Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
     
 ŽP 2018/05783  28.09.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh:  Smrek obyčajný ( Picea abies ) - rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 4577, v k.ú. Bardejov - ( Bardejovský Mihaľov ) druh pozemku : záhrada, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Mária Marcinčová, Ťačevská 16, 085 01 Bardejov. 

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestárle, pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je obava ich vyvrátenia, čím môže dôjsť k poškodeniu existujúcich nehnuteľnosti.

 ŽP 2018/05947 12.10.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 1 ks  Orech popolavý ( Juglans cinerea) s obvodom kmeňa 120cm  a 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňov 60, 75 a 90cm meraných vo výške 130cm nad zemou, rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 2055, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Stach Pavel a Helena Stachová rod. Sterančáková, Bezručova 1, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Dreviny svojou výškou prerástajú vzdušné elektrické vedenie, orech je prestarlý, má vyschnuté konáre a má výrazné poškodenia.

 ŽP 2018/03054  20.03.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín a 21 m2 náletových drevín, druh: 10 ks Vŕba rakytová ( Salix caprea )  a 21 m2 náletových drevín , rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4869/594, druh pozemku: trvalý travnatý porast, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ:  Ľuboš Doruľa, Nábrežná 867/29, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: odstránenie náletových drevín na využitie pôdy na poľnohospodárske účely.

ŽP 2018/05053 26.07.2048  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 1 ks   Slivka domáca ( Prunus domestica ssp.syriaca ) s obvodom kmeňa 60cm, meraného vo výške 130cm nad zemou a 3 ks Borovica lesná ( Pinus silvestris ) s obvodom kmeňov  75, 100 a 120cm, meraných vo výške 130cm nad zemou rastúcich v kat. území Bardejov  - ul. Gorlická č.15-17, na pozemku parcelné číslo CKN 2035, druh pozemku ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: na podnetobyvateľov bytového domu E-1 na ulici Gorlická č.15-17, ktorí argumentujú zhoršeným zdravotným stavom predmetných drevín, ich tesnou blízkosťou pri fasáde bytového domu a rizikom statického zlyhania pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

 ŽP2018/5267

 

16.08.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6ks drevín, druh: 3 ks  Borovica čierna ( Pinus nigra ), rastúcich  v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 4643/4, druh pozemku : ostatné plochy a 3 ks Borovica čierna ( Pinus nigra ) ,rastúcich v kat.území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4643/17, druh pozemku: orná pôda, pozemok je umiestnený mimo zastavaného území mesta.

 Mgr. Anna  Kotorová rod. Vančíková, Komenského 558/16, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú prestarlé, majú poškodené konáre, defekty vetvenia, jedná z borovíc je vycýlená od zvyslej osi. Tri kusy borovíc rastú na existujúcom vodovodnom potrubí, ktoré zasobuje celú záhradkársku lokalitu pitnou vodou, kde svojim koreňovým systémom narušuje jeho prevádzku. Vlastníci susedných nehnuteľnosti argumentujú, že pri nepriaznivých poveternostných podmienkach majú obavy z ich vyvrátenia. Dreviny rastú na prudkom svahu a je riziko statického zlyhania a poškodenia ich nehnuteľnosti.

 

 

 
     
     
     
ŽP2018/05633 17.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 4 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 3180/1, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr. Gertrúda Jančíková, Pod Kalvariou 3, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Dreviny s polovičky vyschnuté, ohrozujú stavbu rodinného domu a okolie.

ŽP2018/05462 03.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) a 1 ks  Breza previsnutá ( Betula pendula ) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik sližieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Dlhý rad č.10, ktorí aregumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch. Dreviny sú mierne preschnuté a s defektmi vetvenia.

ŽP2018/03053  20.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín a 30 m2 náletových drevín druh: 15ks Vŕba rakytová ( Salix caprea ) rastúcich na pozemku parcela číslo E KN 2585, rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku: orná pôda, pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta.

Žiadateľ: Klobušovský Marek, J. Grešáka 2686/2, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: odstránenie náletových drevín na využitie pôdy na poľnohospodárske účely.

 
 ŽP2018/05794 28.09.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ) a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea Abies ) - Základná škola ul. Wolkerova č.10,   rastúce na pozemku parcelné číslo CKN 1979/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta Bardejov. 

Žiadateľ: Základná škola Wolkerova č.10, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Stromy sú butľavé, smrek je čiastočne vyschnutý. V prípade silnejšieho veterného nárazu hrozí rozseknutie kmeňa a následné ohrozenie zdravia a bezpečnosť detí a zamestnancov školy.

ŽP2018/05667 19.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12ks drevín, druh: 12 ks Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN 1923, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta Bardejov.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti: Žiadosť bola podaná kvôli potrebe výmeny aleje v súlade s koncepčnými materiálmi obnovy zelene v meste ( Koncepcia rozvoja verejnej zelene v meste Bardejov na roky 2012 - 2020 ). V línii existujúcej aleje je plánovaná nová alej, ktorá bude plniť požadované funkcie v budúcnosti. Predmetné dreviny požadované na výrub sú každoročne ošetrované hlavovým rezom, niektoré majú poranenia kmeňa, defekty vetvenia, jedince v blízkosti priechodu pre chodcov a výjazdu od bytového domu zakryvajú potrebný výhľad a vytvárajú riziko dopravnej kolízie.

 
   
 
ŽP2018/05948  15.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín, druh: 2ks Tuja západná ( Thuja occidentalius )  rastúce v kat. území Bardejov  ( Bardejovské Kúpele ), na pozemku parcelné číslo CKN 4206 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a číslo CKN 4207 druh pozemku záhrada, pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr. Magdaléna Michalková, Pod Papierňou 67, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti:  Z dôvodu obavy o život a zdravie vlastníkov ako i susediacich nehnuteľnosti  a vodičov motorových vozidiel, cyklistov a chodcov využívajúcich hlavnú prístupovú komunikáciu v smere do/z Bardejovských Kúpeľov ako aj z dôvodu obavy vzniku majetkovej škody.

 
ŽP2018/00203  15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6ks drevín, druh: 2ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), 1 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) a 3 ks produkčných drevín ( 2 ks slivka a 1 ks jabloň )   rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovská Nová Ves, na pozemku parcelné číslo CKN 55/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Dušan Fecko, Záhradná 8, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nováý Ves 

Dôvod žiadosti: Produkčné stromy sú staré, napadnuté škodcami, veľa konárov suchých vyschnutých. Ihličnaté dreviny ohrozujú existujúce elektrické vzdušné vedenie.

 
 ŽP2018/05930 11.10.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, druh: 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 50, 80 a 85cm, meraných vo výške 130cm nad zemou,  1 ks Lipa malolistá ( Tilia cordata ) s obvodom kmeňa 110cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce v kat. území Bardejov ul. Komenského č.40, na pozemku parcelné číslo CKN 1991/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 2 ks Breza previsnutá  ( Betula pendula ) s obvodom kmeňov 85 a 100cm, meraných vo výške 130cm nad zemous a 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ) s obvodom kmeňa 70cm, meraného vo výške 130cm nad zemou, rastúce na pozemku parcela číslo C KN 2070/143, druh pozemku: ostatné plochy, rastúce v kat.území Bardejov ul. Ťačevská č.5, pozemoky sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 7786, 085 01 Bardejov   

Dôvod žiadosti: Na podnet obyvateľov bytových domov D5 na ulici Komenského č.40 a na ulici Ťačevská č.5 blok K 10, ktorí argumentujú hlavne zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a zámerom je výstavba prístrešku pre kontajnery TKO.

   

 

ŽP2017/05481 13.10.2017  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10ks dreviny, druh: 10 ks Jaseň  rastúce v kat. území Bardejov  ( ul. Pod Papierňou ), na pozemku parcelné číslo CKN 6522/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov  

Dôvod žiadosti: Rozšírenie parkovacích plôch.

 ŽP2018/03052  22.03.2018  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, druh: 1 ks  Tuja západná s obvodom kmeňa 210cm, meraného vo výške 0,0m pod miestom rozkonárenia,  rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo CKN1309/1, druh pozemku: ostzatné plochy  ( cintorín sv.Michala) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Bardejovský podnik služieb, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

Dôvod žiadosti: Na podnet Miroslavy Hudákovej, ktorá argumentuje najmä poškodzovaním hrobky a komplikovanou údržbou v dôsledku tesnej blízkosti dreviny pri hrobovom mieste.

 ŽP2018/05703  24.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: smrek obyčajný  ( Picea abies )  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch parcelné čísla CKN 574/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria ( ul. Dlhý rad 1-2, blok B-3) , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu na ulici Dlhý rad č.1-2, blok B-3, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 2018 15.10. 12:40 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám