Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŹP846/2020 26.2.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  4 ks drevín, druh: 1 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus),, 2 ks Smerk obyčajný (Picea abies), 1 ks Breza biela (Betula pendula), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 6582, druh pozemku:ostatné plochy, parcelné číslo C KN 6544/1, druh pozemku:ostatné plochy, parcelné číslo C KN 6574, druh pozemku:ostatné plochy, parcelné číslo C KN 2070/83, druh pozemku:ostatné plochy, pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Stromy majú staršie poranenia, preschýnajúce alebo poškodené koruny (smreky obyčajné) a dutiny na báze kmeňa (javor horský). Breza rastie v blízkosti fasády a zvyšuje mieru zatienenia v prízemných bytoch bytového domu na Ťačevskéj ulici č. 7.

 ŽP1164/2020  23.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny a 70 m2 porastu, druh: 1 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ) - MPR, rastúca v kat. území Bardejov,  na pozemku parcelné čísla C KN 619/2, druh pozemku:ostatné plochy a 70 m2 porastu - Borievky čínskej ( Juniperus chinensis´ Pfitzeriana Glauca) - MPR, rastuca na pozemku parcela číslo C KN 624/1 v k.ú. Bardejov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Predmetná lipa je súčasťou aleje na území MPR Bardejov, je napadnutá drevokaznou hobou, má na kmeni badateľné znaky začínajúcej dutiny a rastie v blízkosti cestnej komunikácie a osvetľovacieho telesa. Porast Borievky rastie taktiež na území MPR Bardejov vo svahovitom teréne, je poškodený a presýchajúci.

ŽP787/2020 25.2.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks Lipa malolista (Tilia cordata) rastúca v kat. území Bardejov , na pozemku parcelné čísla C KN 3420/14 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Herstek Peter, Bartošovce 4, 086 42 Hertník         

Dôvod žiadosti: Drevina bráni v prístupe motorovým vozidlam do výrobnej haly.

ŽP806/2020 24.02.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies )  rastúca v kat. území Bardejov ( ul. Slovenská č.16 ), na pozemku parcelné čísla C KN 404/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefán ikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Slovenská č.16, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

     
ŽP1291/2020  02.04.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  19 ks drevín, druh: 19 ks Tuja západná ( Tuja occidentalis ),  rastúce v kat. území Bardejov ( ul. Sázavského blok I-1 ), na pozemku parcelné číslo C KN 1972/1 druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Dreviny boli v minulosti redukované rezom v korune, stav. uspokojivý. Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Sázavského blok I - 1, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových proestoroch.

 
ŽP940/2020   10.03.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie povolenia na stínanie a odstráňovanie stromov na parcelách číslo C KN  4277/9, 4277/10, 4277/11, 4277/12, 4277/13, 4277/14 a 4277/15,  rastúce v kat. území Bardejov, druh pozemku:vodné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: 2J Antennas, s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: 3 ks drevín súpadli na plot a panelovú cestu, stromy sú vysoké  a hrozí, že pri páde zničia plot, cestu, kabeláž a optický prepoj na plote, plus rozvodne. Pri zrezávaní konárov bolo zistené, že sú vyschnuté a duté.

     
 ŽP805/2020  24.02.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín, druh drevín : 7 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ) rastúce na pozemku  C KN 2335/1 ( mestský cintorín )druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ) rastúci na pozemku s parcelným číslom C KN 2021 ( ul. Moyzesova ) druh pozemku : ostatné plochy a 1 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) rastúca na pozemku s parcelným číslom C KN 58 ( ul. Fučíkova ) druh pozemku: ostatné plochy. Dreviny rastúce v k.ú. Bardejov, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Mestský cintorín - 7 ks Tuja západná : U niektorých jedincov sú presychajúce koruny. Koreňová sústava zasahuje k urnovej stene, ktorá plní funkciu oporného múru.  Moyzesova ulica - 1 ks Smrek pichľavý : Koruna typická pre daný rod a druh, rastie v tesnom dotyku s fasádou ( konáre stromu su v dotyku na okenné tabule) a  zasahuje do trasy podzemných inžinierských sietí ( plynové potrubie ). Fučíkova ulica - 1 ks Breza previsnutá :  Koruna typická pre daný  rod a druh rastie v dotyku s fasádou bytového domu.
ŽP1101/2020 12.03.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), rastúci na pozemku parcela číslo C KN 1159/2 ( ul. Komenského č.5 ), druh pozemku: ostatná plocha a 1 ks Borovica Bankusová ( Pinus banksiana ), rastúca na pozemku parcela číslo C KN 1159/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, rastúcich v kat. území Bardejov, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Stredná priemýselná škola technická, Komenského č.5, 085 42 Bardejov       

Dôvod žiadosti: dreviny sú prestárle, rastú naklonené v tesnej blízkosti budovy, pri silnejšom náraze vetra môže dôjsť k popškodeniu budovy a školského parkoviska.

     
ŽP1163/2020 23.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh:  2 ks Buk lesný ( fagus sylvatica )- rastúce na pozemku  parcelné čísla C KN 6373/3, v k.ú. Bardejov, druh pozemku :zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti:Výstavba prístupovej cestnej komunikácie k záhradkárskej lokalite. Predmetné dreviny rastú v trase budúceho cestného telesa.

 ŽP487/2020 03.02.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh Topoľ osikový ( Populus tremula ),  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 3814/13 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: H&H, Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: stromy sú prestárle , kmene sú čiastočne prehnité, ohrozujú nehnutelnosti a zdravie osôb.

 ŽP1135/2020 18.03.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 1 ks  Jarabina vtáčia ( Sorbus aucuparia ),  rastúca v kat. území Bardejov ( ul. Ťačevská č.16-17 ) na pozemku parcelné číslo C KN 2070/61, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie,  2 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ), rastúva v k.ú. Bardejov  ( ul. Komenského č. 43, D5 ) na pozemku  parcelné číslo C KN 1991/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoriea, 1 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) , rastúci v k.ú. Bardejov ( ul. Komenského č.43 D5 ) na pozemku parcela číslo C KN 6519, druh pozemku: ostatná plocha a 1 ks Borievka čínska ( Juniperus chinensis , rastúca v k.ú.Dlhá Lúka ( ul. Dlhá č. 60 ) na pozemku parcela číslo C KN 131/183, druh pozemku: trvalý trávny porast. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ul.Ťačevská č.16-17 ( D9 ), bytového domu na ulici Komenského č.43 ( D5 ), na ul. Pod Papierňou č.66 a Herminy Lenkovej, bytom Dlhá Lúka na ul. Dlhá č.60, ktorí argumentujú  zhoršenými hygienickými v priľahlých bytoch, zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín a vrástaním dreviny do cestného telesa ( Dlhá Lúka ).

 ŽP5899/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín, druh: 10 x lipa malolistá, 2 x borovica lesná, 2 x javor horský, 1 x javor mliečny a 1 x jabloň domácaJavor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4254/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Krajinárska štúdia doprovodnej aleje cesty III. triedy č. III/3504 spracovanej 05/2019.
     
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies )  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 1997/7 druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
ŽP1102/2020 18.03.2020

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p.Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: drevina je naklonená na existujúcu budovu a má obnážený koreňový systém z dôvodu realizácie výkopových prác na susednej parcele ( prevýšenie cca 5,0m ), korene prerástajú vodovodnú prípojku a narušujú plynové rozvody.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 02.04.2020 08:57 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám