Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP5164/2019  30.07.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: 1 ks smrek obyčajný ( Picea abies ) rastúci v kat. území Bardejov  ( ul. Komenského č 25), na pozemku parcelné číslo C KN 2070/62 druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský npodnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Komenského č. 25, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP5115/2019 25.07.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh:  1  ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ) - rastúca na pozemku  parcelné čísla CKN 5167/51, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 08/5 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici A.Svianteka 26, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých priestoroch a poškodzovaním fasády bytového domu. Predmetná drevina rastie v tesnom dotýku s fasádou.

 

ŽP5020/2019 17.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) rastúci v kat. území Bardejov  ( ul. Komenského č 6-7 ), na pozemku parcelné číslo C KN 2070/30 druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský npodnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Komenského č. 6 - 7, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 30.07.2019  13:54 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám