Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované z národných zdrojov

„Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov“
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania: 09.05.2018
Doba realizácie: 2018
Obsah projektu:  
Zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocvične nasledovnými aktivitami: - rekonštrukcia cvičebného priestoru, - rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, - rekonštrukcia strechy.
Celkové predpokladané náklady: 97 690,00 €
Z toho požadovaná dotácia: 87 921,00 €

„Základná škola Wolkerova v Bardejove“
Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania: 09.05.2018
Doba realizácie: 2018
Obsah projektu:  
Riešiť havarijný stav rovnej lepenkovej strechy nad telocvičňou zvýšením sklonu strechy s odkvapovou rímsou, odkvapovými lemovkami, žľabmi a zvodmi a novou krytinou z poplastovaného profilového plechu.
Celkové predpokladané náklady: 122 343,00 €
Z toho požadovaná dotácia: 110 109,00 €

„Podpora elektromobility v meste  Bardejov
Program: Environmentálny fond
Oblasť J: Elektromobilita
Dátum podania: 26.04.2018
Doba realizácie: 08/2018 - 10/2018
Obsah projektu:     
Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok nákupom elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 33 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €

„Oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 podľa VZN PSK č. 57/2017
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.3. Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).
Dátum podania: 11.04.2018
Doba realizácie: 21.09. - 22.09.2018
Obsah projektu:        
Séria kultúrnych podujatí na historickom Radničnom námestí v Bardejove s vyvrcholením v dňoch 21. - 22.09.2018, ktorými si Mesto Bardejov pripomenie 777. výročie prvej písomnej zmienky o Bardejove. Počas oboch dní sa zabezpečí ozvučenie kultúrnych podujatí na stredovekom námestí a vyvrcholením bude nasvietenie budovy Mestského úradu pomocou 3D mappingu s obrazmi z histórie mesta až po súčasnú realitu, ktorou žije mesto Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 6 250,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €

„Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania: 20.03.2018
Doba realizácie: 05/2018 - 11/2018
Obsah projektu:     
Zvýšenie energetickej efektívnosti:
a) Pavilónu „C“ -  zateplenie obvodového plášťa s novou povrchovou úpravou a farebnou stierkou, výmena starých drevených okien za plastové  a zateplenie strechy,
b) Prechodovej chodby – zateplenie strechy, uzavretie prechodovej chodby dverami, ktoré budú chrániť pavilón C pred ochladzovaním z troch vstupov.
Celkové predpokladané náklady: 179 353,89 €
z toho požadovaná dotácia: 155 790,00 €

„Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove“
Výzva č. I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum podania: 13.03.2018
Doba realizácie: 06/2018 - 09/2018
Obsah projektu:     
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na dvoch existujúcich priechodoch pre chodcov: - ul. Nábrežná pri Hoteli Bardejov a ul. Komenského pri I. Základnej škole vybudovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v rozsahu samostatného osvetlenia plochy vodorovného značenia, optického zvýraznenia plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi a s doplnením zvislými dopravnými značkami IP 6 s blikačmi LED svetiel.
Celkové predpokladané náklady: 25 264,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 000,00 €

„Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Komenského D8-D9 v Bardejove“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum podania: 23.02.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 10/2018
Obsah projektu:
Vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií zrekonštruovaním existujúceho detského  ihriska na ul. Komenského medzi blokmi D8 - D9  realizáciou nasledovných aktivít:
-    odstránenie jestvujúcich hracích prvkov, pieskoviska, drevených lavičiek bez operadla, odpadkovéko koša,
-    doplnenie o nové certifikované herné prvky detského ihriska,
-    vybavenie prvkov dopadovými plochami – gumenými dlažbami.
Celkové predpokladané náklady: 31 478,40 €
z toho požadovaná dotácia: 13 000,00 €

„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi“
Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum podania:  23.02.2018
Doba realizácie: 07/2018 - 10/2018
Obsah projektu:
Výmena  opotrebovaného povrchu multifunkčného ihriska v mestskej časti Bardejovská Nová Ves rozmerov 33 m x 18 m s výbehmi na brány 3 x 2 m, ktoré bolo odovzdané do užívania dňa 14.12.2007, ako jedno z prvých na Slovensku.
Celkové predpokladané náklady: 23 568,60 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

„Reštaurovanie Lampového stĺpa, č. ÚZPF 1786/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1.Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  23.11.2017
Doba realizácie: 06/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 15 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 14 820,00 €

„Archeologický výskum v areáli Nemocnice na Jiráskovej ul. 13 v Bardejove, č. ÚZPF 12061/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  21.11.2017
Doba realizácie: 05/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky – Nemocnice realizáciou prvej etapy pamiatkového – archeologického výskumu v rozsahu: a) sondážny archeologický výskum, b) vypracovanie výskumnej dokumentácie zo sondážneho výskumu, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 4 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 560,00 €

„Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 15.11.2017
Doba realizácie: 05/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Pokračovať v obnove strechy výmenou strešnej krytiny a tým zabrániť zatekaniu vody do vnútorných priestorov objektu. Projekt nadväzuje na I. etapu zrealizovanú v roku 2016, kedy bola obnovená časť strechy v rozsahu 360 m2.
Celkové predpokladané náklady: 49 961,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 461,00 €

Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho systému a obslužného pracoviska monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
Dátum podania: 28.04.2017
Doba realizácie: 04/2017 - 12/2017
Obsah projektu:     
Posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste osadením bezpečnostných kamier a tak zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ochranu ich majetku a pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v meste Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 58 656,00 €
z toho požadovaná dotácia: 46 856,00 €

Projekty financované zo Štrukturálnych fondov:

„Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Dátum podania:  10.11.2017
Doba realizácie: 03.09.2018 – 31.08.2020
Obsah projektu:
Vedúci partner v projekte je mesto Bardejov (kráľovské mesto zapísané na listine UNESCO), jeho partnermi sú mesto Grybów (taktiež kráľovské mesto) a občianske združenie Náš Bardejov. Obe mestá spája spoločná história, mesto Grybów ležal na obchodnej trase vedúcej z Bardejova do severného Poľska. Na trase sa prepravovali produkty ako med, víno, sušené slivky a v neposlednom rade aj remeselné výrobky. A práve remeslo je spoločný menovateľ projektu. Partneri disponujú dvoma vzácnymi, pamiatkovo chránenými objektmi, v Bardejove je to Františkánsky kláštor zo 17-teho storočia a v Grybówe budova bývalej telovýchovnej jednoty Sokół. V rámci projektu budú oba objekty obnovené a následne v nich budú zriadené remeselné dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti. Vzniknú tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko ako aj Slovensko. Projekt podporí rozvoj tradičných remesiel, na druhej strane prispeje k rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách hranice.
Aktivity:
-    príprava projektu – príprava žiadosti, vypracovanie ekonomických a finančných analýz,
-    kompletná renovácia a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok,
-    zriadenie a vybavenie centier tradičných remesiel,
-    realizácia prezentačných podujatí a výmen,
-    propagácia projektu
Partneri v projekte:     
-    Vedúci partner: Mesto Bardejov
-    Partner 1: Miasto Grybów
-    Partner 2: Náš Bardejov o.z.
Celková hodnota projektu: 3 757 667,34 €
z toho celková hodnota Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €
z toho oprávnené náklady: 3 408 054,58 €
z toho oprávnené náklady Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €

„Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 21.09.2017
Doba realizácie: 05/2018 - 12/2018
Obsah projektu:    
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom výstavby nového cyklochodníka pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka v celkovej dĺžke 818 m, vybudovanie cyklolávky a verejného osvetlenia. Projektom sa dosiahne zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou, zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, zväčšenie existujúcej siete cyklochodníkov v meste, zvýšenie využívania bicyklov ako dopravného prostriedku, zníženie hluku a vibrácií z dopravných prostriedkov.
Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €
z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €

„Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 28.06.2017
Doba realizácie: 05/2017 - 12/2019
Obsah projektu:    
Znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 €
z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 27.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 - 06/2019
Obsah projektu:    
Realizácia energetických opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 16 v Bardejove:
-    Zateplenie obvodového plášťa
-    Zateplenie strechy
-    Výmena otvorových konštrukcií
-    Modernizácia vykurovacieho systému
-    Modernizácia osvetľovacieho systému
Celkové predpokladané náklady: 1 241 739,00 €
z toho požadovaná dotácia: 1 179 652,05 €

„Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 09/2017 - 02/2018
Obsah projektu:    
Obstaranie odborných učební – IKT učebňa, jazyková učebňa a odborná učebňa polytechnickej výchovy v Základnej škole Bartolomeja Krpelca v Bardejove
Celkové predpokladané náklady: 103 600,06 €
z toho požadovaná dotácia: 98 420,06 €

„Technikou k pracovným návykom“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Zvýšiť odbornosť a kreativitu žiakov prostredníctvom modernizácie odborných učební na polytechnickú výchovu na ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, ktoré budú slúžiť pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, aktivity CVČ a mimoškolskú krúžkovú činnosť.
Celkové predpokladané náklady: 36 645,44 €
z toho požadovaná dotácia: 34 813,17 €

„Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom moderbej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Zvýšiť kvalitu vzdelávania a zatraktívniť výučbu modernizáciou súčasnej odbornej učebne biochémie stavebnými úpravami, nákupom technického vybavenia a učebných pomôcok.
Celkové predpokladané náklady: 62 699,74 €
z toho požadovaná dotácia: 59 564,75 €

„Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Vytvorenie podmienok na aplikáciu nových metód vyučovania cudzích jazykov s využitím moderných didaktických prostriedkov vybavením učebne slovenského jazyka a cudzích jazykov na ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 15 786,19 €
z toho požadovaná dotácia: 14 996,88 €

„Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 11/2017 – 04/2018
Obsah projektu:    
Vybudovanie školskej knižnice na Základnej škole Komenského v Bardejove obstaraním technického a technologického vybavenia, nábytku a knižničného fondu.
Celkové predpokladané náklady: 68 374,12 €
z toho požadovaná dotácia: 64 955,41 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2018-05-15 10:00, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám