Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
     
 ŽP 2018/01894  22.01.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: čerešňa vtáčia s obvodom 150 cm, rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4157/2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Strom raastie v tesnej blízkosti komunikácie a spevnenej plochy, má staršie poranenia kmeňa a konárov.

 ŽP 2018/02503  15.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 2 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ) s obvodmi kmeňov 90 a 100cm a 3 ks Jedľa sibirská (Abies sibirica ) s obvodomk kmeňov 90, 110 a 120cm  , rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1154, druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestarlé, poškodzujú spevnené plochy a chodníky svojim koreňovým systémom a poškodzujú existujúce kanalizačné potrubie.

ŽP 2018/02299 02.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 90cm, rastúcej v kat. území Bardejov - Bard.Nová Ves, na pozemku parcelné číslo CKN754, druh pozemku:orná pôda, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: JUDr. Štefan Sopko, Bardejovská Nová Ves, Pri štadióne 2518/14, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: zasahuje do elektrického vedenia a okolie záhradky kde tieni na ovocné stromy

 ŽP2018/02412

 

09.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1 ks  Breza previsnutá (Betula pendula " Youngii") - Cintorín sv.Michala  s obvodom kmeňa 90cm rastúca  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1309/3, druh pozemku : ostatné plochy,pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

 

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadost:  Na podnet Ing. Viery Havrilovej, ktorá argumentuje poškodzovanie hrobky koreňovým systémom predmetnej dreviny. Drevina rastie v tesnej blízkosti hrobky a má staršie poranenia kmeňa a kostrových konárov.

 

 
     
     
     
ŽP2018/02637 23.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ) s obvodom kmeňov 60, 70, 70, 80 cm,  rastúce v kat. územíDlhá Lúka, na pozemku parcelné číslo CKN77/1, druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov mestskej časti Dlhá Lúka, ktorí argumentujú poškodzovaním hrobiek a spevnených plôch koreňovým systémom drevín.

ŽP2018/00237 16.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: 2 ks Čerešňa vtáčia  ( Cerarus avium ) a 1 ks Dub letný ( Quercus robur ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1910/6, druh pozemku: trvalé travnaté porasty , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Marek Maďar, J.Grešáka 13, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Stromy rastú na svahu, hrozí riziko vyvratenia pri nepriaznivom počasí.

ŽP2017/05908 14.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks drevín, druh: 2ks Breza previsnutá ( Betula pendula )s odvodom kmeňa 80 a 80cm, rastúcich na pozemku parcela číslo CKN 5167/62 ( ul.J.Švermu ), 1ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) s obvodom kmeňa 90cm, rastúca na pozemku číslo CKM 5167/50 ( ul.A.Svianteka ), 1 ks Pagaštan konský ( Aesculus hippocastanum ) s obvodom kmeňa 90cm, rastúci na pozemku číslo CKN5167/110 ( ul.Ar.gen.L.Svobodu), 1 ks Javor mliečný ( Acer platanoides ) s obvodom kmeňa 80cm, rastúci na pozemku číslo CKN 370/1 ( ul.Kúpeľná ), 1 ks Javor mliečný / Acer platanoides ) s obvodom kmeňa 150cm, rastúci na pozemku číslo CKN 2070/15 ( ul.Ťačevská ), 2 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 85 a 100cm, rastúce na pozemku číslo CKN 1900/1 ( ul.Ťačevská ) a 1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata ) s obdomom kmeňa 120cm, rastúca na pozemku číslo CKN 1310/1 ( ul.Moyzesova ), meraných vo výške 130cm nad zemou, rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy, a zastavané plochy a nádvoria, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet organizácie BARDTERM s r.o., ktorý argumentujú zhoršeným zdravotným stavom drevín, poškodzovaním fasád objektov alebo základov spevnených plôch v blízkosti objektov kotolní.

 
 ŽP2018/02360  08.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) - ul. Sv.Jakuba č.29-30  rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 2070/37, druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Topoľ čierny ( Populus nigra "Italica" ) - ul. Komenského č.8-11 rastúci na pozemku parcelné číslo CKN 2070/30, druh pozemku : ostatné plochy, 2 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) - ul. Komenského č.8 - 11 rastúci na pozemku parcelné číslo CKN 2070/86, druh pozemku : ostatné plochy a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) - ul. Ťačevská č.24 blok K-6 rastúci na pozemku parcela číslo CKN 1972/1 druh pozemku : ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na  podnet správcu bytových domov na uliciach Sv. Jakuba č.29-30, Komenského č.8-11 a Ťačevská 24 v Bardejove, ktorý argumentuje zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín a rizikom ich statického zlyhania. Smreky rastú bv blízkosti bytového domu a prístrešku na kontajnery TKO, brezy v blízkosti parkoviska pre motorové vozidlá v líniovej výstavbe. Topoľ sa nachádza v solitérnej pozícii.

ŽP2018/02330 06.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1ks Čerešňa vtáčia ( Cerasus avium ), rastúcej v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1360, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov.

Žiadateľ: Alžbeta Kutašovičová, Nám. arm.gen. L.Svobodu 8, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Prestavba rodinného domu.

 
ŽP2018/00202 15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1ks Smrek obyčajný ( Picea abies )  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN2184/1, druh pozemku: záhrady, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr.art. Juraj Bochňa,Dlhý rad 24, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná z dôvodu výstavby prístrešku pre tri osobné motorové vozidla.

 
ŽP2017/05130  11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: 1ks Lipa malolistá ( Tilia cordata)  rastúca v kat. území Bardejov  ( ul. J.Švermu 1-3 ), na pozemku parcelné číslo CKN 5167/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 1 ks breza previsnutá ( Betula pendula ) tastuca v kat.území Bardejov ( ul. J.Švermu 1-3 ) na pozemku číslo CKN 5167/38, druh pozemku : ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet Okresného stavebného bytového družstva Bardejov, ktoré argumentuje najmä zhoršenými hygienickými pomermi v priľahlých bytoch.

 
ŽP2018/00203  15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6ks drevín, druh: 2ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) a 3 ks produkčných drevín ( 2 ks slivka a 1 ks jabloň )   rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo CKN 55/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Dušan Fecko, Záhradná 8, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nováý Ves 

Dôvod žiadosti: Produkčné stromy sú staré, napadnuté škodcami, veľa konárov suchých vyschnutých. Ihličnaté dreviny ohrozujú existujúce elektrické vzdušné vedenie.

 
 ŽP2018/02411 09.02.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín, druh: 1ks Buk lesný s obvodom kmeňa 150cm,  4 ks Smrek obyčajný s obvodom kmeňov 90, 50, 65cm, 1 ks breza nízka s obvodom kmeňa 70cm a 4 ks dub letný s obvodom kmeňa 100, 170, 180 a 140cm rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN4119/4 a 4109/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Palša Vladimír CSc a PaedDr. Anna Palšová rod. Čorbová, Kapušany č.686, 082 12 Kapušany úpri Prešove   

Dôvod žiadosti: dreviny sú prestarlé, majú vyschnuté riedke koruny, výrazne staršie poškodenia, je prítomnosť patogénov a hniloby, 4 ks jedincov sú vychylené od zvyslej osi.

ŽP2017/05907     14.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny, druh: 2ksSmrek obyčajný ( Picea abies )   rastúce v kat. území Bardejov ( ul.Jesenského 13 ), na pozemku parcelné číslo CKN 520/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Zlý zdravotný stav. Stromy majú defekty vetvenia, jeden z jedincov je vychylený od zvislej osi a druhý má odhalené koreňové nábehy.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5ks drevín, druh: 5 ks Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii )  s obvodom kmeňa 100, 110, 110, 110 a 120cm,   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN5167/76, druh pozemku: zastavané plochgy a nádvoria (ul. L.Novomeského 12-145) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti:Na podnet obyvateľov bytového domu, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním fasády bytového domu.

 

ŽP2017/05481 13.10.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10ks dreviny, druh: 10 ks Jaseň  rastúce v kat. území Bardejov  ( ul. Pod Papierňou ), na pozemku parcelné číslo CKN 6522/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Rozšírenie parkovacích plôch.

 ŽP201705905  14.11.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín, druh:2 ks  Breza previsnutá s obvodom kmeňa 100cm,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN3810/90, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  (ul. Dukelská 19) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: EXPORT - IMPORT, s.r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Výrazne poškodzujú stavbu-budovui, vedľa ktorej rastú. Dochádza k poškodzovaniu strechy, upchávaniu odpadového potrubia a tým k trvalému zatekaniu.

 ŽP2017/04538  24.07.20177

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14ks drevín, druh: smrek obyčajný   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 18/9, 19/2, 19/9 a 19/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Hurbanova) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Dominika komanická a Stanislav Komanický, Chmelník 6,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Opätovná žiadosť  z dôvodu, že stromy už majú svoju výšku a pri vetre ohrozujú chodcov na chodníku a cestnú premávku.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2018-23.02.2018  10.01, anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám