Mesto Bardejov - Projekty podané

Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované z národných zdrojov

„Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov“
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania: 09.05.2018
Doba realizácie: 2018
Obsah projektu:  
Zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocvične nasledovnými aktivitami: - rekonštrukcia cvičebného priestoru, - rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, - rekonštrukcia strechy.
Celkové predpokladané náklady: 97 690,00 €
Z toho požadovaná dotácia: 87 921,00 €

„Základná škola Wolkerova v Bardejove“
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania: 09.05.2018
Doba realizácie: 2018
Obsah projektu:  
Riešiť havarijný stav rovnej lepenkovej strechy nad telocvičňou zvýšením sklonu strechy s odkvapovou rímsou, odkvapovými lemovkami, žľabmi a zvodmi a novou krytinou z poplastovaného profilového plechu.
Celkové predpokladané náklady: 122 343,00 €
Z toho požadovaná dotácia: 110 109,00 €

„Podpora elektromobility v meste  Bardejov
Program: Environmentálny fond
Oblasť J: Elektromobilita
Dátum podania: 26.04.2018
Doba realizácie: 08/2018 - 10/2018
Obsah projektu:     
Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok nákupom elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 33 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €

„Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove“
Výzva č. I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum podania: 13.03.2018
Doba realizácie: 06/2018 - 09/2018
Obsah projektu:     
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na dvoch existujúcich priechodoch pre chodcov: - ul. Nábrežná pri Hoteli Bardejov a ul. Komenského pri I. Základnej škole vybudovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v rozsahu samostatného osvetlenia plochy vodorovného značenia, optického zvýraznenia plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi a s doplnením zvislými dopravnými značkami IP 6 s blikačmi LED svetiel.
Celkové predpokladané náklady: 25 264,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 000,00 €

Projekty financované zo Štrukturálnych fondov:

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Dátum podania: 27.06.2018
Doba realizácie: 04/2019 - 09/2020
Obsah projektu:    
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov - dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Celkové predpokladané náklady:  49 748,64 €
z toho požadovaná dotácia:  47 261,21 €

„Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 28.06.2017
Doba realizácie: 05/2017 - 12/2019
Obsah projektu:    
Znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 €
z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 27.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 - 06/2019
Obsah projektu:    
Realizácia energetických opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 16 v Bardejove:
-    Zateplenie obvodového plášťa
-    Zateplenie strechy
-    Výmena otvorových konštrukcií
-    Modernizácia vykurovacieho systému
-    Modernizácia osvetľovacieho systému
Celkové predpokladané náklady: 1 241 739,00 €
z toho požadovaná dotácia: 1 179 652,05 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2018-07-02 14:00, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám