Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

dejepisna olympiada 

      Žiaci z  deviatich základných škôl  v okrese Bardejov sa zúčastnili obvodového kola Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 15. februára 2018  na ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, v Bardejove. Nadobudnuté vedomosti z histórie si zmeralo 45 žiakov  6. – 9. ročníka  v štyroch kategóriách. Dejepisnú olympiádu otvoril a k žiakom sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Ján Lazor a poprial im veľa úspechov pri vypracovávaní testov.

 Olympiádu pripravili a organizovali učiteľka dejepisu Mgr. Nataša Simková a účtovníčka Mgr. Lenka Dutková.

natierky 01 natierky 02 natierky 03 natierky 04

Program prevencie obezity formou ochutnávok nátierok v ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.

Každodenná príprava desiatej nie je vždy jednoduchá, pretože každému z nás záleží na zdravom vývoji našich detí. Ideálna desiata by mala obsahovať vyvážený pomer všetkých základných výživových prvkov, ako sú komplexné sacharidy, bielkoviny, telu prospešné zdravé tuky, vitamíny, minerálne látky a vlákniny. Nezabúdajme ani na pitný režim, ktorý by mal byť úplnou samozrejmosťou.

Rok 2018 prináša zmeny v platení poplatku za drobné stavebné odpady. Po novom už budú poplatníci uvedený poplatok uhrádzať v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenej organizácie EKOBARD, a.s na Štefánikovej ulici č. 3751 a to v závislosti od množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu.
Oproti roku 2017 sa mierne mení aj sadzba poplatku a to z 0,015 €/kg na súčasných 0,020 €/kg odpadu. To znamená, že občan za každých 100 kg drobných stavebných odpadov odovzdaných na zbernom dvore zaplatí 2 €.

Dňa 16. 01. 2018 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 28. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 28-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 21 žiakov z 12 základných škôl mesta i okresu Bardejov.

V septembri 2017  sa naša základná škola zapojila do medzinárodného projektu Spielend neues lernen. Spolupracujú na ňom školy z Turecka, Grécka, Talianska, Poľska a Slovenska.  Témou projektu je gamifikácia (uplatňovanie herných princípov) v učení.  Projektovými jazykmi sú nemčina a angličtina. V novembri 2017 sa vyučujúci anglického a nemeckého jazyka všetkých zapojených škôl stretli na pôde tureckej školy, kde sa osobne zoznámili, prezentovali svoje školy a mestá a dohodli sa na harmonograme a činnosti celej projektovej spolupráce.

Mesto Bardejov v rámci maximálnej využiteľnosti doterajších vozidiel čistiacej techniky zakúpilo ďalšie nadstavby na vozidlá, čím sa opäť zmodernizoval vozidlový park, ktorý slúži pre zimnú údržbu v našom meste. V utorok  6. februára 2018 sa všetky vozidlá s novými prvkami predviedli na Radničnom námestí.

Pôvodné vozidlá boli obstarané ešte v roku 2011 v rámci grantu „Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov“ v celkovej hodnote viac ako 1 900 000 €.

 

V tomto kalendárnom roku naše mesto oslávi významné jubileum -  777. rokov od prvej zmienky o Bardejove. Toľko rokov totiž už uplynulo odkedy sa v roku 1241 prvýkrát objavil záznam o Bardejove v  Ipatievskej kronike.
Počas celého roka 2018 sa tak nielen obyvatelia mesta, ale i návštevníci mesta stretnú s magickým číslom 777 skoro všade v meste.
Samospráva mesta spolu so svojimi organizáciami má pripravený bohatý program podujatí a rôznych

S budovaním bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov sa začalo v roku 2003. Jeho rozširovanie a modernizácia sa uskutočňuje na základe dlhodobého projektu s dôrazom na Mestskú pamiatkovú rezerváciu Bardejov a sídliskové celky.

         Cieľom a obsahom projektu je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta a ochrany ich majetku, majetku mesta. Zároveň sa tým posilní dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a  tiež vo vymedzenom rozsahu aj dohľad nad dopravno-bezpečnostnou situáciou. To všetko bez nutnosti zvyšovania početných stavov príslušníkov MsP.

msr 20180118 ziaciČlenovia Mestskej rady v  Bardejove sa zišli 18. januára 2018 už na svojom  42. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Prerokovali návrhy nájmov nehnuteľného majetku mesta v správe spoločnosti Bardbyt, s. r. o., zobrali na vedomie správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ za rok 2017 a zaznela aj aktuálna informácia o výkone zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov v zimnej sezóne 2017/2018.

V rámci schváleného Mestského operačného plánu zimnej údržby v meste Bardejov a jeho prímestských

cena prim za r2017 01Pri príležitosti osláv Oslobodenia mesta, ktoré sa konali v piatok 19. januára 2018 udelil primátor mesta Cenu primátora mesta 17 jednotlivcom a 4 inštitúciám.

Slávnosť sa konala v Obradnej sieni Mesta Bardejov v priestoroch budovy mestského úradu.

Cenu primátora mesta podľa Štatútu mesta Bardejov ako najvyššie ocenenie mesta udeľuje primátor fyzickým a právnickým osobám za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma a v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta.

Z rúk primátora mesta si cenu prevzali:

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám