Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP2017/04764 10.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 28ks drevín, druh: 17 ks smrek obyčajný  (  Picea abies ), 2 ks borovica Banksova ( Pinus banksiana ), 1 ks vrba biela ( salix alba ), 5 ks jedľa purpurová ( Abies alba )  a 3 ks vŕba rakyta ( Salix  caprea )    rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5167/100, druh pozemku: ostatné plochy ( Nám. arm.gen. L.Svobodu16) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Dreviny ohrozujú bezpečnosť budov a ľudí, bránia prístupu svetla do tried a tým spôsobujú, že podmienky na vyučovanie sú nevhodné. Nevyhovujúci stav po zdravotnej a estetickej stránke ( sú napadnuté hub. chorobami ). Dreviny sú pod ale aj nad elektrickým vedením.

ŽP2017/04891 17.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1ks Douglaska tisolistá ( Pseudotsuga menziesii)  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1184/8, druh pozemku: ostatné plochy ( Partizánska ul.) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Drevina s korunou typickou pre daný rod a druh, rastie v tesnej blízkosti fasády bytového domu. Obyvatelia bytového domu na ulici Partizánska argumentujú najmä upchavaním a poškodzovaním kanalizačnej siete koreňovou sústavou dreviny a zaplavovanie suterénu bytového domu.

 
 ŽP2017/05033  04.09.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 33 ks drevín, druh: 33 ks Jaseň štíhly  ( Fraxinus excelsior )  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1997/19, 1997/24, 1997/28, druh pozemku: ostatné plochy ( ul.Komenského )  a parcela CKN 1990 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria ( ul. Komenského ), pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť kvôli potrebe výmeny aleje v súlade s koncepčnými materiálmi obnovy zelene v meste ( Koncepcia rozvoja verejnej zelene v meste Bardejov na roky 2012 - 2020).Predmetné dreviny požadované na výrub sú každoročne ošetrované hlavovým rezom, niektoré majú poranenia kmeňa, defekty vetvenia, jedince v blízkosti priechodu pre chodcov zakrývajú potrebný výhľad a vytvárajú riziko dopravnej kolízie.

ŽP2017/05081 07.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15ks drevín, druh: 1ks Tuja západná (Thuja occidentalis ), 1 ks Javor horský ( Acer pseudoplatanus ), 1 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ),  1 ks Javor horský ( Acer pseudoplatanus ), 1 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ), 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ), 1 ks Tis červený ( Taxus baccata ), 1 ks Borievka čínska ( Juniperus chinensis, poliehavý kultivar ), 1 ks Pajazmín vencový ( Philadelphus coronarius ), 6 ks Duilovec nádherný ( Chaenomeles speciosa ),  rastúcich v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemku parcelné číslo CKN 4175, druh pozemku: ostatné plochy ( areál LD Helios - Bardejovské Kúpele ), pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Cerberus Invest Group, s r.o., Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele  

Dôvod žiadosti: Navrhovaná výstavba parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá ( okolie LD Helios ), Predmetné dreviny majú menšie poškodenia, niektoré z nich rastú v prilíš hustom zápoji, majú defekty vetvenia ( jaseň, štíhly ), alebo preschnuté koruny ( smrek obyčajný ).

 
ŽP2017/05131 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks dreviny, druh: 9ks Tuja západná ( Thuja occidentalis)  rastúce v kat. území Dlhá Lúka, na pozemku parcelné číslo CKN 77/1, druh pozemku: ostatné plochy (cintorín Dlhá Lúka ) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet obyvateľov mestskej časti Dlhá Lúka, ktorí argumentujú poškodzovaním hrobiek a spevnených plôch koreňovým systémom drevín

 
ŽP2017/05130  11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: 1ks Lipa malolistá ( Tilia cordata)  rastúca v kat. území Bardejov  ( ul. J.Švermu 1-3 ), na pozemku parcelné číslo CKN 5167/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 1 ks breza previsnutá ( Betula pendula ) tastuca v kat.území Bardejov ( ul. J.Švermu 1-3 ) na pozemku číslo CKN 5167/38, druh pozemku : ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Žiadosť je podaná na podnet Okresného stavebného bytového družstva Bardejov, ktoré argumentuje najmä zhoršenými hygienickými pomermi v priľahlých bytoch.

 
     
     
   

 

 

 

 

     
 ŽP2017/4536  24.07.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4ks drevín, druh: orech   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1205, druh pozemku: záhrady (ul. Andráščikova 30) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bc. Marián Hlaď a Helana Hlaďová, Bogliarka 20, 086 04  Kružlov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú staré, poškodzujú susediace pozemky padajúcimi konármi.

 ŽP2017/04538  24.07.20177

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14ks drevín, druh: smrek obyčajný   rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 18/9, 19/2, 19/9 a 19/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Hurbanova) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Dominika komanická a Stanislav Komanický, Chmelník 6,085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Opätovná žiadosť  z dôvodu, že stromy už majú svoju výšku a pri vetre ohrozujú chodcov na chodníku a cestnú premávku.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2017-12-09 8:48, anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám