Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
 ŹP2785/2020  2.9.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Orech kráľovský (Juglans regia) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 2203/1, druh pozemku: záhrada, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Mária Štecová, Kap. Nálepku 61, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina je v zlom zravotnom stave a ohrozuje obyvateľov a blízke nehnutelnosti.
ŹP2752/2020 27.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ks Vŕba pokrútená (Salix  erythroflexuasa) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 4886/8, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce a 1 ks Vŕba biela (Salix alba ) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 4886/8, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti bytového domu a svojimi konármi poškodzujú okapové rúry, parapety a okná budovy. Časť koruny stromov je suchá, pri silnejšom vetre sa láme a padajúce konáre môžu ohroziť prijímateľov sociálnej služby.

ŹP2751/2020 27.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrekovec opadavý (Larix decidua) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 2070/30, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu a svojím koreňovým systémom poškodzuje základy bytového domu.
 ŹP2660/2020  19.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný (Pice abies) rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 1184/14, druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Čremcha obyčajná (Prunus padus) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1184/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 2 ks Breza previsnutá (Betula pendula) rastúce na pozemku parcelné číslo  C KN 1184/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Bardejov – pozemky sú umiestnené v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny (smreky a čremcha) majú zhoršený zdravotný stav a brezy ohrozujú zdravie obyvateľov bytových domov svojou alergenitou.

     
ŹP2411/2020 24.7.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Tuja západná (Thuja occidentalis"Malonyana") rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1309/3, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – lokalita - cintorín sv. Michala, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti hrobových miest a svojím koreňovým systémom poškodzuje okolité hrobky.

ŹP2324/2020 16.7.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 2722, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Mária Lakatošová, Mičková 29, Bardejov 085 01     

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je vysokého vzrastu, pri sílnom vetre ohrozuje blízke nehnutelnosti a zdravie osôb.

ŹP2263/2020 10.7.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Tuja západná (Thuja occidentalis) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1309/3, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – lokalita - cintorín sv. Michala, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti hrobových miest.

ŹP1839/2020 1.6.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  4 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný (Picea abies) a 2 ks Lipa malolistá (Tilia cordata) rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 4886/23, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – lokalita Ťačevská ulica, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti fasády, zhoršujú hygienické podmienky v priľahlých bytoch, ohrozujú bytový dom ako aj vozidlá parkujúce na danej parcele. 

ŹP2070/2020 22.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  6 ks drevín, druh: 6 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 4774/1, druh pozemku: trvalý trávny porast, v kat. území Bardejov – lokalita Kira, pozemok je umiestnený mimo zastavaného uzemia obce.

Žiadateľ: Ján Sidimák, Nábrežná 15, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Dreviny svojou výškou pri nepriaznivom počasí ohrozujú existujúce nehnuteľnosti -  rekreačné záhradkárske chaty.

ŹP2076/2020 22.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: 1 ks Vŕba košikárska  (Salix viminalis ), rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 5167/97, druh pozemku:ostatná plocha, sú umiestnené v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Predmetný strom rastie v tesnej blízkosti oplotenia materskej školy, vrastá kmeňom a koreňovou sästavou do podmurovky.

 ŽP1164/2020  23.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny a 70 m2 porastu, druh: 1 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ) - MPR, rastúca v kat. území Bardejov,  na pozemku parcelné čísla C KN 619/2, druh pozemku:ostatné plochy a 70 m2 porastu - Borievky čínskej ( Juniperus chinensis´ Pfitzeriana Glauca) - MPR, rastuca na pozemku parcela číslo C KN 624/1 v k.ú. Bardejov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Predmetná lipa je súčasťou aleje na území MPR Bardejov, je napadnutá drevokaznou hobou, má na kmeni badateľné znaky začínajúcej dutiny a rastie v blízkosti cestnej komunikácie a osvetľovacieho telesa. Porast Borievky rastie taktiež na území MPR Bardejov vo svahovitom teréne, je poškodený a presýchajúci.

ŽP1512/2020 28.04.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: 2 ks Lipa malolista (Tilia cordata) a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) rastúca v kat. území Bardejov ,  - ul. Ťačevská č.26-28, na pozemku parcelné čísla C KN 4886/23 druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov obytného bloku na ul. Ťačevská č.26 - 28, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickým,i podmienkami v priľahlých bytoch . Smrek obyčajný vrastá do sesednej lipy.

ŽP2072/2020 22.06.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek pichľavý ( Picea pungens )  rastúca v kat. území Bardejov ( ul. Štefánikova ), na pozemku parcelné čísla C KN 4261/9 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefán ikova 786, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v rozhľadovoim kuželi križovatky ulíc Štefánikova - Mikulovská a zhoršuje rozhľadové pomery uvedenej križovatky, čím dochádza k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

     
ŽP1291/2020  02.04.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  19 ks drevín, druh: 19 ks Tuja západná ( Tuja occidentalis ),  rastúce v kat. území Bardejov ( ul. Sázavského blok I-1 ), na pozemku parcelné číslo C KN 1972/1 druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Dreviny boli v minulosti redukované rezom v korune, stav. uspokojivý. Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Sázavského blok I - 1, ktorí argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových proestoroch.

 
ŽP1803/2020   29.05.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie povolenia na stínanie a odstráňovanie stromov na parcelách číslo C KN  3846/3, 3857/7, 3857/3, 3857/5 a 4272/12 v počte 415 ks drevín,80 ks Topoľ osikoivý ( Populus tremula ),  48 ks Vŕba rakytová ( Salix caprea ), 88 ks Vŕba krehká ( Salix fragilis ),  28 ks Javor poľný ( Acer campestre ),  32 ks Javor mliečný ( Acer platanoides ),  74 ks Jelša lepkavá ( Alnus glutinosa ), 25 ks Vŕba biela  Salix alba ), 40 ks Topoľ čierný ( Populus nigra ) a 0,371 ha krovitého porastu v druhovej skladbe, 0,315 ha Vŕba krovitá ( Salix sp. ), 0,025 ha Ruža šipová ( Rosa canina ), 0,005 Svíb krvavý ( Cornus sanguinea ) a 0,026 Lieska obyčajná ( Corylus avellana ),    rastúce v kat. území Bardejov, druh pozemku: ostatná plocha a zastavamná plocha a nádvorie, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Real Forest, s.r.o. Pod Papierňou 2580/73, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: návrat pozemkov do užívania schopného stavu.

     
 ŽP805/2020  24.02.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín, druh drevín : 7 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ) rastúce na pozemku  C KN 2335/1 ( mestský cintorín )druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ) rastúci na pozemku s parcelným číslom C KN 2021 ( ul. Moyzesova ) druh pozemku : ostatné plochy a 1 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) rastúca na pozemku s parcelným číslom C KN 58 ( ul. Fučíkova ) druh pozemku: ostatné plochy. Dreviny rastúce v k.ú. Bardejov, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Mestský cintorín - 7 ks Tuja západná : U niektorých jedincov sú presychajúce koruny. Koreňová sústava zasahuje k urnovej stene, ktorá plní funkciu oporného múru.  Moyzesova ulica - 1 ks Smrek pichľavý : Koruna typická pre daný rod a druh, rastie v tesnom dotyku s fasádou ( konáre stromu su v dotyku na okenné tabule) a  zasahuje do trasy podzemných inžinierských sietí ( plynové potrubie ). Fučíkova ulica - 1 ks Breza previsnutá :  Koruna typická pre daný  rod a druh rastie v dotyku s fasádou bytového domu.
ŽP1101/2020 12.03.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), rastúci na pozemku parcela číslo C KN 1159/2 ( ul. Komenského č.5 ), druh pozemku: ostatná plocha a 1 ks Borovica Bankusová ( Pinus banksiana ), rastúca na pozemku parcela číslo C KN 1159/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, rastúcich v kat. území Bardejov, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Stredná priemýselná škola technická, Komenského č.5, 085 42 Bardejov       

Dôvod žiadosti: dreviny sú prestárle, rastú naklonené v tesnej blízkosti budovy, pri silnejšom náraze vetra môže dôjsť k popškodeniu budovy a školského parkoviska.

     
ŽP1163/2020 23.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh:  2 ks Buk lesný ( fagus sylvatica )- rastúce na pozemku  parcelné čísla C KN 6373/3, v k.ú. Bardejov, druh pozemku :zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti:Výstavba prístupovej cestnej komunikácie k záhradkárskej lokalite. Predmetné dreviny rastú v trase budúceho cestného telesa.

 ŽP1927/2020 09.06.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh Vŕba rakytová ( Salix caprea ),  rastúce v kat. území Bardejov ( ul. Pod lipkou č.81), na pozemku parcelné číslo C KN 2819/6 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Siládi Jozef, Gorkého 573/2, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: stromy sú prestárle , kmene sú prehnité, ohrozujú nehnutelnosti a zdravie osôb.

 ŽP1135/2020 18.03.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 1 ks  Jarabina vtáčia ( Sorbus aucuparia ),  rastúca v kat. území Bardejov ( ul. Ťačevská č.16-17 ) na pozemku parcelné číslo C KN 2070/61, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie,  2 ks Tuja západná ( Thuja occidentalis ), rastúva v k.ú. Bardejov  ( ul. Komenského č. 43, D5 ) na pozemku  parcelné číslo C KN 1991/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoriea, 1 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) , rastúci v k.ú. Bardejov ( ul. Komenského č.43 D5 ) na pozemku parcela číslo C KN 6519, druh pozemku: ostatná plocha a 1 ks Borievka čínska ( Juniperus chinensis , rastúca v k.ú.Dlhá Lúka ( ul. Dlhá č. 60 ) na pozemku parcela číslo C KN 131/183, druh pozemku: trvalý trávny porast. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ul.Ťačevská č.16-17 ( D9 ), bytového domu na ulici Komenského č.43 ( D5 ), na ul. Pod Papierňou č.66 a Herminy Lenkovej, bytom Dlhá Lúka na ul. Dlhá č.60, ktorí argumentujú  zhoršenými hygienickými v priľahlých bytoch, zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín a vrástaním dreviny do cestného telesa ( Dlhá Lúka ).

 ŽP5899/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín, druh: 10 x lipa malolistá, 2 x borovica lesná, 2 x javor horský, 1 x javor mliečny a 1 x jabloň domácaJavor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4254/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Krajinárska štúdia doprovodnej aleje cesty III. triedy č. III/3504 spracovanej 05/2019.
     
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies )  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 1997/7 druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
ŽP1102/2020 18.03.2020

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p.Štefánikova 786, 085 01 Bardejov          

Dôvod žiadosti: drevina je naklonená na existujúcu budovu a má obnážený koreňový systém z dôvodu realizácie výkopových prác na susednej parcele ( prevýšenie cca 5,0m ), korene prerástajú vodovodnú prípojku a narušujú plynové rozvody.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 02.09.2020, 15:20h. jana.klebanova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám