Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP6090/2019 16.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemk parcelné čísla C KN 4731/53 druh pozemku:trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:Jalč Jozef a Mária Jalčová, Pod Papierňou 1485/57, Bardejov       

Dôvod žiadosti: Dreviny pri nepriaznivom počasí , pri veterných nárazoch,  bezprostredne ohrozujú susedné nehnuteľnosti.

     
ŽP6085/2019  16.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  8ks drevín, druh: 8 ks Jedľa sibírska ( Abies sibirica ),  rastúcich v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemkoch parcelné čísla C KN 4869/375 a C KN 4869/377 druh pozemku:orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Ing. František Kotuľak a MUDr. Jana Kotuľaková rod.Čorejová, Pod Papierňou 53, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Výstavba rodinného domu + inžinierske siete.

 
     
     
 ŽP5949/2019  07.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 421 ks drevín a 5710 m2 kropvitéh porastu,  rastúcich v kat. území Bardejov, na v km 0,0 - 3,5 km cesty I/77 a 0,0 -0,5 km obslužnej komunikácie  (k salôašu) v k.ú. Bardejobv.

Žiadateľ: Slovenská správa cies, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice    

Dôvod žiadosti:Rekonštrukcia I/77 Bardejov  - Bardejovské Kúpele.
ŽP5625/2019 09.09.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5ks drevín, druh: 5 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) a 50 m2 krivitého porastu,  rastúcich v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo C KN 1605/59 druh pozemku:orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: MUDr. Katarína Holtmanová, J.Švermu 1, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Výstavba rodinného domu + inžinierske siete.

     
ŽP6082/2019 16.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh:  1  ks Čerešňa vtáčia ( Cerasus avium ) a 1 ks Jabloň malvičkatá ( Malus baccata ) - rastúce na pozemku  parcelné čísla CKN 1578, v k.ú. Bardejov, druh pozemku : záhrada, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Sydlovský Pavol, Kutuzovova 984/6, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny ohrozujú nehnuteľnosti a miestne chodníky.

 
 ŽP5897/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  drevín, 150 m2 krivitého porastu,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4255/1, 4256/1 a 4257/1 druh pozemku:orná pôda, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Július Petruš, Záhradná 265/5, 086 12 Kurima     

Dôvod žiadosti: Uvedenie do pôvodného stavu - úprava terénu.

 ŽP5898/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  dreviny, druh: Javor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4009/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Drevina ohrozuje majetok spoločnosti a návštevníkov areálu.

 ŽP5899/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín, druh: 10 x lipa malolistá, 2 x borovica lesná, 2 x javor horský, 1 x javor mliečny a 1 x jabloň domácaJavor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4254/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Krajinárska štúdia doprovodnej aleje cesty III. triedy č. III/3504 spracovanej 05/2019.
     
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Jedľa sibirská ( Abies sibirica ),  rastúcia v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 3042 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
ŽP6081/2019 16.10.2019

Žiadateľ: Mária Bazsiková rod. Gajdošová, Pod Šibeňou horou 368/35, Bardejov      

Dôvod žiadosti:Drevina rastie v tesnej blízkosti rodinného domu.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 16.10.2019  14:10 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám