Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Od 01.01.2023 do 31.12.2025 na základe zmluvného vzťahu prevádzkovateľ karanténnej stanice pre Mesto Bardejov je :

Občianske združenie Druhá šanca Bardejov
ul. Postajok 266/1, 085 01 Bardejov

Štatutárny orgán: Viszlay Atila
IČO: 51 806 614
DIČ: 22120898351

OZ Druhá šance - účet

tel.: +421(0)949 184 448
e-mail: sancabardejov@gmail.com
web: https://www.ozdruhasanca.sk/
facebook: https://www.facebook.com/ozdruhasanca/
instagram: https://www.instagram.com/ozdruhasancabardejov/

Občianske združenie Druhá šanca Bardejov bolo založené v auguste 2018. Predstavuje spolok priateľov a priaznivcov, ktorým nie je ľahostajný svet zvierat a prírody. Cieľom nášho združenia je záchrana týraných a opustených domestikovaných zvierat, zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti a hľadanie nových milujúcich domovov pre nich, propagovanie a šírenie osvety ochrany zvierat a prírody. Kladieme dôraz na spoluprácu s verejnými a inými organizáciami s podobne vytýčenými cieľmi na Slovensku, ale aj v zahraničí. K našej činnosti patrí aj organizovanie spoločenských a športovo-kynologických podujatí. Združenie sleduje všeobecne prospešné a dobročinné ciele. Všetky finančné prostriedky používame iba na účely zodpovedajúce stanovám.

Hľadáte psíka? (Psíky na adopciu) - Register odchytených a túlavých zvierat

 Občianske združenie Druhá šanca Bardejov vykonáva odchyt túlavých zvierat a prevádzku karanténnej stanice. Pod zabezpečením prevádzkovania karanténnej stanice a odchyte túlavých zvierat sa rozumejú najmä tieto činnosti:
- zabezpečiť odchyt voľne sa túlajúcich zvierat na území mesta, veterinárnu starostlivosť a zber uhynutých zvierat ich likvidáciu v súlade s platnými predpismi,
- odchytávať, odvážať a umiestňovať opustené a túlavé zvieratá do karanténnej stanice na základe oznámenia občanov a Mestskej polície Bardejov (ďalej len MsP) – lehota na odchyt je stanovená v čo najkratšom čase max. do dvoch hodín od písomného alebo telefonického nahlásenia,
- poskytovať zdravým a liečeným zvieratám potrebnú dennú starostlivosť pozostávajúcu z denného čistenia klietok a celého areálu karanténnej stanice, zabezpečenia stravy a vody v zmysle platných právnych predpisov a zabezpečenia denného výbehu mimo areálu karanténnej stanice,
- pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, po jeho prijatí do karanténnej stanice bezodkladne zabezpečiť jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu, označiť ho transpondérom. Ak veterinár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť.
- vedenie evidencie prijatých zvierat pri ich odovzdávaní do karanténnej stanice (náležitosti obsahu evidencie: čas prevzatia, lokalita odkiaľ bolo zviera dovezené, rasa, kto odovzdal atď.),
- zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa - psa do karanténnej stanice (prípadne na iné miesto u ostatných zvierat určené po dohode),
- viesť evidenčné listy zvierat,
- zabezpečiť podklady zoznamu odchytených zvierat pre každé odchytené nové túlavé zviera MsÚ Bardejov min. 1 krát za týždeň. Podklady zoznamu majú obsahovať: fotografiu, plemeno, miesto, dátum, čas odchytu a odhadovaný vek.
- dodržiavať schválený prevádzkový poriadok v karanténnej stanici,
- zabezpečenie všeobecnej starostlivosti (napr. kŕmenie, hygiena, údržba areálu a pod.),
- zabezpečenie umiestnenia odchytených zvierat u pôvodných alebo nových majiteľov,
- zabezpečiť údržbu a drobné opravy karanténnej stanice,
- zabezpečiť odchyt zvierat aj vo večerných a v nočných hodinách ako aj cez dni pracovného pokoja a cez sviatky, pričom v čase od 19:00 hod. do 07:00 hod. vykonávať tieto činnosti na základe oznámenia mestskej polície.
- prevádzka karanténnej stanice je od 07:00 - 19:00 hod. Pričom sa vyžaduje, aby odchytené zvieratá boli prevzaté do karanténnej stanice aj v čase mimo prevádzkových hodín karanténnej stanice.
- do uplynutia karanténnej lehoty hľadať nové umiestnenie odchytených zvierat, pokiaľ sa nepodarí v súčinnosti s mestskou políciou a veterinármi nájsť pôvodného majiteľa.

Prevádzkovateľom karanténnej stanice v k. ú.obce Komárov slúžiacej pre Mesto Bardejov do 31.12.2022 bolo:

SOS psíky - logo Občianske združenie SOS Psíky Bardejov
ul. 9. mája 3, 085 01 Bardejov

Štatutárny orgán: Stanislava Passiová
IČO: 42234352
+421(0)902 105 101 sosopsiky@gmail.com
 

Aktualizoval: Ing. Edita Mirdaliková, 2023-01-03, 08:22, edita.mirdalikova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám