Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
ŽP6668/2019 02.12.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 2 ks Jedľa biela ( Abies alba ),  rastúci v kat. území Bardejov ( ul. Komenského č.37, blok D4 ), na pozemk parcelné čísla C KN 1991/1 druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Obyvatelia bytového domu a správca bytového domu SPRAVBYT s r.o., ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním sietí  technického vybavenia územia koreňovou sústavou drevín.

ŽP6193/2019  23.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Borovica lesná ( Pinus silvestris ),  rastúcej v kat. území Bardejov, na pozemk parcelné čísla C KN 1032/1 druh pozemku:ostatná plocha , pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Bardejovský podnik služieb BAPOPS, m.p. Štefáýnikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Obyvatelia bytového domu na Jiraskovej ul. č.3 a 4 argumentujú zhoršenými hygienickými podmienkami v príľahlých bytoch.

ŽP6571/2019  22.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  rastúci v kat. území Bardejov ( ul. Kuzmanyho ), na pozemku parcelné číslo C KN 2089 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Zuzana Jurková rod. Hrivňaková, Dubová 2714/5, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov     

Dôvod žiadosti:Prerásta elektrické vedenie.

 
ŽP6150/2019    21.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  18ks drevín, druh: 8 ks Smrek obyčajný ( Picea abies ),  3 ks Borovica lesná ( Pinus sylvestris ),  6 ks Topoľ biely ( Populus alba ) a 1 ks Vŕba biela ( Salix alba ),  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné čísla C KN 3492/4 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom, 085 01 Bardejov       

Dôvod žiadosti: Dreviny sú napadnuté parazitom, majú polamané konáre a vrcholky, ohrozujú majetok a bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa pohybujú v areáli školy.

     
 ŽP5949/2019  07.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 421 ks drevín a 5710 m2 kropvitéh porastu,  rastúcich v kat. území Bardejov, na v km 0,0 - 3,5 km cesty I/77 a 0,0 -0,5 km obslužnej komunikácie  (k salôašu) v k.ú. Bardejobv.

Žiadateľ: Slovenská správa cies, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice    

Dôvod žiadosti:Rekonštrukcia I/77 Bardejov  - Bardejovské Kúpele.
ŽP6256/2019 31.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ks Smrek obyčajný  ( Picea abies ), rastúci na pozemku parcela číslo C KN 5167/95 ( ul. L. Svobodu č.17 ) a  1 ks Smrek pichľavý ( Picea pungens ), rastúci na pozemku parcela číslo C KN 5167/46 ( ul. A.Svianteka č.7 ) rastúcich v kat. území Bardejov, druh pozemku :ostatné plochy, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: na podnet obyvateľov, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch a poškodzovaním fasády bytového domu.  Smrek pichľavý na ul.A.Svianteka má obnažený koreňový systém a rastie na svahu v blízkosti verejného osvetlemnia.

     
ŽP6592/2019 26.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 150 m2 náletových drevín, druh:  150 m2 náletových drevín ( Lieska obyčajná - Corylus avellana, Breza nízka - Betula humilis, Vŕba rakytová - Salix caprea Agát biely - Robinia pseudoacacia a Ostružina černicová - Rubus fruticosus)- rastúce na pozemkoch  parcelné čísla E KN 4252/1, 4253/1 a 4254/1, v k.ú. Bardejov ( lokalita Vinbarg ), druh pozemku : orná pôda, pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta Bardejov. 

Žiadateľ:Mária Vaňová rod. Rondziková, Šiba 47, 0,86 22 Kľušov      

Dôvod žiadosti: Uvedenie do pôvodného stavu - úprava terénu.

 
 ŽP6369/2019 11.11.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh Orech popolavý ( Juglans cinerea ),  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 3432 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Novotná Amália, Gorlická 583/1, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: strom je starý, veľký, pri nepriaznivom veternom počasí ohrozuje zdravie človeka, taktiež môže vzniknúť značná škoda na mojom a majetku

susedov.

 ŽP6609/2019  28.11.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek sibirský ( Picea obovata ),  rastúci v kat. území Bardejov ( ul. Kúpeľná č. 23 ) na pozemku parcelné číslo C KN 500 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ:Branislav Benický, Kúpeľná 23, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Koreňovým systémom poškodzuje kanalizačnú prípúojku.

 ŽP5899/2019  02.10.2019  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín, druh: 10 x lipa malolistá, 2 x borovica lesná, 2 x javor horský, 1 x javor mliečny a 1 x jabloň domácaJavor,  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 4254/1 druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele     

Dôvod žiadosti: Krajinárska štúdia doprovodnej aleje cesty III. triedy č. III/3504 spracovanej 05/2019.
     
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: 1 ks Orech popolavý ( Junglans cinerea ) a 1 ks Dub letný ( Quercus robur )  rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 5189 druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.
ŽP6646/2019 29.11.2019

Žiadateľ: MUDr. Ľudovít Majling, Kutuzovova 38, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Poškodené kmene ( napadnuté hnilobou ) , rastu na svahu je obava ich vyvrátenie a poškodenie susedných nehnuteľnosti - rodinných domov.

 

Aktualizoval: Anna Fedorová, 02.12.2019 09:56 anna.fedorova@bardejov.sk

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám