Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP 2018/06671  11.12.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 75 ks drevín, druh:  4 ks Javor mliečný, 18 ks Smrekovec opadavý, 6 ks Hrab obyčajný, 2 ks Javor Horský, 5 ks Lipa malolistá, 36 ks Borovica lesná, 2 ks Dub letný,  1 ks  Čerešňa vtáčia, 1 ks Agát biely - rastúce na pozemkoch  parcelné čísla CKN 3139/1, CKN 3125 a CKN 3118, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia, Bardejov, Radničné námestie 3, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sa nachádzajú v hustom zápoji, sú odumreté, takmer odumreté, alebo značne poškodené, či napadnuté patogénmi a ohrozujú bezpečnosť, zdravie a majetok návštevníkov i okoloidúcich akéo aj stav ostatných okolitých stromov.

 ŽP 2018/06184 06.11.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks  Topoľ biely  ( Populus alba ) rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo E KN 3025, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Havrilová Marta rod. Petrašková, Mihaľov 2494/37, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Drevina je prestarlá, pri nepriaznivom počasí ohrozujú suché konáre zdravie ľudí  a susedné nehnuteľnosti.

 ŽP 2019/2096  08.01.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, druh: 4 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 4757/143, druh pozemku trvalý trávny porast, rastúce v kat.území Bardejov,  1 ks Jedľa biela ( Abies alba )  a 1 ks Borovica lesná (  Pinus  sylvestris ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4731/50, druh pozemku: trvalý trávny porast  a 2 ks Lipa malolistá ( Tilia  cordata ) rastúce na parcele číslo CKN  4731/53, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : trvalý trávny porast, pozemky sú umiestnené mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:  Jalčová Eliška Komenského 567/33, 085 01 Bardejov, Jalč Jozef a Mária Jalčová, Pod Papierňou 1485/57, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Revitalizácia pozemku, výsadba ovocných drevín.

ŽP 2018/06250 13.11.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, druh: 8 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) rastúcich v kat. území Bardejov  ( lokalita Bard.Kúpele ), na pozemku parcelné číslo CKN 4145/67, druh pozemku trvalý trávnatý porast, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: OBUV - Špeciál, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Výstavba apartmanového domu.

 ŽP2018/06185

 

06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9ks drevín, druh: 2 ks  Jelša sivá ( Alnus incana ) , 5 ks Vŕba biela (Salix alba ) a 2 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ), rastúcich  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo EKN 3369, druh pozemku : trvalý travný porast, pozemok je umiestnený mimo zastavaného území mesta.

 Vladimír Benko, Pod Papierňou 56, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny rastú na parcele, ktorá bola v minulosti využívaná ako prístupová cesta ku záhradkárskej lokalite.  Žiadateľ prístupovú - účelovú komunikáciu chce upraviť do pôvodného stavu z dôvodu toho, že terajšia prístupová komunikácia novým vlastníkom je neprejazdná.

 

 ŽP2615/2019 15.02.2019

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, druh: vŕba rakyta, osika, jelša, buk, breza, hrab a lieska rastúcich v kat. území Bardejov  ( lokalita Bardejovská Nová Ves ), na pozemku parcelné číslo CKN 5523/1, 5261/1,5254/1, 5537, 518/1,1883, 1605/1, 1385/4, 529/1,529/6, 529/8, 529/4,1569/1, 1586/1 druh pozemku: trvalý trávnatý porast, orná pôda, ostatné plocghy, pozemoky sú umiestnené mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ladislav Kuľka VK a spol. Kacvinská 2, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti:Vyčistenie parciel od náletových drevín.

ŽP2254/2019 18.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín, druh: 1 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ),  rastúca na pozemku parcelné číslo CKN 1184/8, druh pozemku:ostatné plochy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta v k.ú. Bardejov.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Obyvatelia bytového domu na ulici Partizánska č.5, argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP2019/2449 01.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia ( Cerasus  avium ), 2 ks Topoľ osika ( Populus tremula ), 4 ks Dub letný ( Quercus ) 2 ks Vŕba rakytová ( Salix caprea ) a 2 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ), rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 53132/8 v k.ú. Bardejov, druh pozemku: orná pôda, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ján Hudák, Ľ.Štúra 21, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestárle, napadnuté hnilobou a poškodené vetrom - defekty vetvenia. Parcela sa nachádza v strede chatovej oblasti, celá je zarastená náletovým krovinatým porastom. Uvedené stromy tvoria nebezpečie najmä pri vetre. Druh pozemku je orná pôda, preto žiadateľ chce využívať ju na poľnohospodárske účely.

ŽP 2127/2019  09.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín a 16m2 náletových drevín: 2ks Breza previsnutá ( Betula  pendula ) rastúcich na pozemku parcela číslo CKN 6328/7, v kat. území Bardejov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Riznár Ján, Lukavica 46, 086 21 Lukavica     

Dôvod žiadosti: Zriadenie vjazdu k rekreačnej zrubovej chate na parcelách CKN 6113/2 a 6113/3.

 
 ŽP2255/2019 18.01.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 150 m2 náletových drevín:  1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 80 cm,  1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 70 cm, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba )  s obvodom kmeňa 45 cm, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 90 cm , 1 ks Topoľ osika ( Populus tremula ) s obvodopm kmeňa 45 cm, 1 ks Dub letný ( Quercus robur )  s obvodom kmeňa 80 cm, 1 ks Čerešňa vtáčia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 45 cm, meraných vo výške 130cm nad zemou, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba)  s obvodom kmeňa 120 cm, 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) s obvodom kmeňa 100 cm ( 10 kmeňov ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 130cm , 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 120 cm, 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 150cm ( 4 kmene ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea )

s obvodom kmeňa 160cm ( 2 kmene ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 150cm ( drevina preschnutá ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 200 cm ( 3 kmene ), 1 ks Vŕba kozia ( Salix caprea ) s obvodom kmeňa 180 cm ( 10 kmeňov - porast ), meraných vo výške 0,0m nad zemou,  Svíb krvavý ( Cornus sanguinea ), Ruža šípová ( Rosa canina ), Bršlen európský ( Euonymus europaeus ), Javor mliečný ( Acer platanoides ), Breza previsnutá ( Betula pendula ) a Topoľ osika  ( Populus tremula ),   rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 5122/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom  území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: W - STAVOB, s.r.o., Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny tvoria náletovú vegetáciu, ktorá dlhodobo nebola ošetrovaná a udržiavaná., Porast má miestami hustý zápoj, niektoré z drevín nemajú dostatočnýá priestor na rast a vývoj, sú poškodené ( zlomy kmeňov a konárov, staršie poškodenia ).

ŽP2019/2100 08.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks drevín, druh: 4 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1292/4, 1292/3, druh pozemku : zastavasné plochy a nádvoria a parcela číslo CKN 1291/2, druh pozemku: ostatné plochy, 2 ks Čerešňa vtáčia ( Cerarus avium ) rastúce na pozemku číslo CKN 1291/2, druh pozemku : ostatné plochy a 1 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ) rastúci na pozemku parcela číslo CKN 1291/2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemoky sú umiestnené v  zastavanom území mesta Bardejov.

Žiadateľ:Lazor Branislav a Anna Lazorová rod. Čamáková, Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Dreviny - náletové, narušujú svojim koreňovým systémom existujúce plynovody a svojou výškou prerástajú existujúce vzdušné elektrické vedenie.

 
   
 
ŽP2019/2566  11.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín, druh: 1 ks Smrek pichľavý  ( Picea pungens )  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN5167/40 ( ul. J.Švermu ),  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  1 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) rastúci na pozemku parcela číalo CKN 5167/76  ( ul.L.Novomeského ) v k.ú. Bardejov, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a 1 ks Breza previsnutá ( Betula pendula ) rastúca na pozemku parcela číslo CKN 51678/76 ( ul. L.Novomeského ) v k.ú. Bardejov, druh pozemku zasrtavaná plocha a nádvorie pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 7876, 085 01 Bardejov 

  

Dôvod žiadosti:  Obyvatelia bytového domu na ul. L.Novomeského A15, vchod č.9-11 a bytového domu A 10 na ulici J.Švermu 1-3 argumentuju zhoršenými svetelnými podmienkami v priľahlých bytoch a zdravotným stavom predmetných drevín.

 
ŽP2256/2019  18.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín, druh: 1ks Čerešňa vtáčia ( Prunus avium ) s obvodom kmeňa 80 cm, meraného vo výške 0,0m nad zemou a 2 ks Hruška obyčajná ( Pyrus communis ) s obvodom kmeňov 70 a 70 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 5152/1, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:W - STAVOB, s.r.o., Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny majú zníženú fyziologickú a biomechanickú vitalitu, dlhodobo neboli ošetrené, majú preschnuté, vyvetvené koruny so staršími poraneniami kmeňov a konárov. Na túto parcelu žiadateľ má vydané právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu " Bytového domu ".

 
 ŽP2018/05930 11.10.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, druh: 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 50, 80 a 85cm, meraných vo výške 130cm nad zemou,  1 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ) s obvodom kmeňa 110cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce v kat. území Bardejov ul. Komenského č.40, na pozemku parcelné číslo CKN 1991/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 2 ks Breza previsnutá  ( Betula pendula ) s obvodom kmeňov 85 a 100cm, meraných vo výške 130cm nad zemous a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 70cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce na pozemku parcela číslo C KN 2070/143, druh pozemku: ostatné plochy, rastúce v kat.území Bardejov ul. Ťačevská č.5, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 7786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytových domov D5 na ulici Komenského č.40 a na ulici Ťačevská č.5 blok K 10, ktorí argumentujú hlavne zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a zámerom je výstavba prístrešku pre kontajnery TKO.

   

 

ŽP2019/2413 30.01.2019  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Gledíčia ztrojtŕňová ( Gleditsia triacanthos ),  rastúca na pozemku parcela číslo C KN 992/4 v kat. území Bardejov, druh pozemku: ostatné plochy,  pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOPS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Drevina má zhoršený zdravotný stav, ktorý predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko pre návštevníkov parku.

 ŽP2018/006410  27.11.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks dreviny, druh: 2 ks  Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňov 165 a 120cm, meraných vo výške 130cm nad zemou,  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN4802/1, druh pozemku: záhrada ( záhrad.lokalita Pod Mihaľovom ) , pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta Bardejov.

Pavol Baran a Mgr. Magdaléna Baranová rod. Morozová, Gorlická 586, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestarlé, v prípade silnejšieho veterného nárazu hrozí vyvrátenie a tiež je tu obava zo vzniku majetkovej škody.

 ŽP2018/05703  24.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: smrek obyčajný  ( Picea abies )  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Dlhý rad 1-2, blok B-3) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Dlhý rad č.1-2, blok B-3, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2019 15.02.2019 11:49 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám