá vždy s chuťou skonzumovali. 

Zverejnil: Eva Bogdanová, Mgr., 2017-10-30, 10:20, eva.bogdanova@bardejov.sk

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili.
Na najväčšom cintoríne v meste, na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku bude počas týchto sviatkov zmenený režim prevádzky a to následovne:
    osvetlenie celého pohrebiska  je od piatku 27. 10. 2017  do 8. 11. 2017 v čase od 17.00 hod. – 22.00 hod.

stála služba :
utorok  31. 10. 2017 od 8.00 – 19.00 hod.,
streda   1. 11. 2017 od 8.00 – 22.00 hod.,
štvrtok   2. 11. 2017 od 8.00 – 22.00 hod. ,
piatok 3. 11. 2017 od 8.00 – 19.00 hod.

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest na Mestskom cintoríne, na cintoríne sv. Michala, na cintoríne sv. Anny a na cintorínoch v prímestských častiach.
    Za hrobové miesta je možné zaplatiť osobne na prevádzke Pohrebné služby na ul. Mlynská 1, v budove športovej haly v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod. alebo bezhotovostne po telefonickej dohode na č. t. 054/474 68 16 v čase od 8.00-16.00 hod.  

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach:
0910 244 389 a 0911 420 122

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka. Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves, Bardejov

Podrobnosti ohľadom vyhlásenia výberového konania nájdete v priloženom dokumente.

Zcerejnil: Anna Nováková, PhDr., 2017-10-20, 10:30, anna.novakova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám