Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
ved_zpIng. Slavomír Kmecik

Vedúci oddelenia Životného prostredia

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

 

Úsek ochrany prírody a krajiny

(v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov)

  • rieši požiadavky obyvateľov mesta, týkajúce sa tvorby a údržby verejnej zelene, v súčinnosti so správcom mestskej zelene a Oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov,
  • vydáva rozhodnutia súvisiace so zeleňou,
  • dáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách, s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami, v súčinnosti s Oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov a správcom mestskej zelene,
  • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi, resp. správcami, nájomcami, ak im takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy; evidencia pozemkov, vhodných na náhradnú výsadbu je vedená na základe podkladov správcu mestských pozemkov a Oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov,
  • vykonáva v I. stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
  • ukladá nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie,
  • spracúva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov,
  • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku,
  • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty drevín,
  • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  • uskutočňuje výkon právoplatných rozhodnutí a všetky správne úkony spojené s konaním uvedených činností,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie VZN o chove psov na území mesta Bardejov,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov,
  • kontroluje dodržiavanie VZN č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov,
  • kontroluje dodržiavanie VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov,
  • vykonáva kontrolu, posudzuje plnenie a navrhuje opatrenia na plnenie súboru vecných činností, zabezpečovaných Bardejovským podnikom služieb Bapos, m.p., týkajúcich sa Karantény túlavých zvierat,
  • ukladá v blokovom konaní pokuty za priestupky na úseku životného prostredia,
  • dáva návrh na prejednanie priestupkov na úseku ochrany prírody na Referát priestupkov a prevencie kriminality,
  • vykonáva úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
  • prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb v rozsahu vybavovanej agendy.
ved_zpIng. Slavomír Kmecik

Vedúci oddelenia Životného prostredia

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

 

Úsek ochrany prírody a krajiny

(v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov)

  • rieši požiadavky obyvateľov mesta, týkajúce sa tvorby a údržby verejnej zelene, v súčinnosti so správcom mestskej zelene a Oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov,
  • vydáva rozhodnutia súvisiace so zeleňou,
  • dáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách, s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami, v súčinnosti s Oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov a správcom mestskej zelene,
  • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi, resp. správcami, nájomcami, ak im takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy; evidencia pozemkov, vhodných na náhradnú výsadbu je vedená na základe podkladov správcu mestských pozemkov a Oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov,
  • vykonáva v I. stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
  • ukladá nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie,
  • spracúva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov,
  • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku,
  • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty drevín,
  • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  • uskutočňuje výkon právoplatných rozhodnutí a všetky správne úkony spojené s konaním uvedených činností,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie VZN o chove psov na území mesta Bardejov,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov,
  • kontroluje dodržiavanie VZN č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov,
  • kontroluje dodržiavanie VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov,
  • vykonáva kontrolu, posudzuje plnenie a navrhuje opatrenia na plnenie súboru vecných činností, zabezpečovaných Bardejovským podnikom služieb Bapos, m.p., týkajúcich sa Karantény túlavých zvierat,
  • ukladá v blokovom konaní pokuty za priestupky na úseku životného prostredia,
  • dáva návrh na prejednanie priestupkov na úseku ochrany prírody na Referát priestupkov a prevencie kriminality,
  • vykonáva úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
  • prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb v rozsahu vybavovanej agendy.

Úsek ochrany prírody a krajiny

 

Úsek ochrany prírody a krajiny

(v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov)

  • rieši požiadavky obyvateľov mesta, týkajúce sa tvorby a údržby verejnej zelene, v súčinnosti so správcom mestskej zelene a Oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov,
  • vydáva rozhodnutia súvisiace so zeleňou,
  • dáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách, s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami, v súčinnosti s Oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov a správcom mestskej zelene,
  • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi, resp. správcami, nájomcami, ak im takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy; evidencia pozemkov, vhodných na náhradnú výsadbu je vedená na základe podkladov správcu mestských pozemkov a Oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov,
  • vykonáva v I. stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
  • ukladá nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie,
  • spracúva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov,
  • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku,
  • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty drevín,
  • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  • uskutočňuje výkon právoplatných rozhodnutí a všetky správne úkony spojené s konaním uvedených činností,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov,
  • kontroluje dodržiavanie VZN č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov,
  • kontroluje dodržiavanie VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov,
  • vykonáva kontrolu, posudzuje plnenie a navrhuje opatrenia na plnenie súboru vecných činností, zabezpečovaných Bardejovským podnikom služieb Bapos, m.p., týkajúcich sa Karantény túlavých zvierat,
  • ukladá v blokovom konaní pokuty za priestupky na úseku životného prostredia,
  • dáva návrh na prejednanie priestupkov na úseku ochrany prírody na Referát priestupkov a prevencie kriminality,
  • vykonáva úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
  • prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb v rozsahu vybavovanej agendy.

Úsek vodohospodársky:


Úsek vodohospodársky:

(v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov – vodný zákon)

  • povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (zachytávanie, odber, akumulácia povrchových vôd a podzemných vôd alebo presmerovanie časti prietoku vôd vodného toku),
  • v ktorých je príslušný povoľovať vodnú stavbu, aj v ostatných vodohospodárskych veciach, týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
  • povolenia čerpania a vypúšťania podzemných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do päť dní (v súvislosti s povolením na osobitné užívanie vôd, t.j. napr. zachytávanie, odber, akumulácia povrchových a podzemných vôd, presmerovanie časti vodného toku, vypúšťanie odpadových vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, odvodňovanie pozemkov a zavlažovanie pozemkov prostredníctvom vodných stavieb a zavlažovanie pozemkov odpadovými vodami po ich čistení, ...),
  • povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha,
  • súhlasu na stavby v inundačných územiach (územiach priľahlých k vodnému toku, zaplavovaných vyliatím vody z koryta vodného toku) drobných vodných tokov (nie sú vodohospodársky významné),
  • uloženia opatrení na odstránenie závadného stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
  • pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
  • dáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  • vedie evidenciu o vodách (práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane, evidencia rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy ich zmeny, údaje o zisťovaní a výskyte a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd a ďalšie údaje potrebné na výkon štátnej vodnej správy),
  • zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v meste, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v meste, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,
  • vydáva pre obvodný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť,
  • dáva návrh na prejednanie priestupkov na úseku vôd na Referát priestupkov a prevencie kriminality MsÚ Bardejov,
  • vykonáva úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
  • prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb v rozsahu vybavovanej agendy.

Úsek ochrany pred povodňami:


Úsek ochrany pred povodňami:

(v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov)

  • podieľa sa v súčinnosti s oddelením vnútorných veci MsÚ v Bardejove na spracovaní a zostavovaní povodňového plánu záchranných prác mesta Bardejov a na jeho predkladaní na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,
  • dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na území mesta, a jeho priľahlých časti (mesta), ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňových plánov,
  • zúčastňuje sa na organizovaní a zabezpečení na podnet správcu vodného toku hlásnej a varovnej povodňovej služby, varovaní občanov v meste pred nebezpečenstvom povodne, najmä miestnym rozhlasom alebo inými zvukovými signálmi, upozornení naň susedné nižšie ležiace obce a na bezodkladnom ohlásení nebezpečenstva povodne obvodnému úradu a správcom vodných tokov,
  • zúčastňuje sa na vykonávaní hliadkovej služby na svojom území a pri jej organizácii spolupracuje s Mestskou políciou, správcom vodného toku a Hasičským a záchranným zborom,
  • pripravuje materiály na vyhlásenie a odvolanie stavu pohotovosti a stavu ohrozenia na území mesta,
  • podieľa sa na vyžiadaní pomoci Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek,
  • zúčastňuje sa na organizovaní a riadení v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia (ObÚ ŽP) a Hasičským a záchranným zborom (HaZZ) pri vykonávaní povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode mesta,
  • pripravuje podklady na uloženie povinnosti právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe poskytnúť vecné plnenie podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b) na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
  • zúčastňuje sa na zabezpečení v súčinnosti s ObÚ ŽP a HaZZ na evakuácii obyvateľstva postihnutého povodňou a na zabezpečení dočasného ubytovania a stravovania evakuovaného obyvateľstva, ochrane majetku, návratu evakuovaného obyvateľstva, ako aj nevyhnutnej hygienickej a zdravotnej starostlivosti,
  • zúčastňuje sa na zabezpečení v súčinnosti s ObÚ ŽP, HaZZ a oddelením vnútorných veci MsÚ Bardejov na ubytovaní a stravovaní osôb, ktoré sa zúčastňujú povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
  • zúčastňuje sa na poskytovaní v rámci svojich možností na pomoci správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch, ak je ich bezpečnosť ohrozená povodňou a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov,
  • zúčastňuje sa na poskytovaní v rámci svojich možností na pomoci susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak im na tieto práce nestačia vlastné sily a prostriedky,
  • zúčastňuje sa na poskytovaní v rámci svojich možností na pomoci správcovi vodného toku pri výkone preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obci, najmä pri odstraňovaní prekážok na vodných tokoch a v ich blízkosti a pri uvoľňovaní zápch a átarás na vodných tokoch,
  • zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta,
  • informuje bezodkladne obvodnú povodňovú komisiu o vzniku povodňovej situácie,
  • podieľa sa na zriadení povodňovej komisie mesta na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami,
  • dáva návrh na prejednanie priestupkov na úseku ochrany pred povoňami na Referát priestupkov a prevencie kriminality MsÚ Bardejov,
  • podieľa sa vyhodnocovaní následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a pripravuje súhrnnú správu o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác napredloženie ObÚ ŽP.

Úsek odpadového hospodárstva


Úsek odpadového hospodárstva

(v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov)

  • pripravuje, predkladá na schválenie a sleduje dodržiavanie programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov
  • za mesto Bardejov spracováva stanoviská pre programy odpadového hospodárstva podnikov a subjektov pôsobiacich na území mesta
  • spolupracuje pri zisťovaní a likvidácii KO a DSO s príslušnými orgánmi ( MsP Bardejov, Okresným úradom Bardejov odborom starostlivosti o životné prostredie a Obvodné oddelenie PZ Bardejov ) hlavne za účelom nedovoleného uloženia komunálneho odpadu.
  • zastupuje mesto v konaniach pre vydanie rozhodnutia o nakladaní s odpadmi prepravovanými a prevážanými cez územie mesta.
  • spracováva a navrhuje systém nakladania s jednotlivými zložkami komunálneho odpadu a DSO.
  • dáva návrh na prejednanie priestupkov v odpadovom hospodárstve na referát priestupkov a prevencie kriminality
  • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta.
  • sleduje a pripravuje návrhy na riešenie problémov v odpadovom hospodárstve z hľadiska kompetencií prislúchajúcich mestu zo zákona.
  • vykonáva kontrolu a spolupracuje na kontrolách s príslušnými orgánmi v odpadovom hospodárstve.
  • spracováva dokumentáciu pre nakladanie s jednotlivými zložkami KO a DSO hlásenia o vzniku a nakladaní s KO a DSO,
  • vedie evidenciu a štatistiku množstva KO a DSO podľa jednotlivých mesiacov,
  • vedie inventarizáciu množstva zberných nádob na KO podľa ulíc
  • predkladanie harmonogramu vývozu veľkoobjemových kontajnerov pre jarné a jesenné upratovanie, kontrola dodržiavania rozmiestnenia a harmonogramu.
  • kontroluje dodržiavanie VZN č.163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
  • prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb v rozsahu vybavovanej agendy.

Úsek ochrany ovzdušia


Úsek ochrany ovzdušia

(v zmysle zákona č. 137/20102 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov)

  • spracováva stanoviská k odsúhlaseniu umiestnenia a povolenia stavieb malých zdrojov znečistenia ovzdušia
  • kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
  • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, opatrenia na odstránenie zistených závad
  • pripravuje a vypracováva za porušenie právnych povinnosti uložených im zákonom
  • v prípade neplnenia podmienok ustanovených pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia obmedzenie jeho prevádzky alebo jeho odstránenie
  • určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečistenia
  • vyzýva prevádzkovateľa mobilného zdroja znečisťovania podrobiť sa kontrole množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok
  • pripravuje podklady pre určenie zón s obmedzením prevádzky vo všeobecne záväznom nariadení č. 145/2015 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.
  • prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície občanov a právnických osôb v rozsahu vybavovanej agendy.

Referát územného plánovania


Referát územného plánovania

(v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavebný zákon)

  • zabezpečuje administratívne úkony spojené s prerokovaním a odborným posúdením územno-plánovacej dokumentácie zóny a mesta v zmysle § 21,22,23 a 24 stavebného zákona.
  • zabezpečuje administratívne úkony spojené so schvaľovaním územno-plánovacej dokumentácie zóny a mesta § 26 stavebného zákona.
  • zabezpečuje administratívne a odborné posúdenie a spracovanie zmien alebo doplnkov záväznej a smernej časti v ÚPD § 31 stavebného zákona.
  • vyhotovuje záväzné stanoviská mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení k pripravovanej výstavbe na území mesta na stavby, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady.
  • zastupuje mesto ako dotknutú obec a povoľujúci orgán v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (Zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v zn. nes. pred.).
  • vyjadruje sa k žiadostiam o vyňatie pôdy z PPF na stavebnú plochu.
  • dáva vyjadrenia k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám iných subjektov na území mesta.
  • z územného hľadiska dáva stanoviská k správe a odpredaju majetku pre odd. správy majetku.
  • z územného hľadiska sa vyjadruje ku konaniam Okresného súdu vo veciach sporov o nehnuteľnosti.
  • spolupracuje s Katastrálnym úradom Prešov (Správa katastra Bardejov) pri upresňovaní zastavaných území /intravilánov/ a spracovávaní technicko-hospodárskych máp.

Referát stavebného poriadku


Referát stavebného poriadku

(v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavebný zákon)

  • preveruje a pripravuje písomné vyhotovenia vyjadrení pri ohlásení drobnej stavby, resp. stavebnej úpravy,pri ktorej sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach § 55 odst.2.
  • posudzuje a určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, resp. stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť na základe stavebného povolenia a oznamovanie, že proti uskutočneniu stav. úprav, nie sú námietky § 57 zák. č. 50/76 Zb..
  • pripravuje a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnuti o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom § 71 zák.č.50/76 Zb.
  • pripravuje a vypracúva kolaudačné konanie a rozhodnutie, ak nie je rozhodnuté inak, po vydanom povolení, informačných a reklamných a propagačných zariadení §77
  • zastupuje mesto pri výkone činnosti štátneho stavebného dohľadu.
  • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb v rozsahu porušenia stavebného zákona.
  • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 o petičnom práve v rozsahu vykonávanej agendy.
  • pripravuje a vypracúvava rozhodnutia pre udelenie súpisných a orientačných čísiel na stavby pevne spojené so zemou podľa §§ 12,13,14 zákona č. 221/96 Z.z. O územnom a správnom usporiadaní SR a v súlade s Vyhláškou MV SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
  • vydáva potvrdenia pre Katastrálny úrad Prešov (Správa katastra Bardejov) o pridelených súpisných a orientačných číslach podľa zákona č. 221/96 Z.z. O územnom a správnom usporiadaní SR a v súlade s Vyhláškou MV SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
  • oznamuje začatie územného konania a vedie územné konanie § 32 až 38a stavebného zákona .
  • Spracúva územné rozhodnutia o umiestnení stavby § 39.
  • Spracúva územné rozhodnutia o využívaní územia § 39b stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia o chránenej časti krajiny alebo o ochrannom pásme § 39c stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia o stavebnej uzávere § 39d stavebného zákona.
  • Spracúva zmeny územného rozhodnutia § 41 stavebného zákona.
  • Posudzuje žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu, či stavba spľňa podmienky ustanovení § 43 až 53 stavebného zákona.
  • Oznamuje začatie stavebného konania a vedie stavebné konanie § 58 až 65 stavebného zákona.
  • Spracúva stavebné povolenia na stavby a určuje záväzné podmienky na uskutočnenie stavieb § 66 a 67 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením § 68 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia § 69 a 70 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia o povolení terénnych úprav, prác a zariadení § 71 stavebného zákona (SZ).
  • Oznamuje začatie kolaudačného konania a vedie kolaudačné konanie §76 až 81a SZ.
  • Posudzuje či je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a ŽP § 81b stavebného zákona.
  • Posudzuje či sú splnené podmienky § 81c stavebného zákona a či je možné od kolaudácie upustiť.
  • Spracúva kolaudačné rozhodnutie a určuje záväzné podmienky na užívanie stavby § 82 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutie na časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred jej dokončením § 83 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutie na vydanie povolenia na uvedenie stavby do skušobnej prevádzky § 84 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby § 85 stavebného zákona.
  • Sleduje či vlastníci stavby zabezpečujú údržbu stavby v prípade, ak nie nariadi aby sa v určenej lehote postaral o nápravu § 86 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia o nariadení nevyhnutných úprav § 87 stavebného zákona, ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby § 43d.
  • Spracúva rozhodnutia na odstraňovanie stavieb § 88 stavebného zákona.
  • Vedie konanie o dodatočnom povolení stavby a skúma, či sú splnené podmienky na jej dodatočnú legalizáciu resp. či nariadi jej odstránenie § 88 až 93 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutie o nariadení zabezpečovacích prác, ak stavba svojim stavom ohrozuje život a zdravie osôb prípadne značné majetkové a kultúrne hodnoty § 94 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia na vypratanie stavby v prípade, že stavba ohrozuje život a zdravie osôb § 96 stavebného zákona.
  • Vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách § 98 až 100 stavebného zákona.
  • V prípade ohrozenia verejných záujmov spracúva rozhodnutie o nariadení a preskúšaní vzoriek stavby § 101 stavebného zákona.
  • Vyzýva stavebníkov na zjednanie nápravy na stavbách . V prípade neplnenia výzvy postupuje v súlade s § 102 stavebného zákona.
  • Podáva návrh na zahájenie priestupkového konania podľa § 105 na referát priestupkov a prevencie kriminality MsÚ Bardejov.
  • Podáva návrh na zahájenie konania na prejednanie správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na uloženie pokuty § 106 stavebného zákona.
  • Oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania a vedie vyvlastňovacie konanie §108-113a SZ, okrem vyvlastnenia vo verejnom záujme pre účely uskutočnenia stavieb, ktoré sú významnou investíciou a výstavbu a správu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem (podľa osobitných predpisov).
  • Vydáva rozhodnutia o vyvlastnení - § 114 až 116 stavebného zákona, okrem vyvlastnenia vo verejnom záujme pre účely uskutočnenia stavieb, ktoré sú významnou investíciou a výstavbu a správu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem (podľa osobitných predpisov).
  • Zabezpečuje vo všetkých konaniach na úseku územného plánovania ochranu osobitných záujmov § 125 až 127 stavebného zákona.
  • Spracúva rozhodnutia o povolení vstupu na cudzie pozemky a stavby a opatrenia na cudzom pozemku a stavbe § 134 a 135 stavebného zákona.
  • Zabezpečuje vo všetkých konaniach dodržiavanie § 136 až 140 stavebného zákona.

Referát štátneho fondu rozvoja bývania (fond):


Referát agendy rozvoja bývania:

(v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov)

  • Poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z fondu (ŠFRB)
  • Overuje úplnosti náležitosti žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu
  • Preskúmavá bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory
  • Predkladá overené žiadosti na fond
  • Počas platnosti zmluvy (s fondom) kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok
  • Počas platnosti zmluvy (s fondom) kontroluje čerpanie podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám