Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované zo štrukturálnych fondov

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady:  1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €

Projekty financované z národných zdrojov

„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry – ul. Pod Vinbargom, Bardejov
Výzva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Dátum podania: 08.11.2019
Doba realizácie: 06/2020 – 08/2021
Obsah projektu:        
Výstavba cyklistickej infraštruktúry v dvoch samostatných častiach:
1.  Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove na ul. Pod Vinbargom – nový cyklochodník o dĺžke 260 m pozdĺž ZŠ a MŠ pod Vinbargom, vrátane chodníka pre peších a verejného osvetlenia, doplnková cyklistická infraštruktúra (5 ks prístreškov s cyklostojanmi), sadové úpravy.
2.  Stavebná úprava cyklopruhov o dĺžke 2400 m, ktorá prepojí sídlisko Vinbarg s ostatnou časťou mesta.
Celkové predpokladané náklady: 663 147,12 €
z toho požadovaná dotácia:  629 989,76 €

„Komplexná obnova interiéru Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 05/2020 - 11/2020
Obsah projektu:
Realizovať ďalšiu etapu obnovy pamiatky a to prípravu projektovej dokumentácie komplexnej obnovy interiéru Hrubej bašty, ktorý nezodpovedá jeho pamiatkovej hodnote, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 12 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 000,00 €

„Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 06/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Obnova kamennej kordónovej rímsy nachádzajúcej sa v polkruhovej časti fasády, ktorá je v havarijnom stave s vysokým stupňom degradácie kamennej hmoty a môže ohrozovať obyvateľov a turistov.
Celkové predpokladané náklady: 22 380,00 €
z toho požadovaná dotácia: 17 900,00 €

„Obnova fasád Malej bašty, č. ÚZPF 1665/16“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 05/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Obnoviť fasády Malej bašty (tzv. prachárne), ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave s vysokým stupňom degradácie omietkových vrstiev a nezodpovedajú jej pamiatkovej hodnote, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 19 836,00 €
z toho požadovaná dotácia: 18 844,00 €

„Odvlhčenie Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 06/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Posúdenie zavĺhania objektu radnice a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie sanácie vlhkosti základov, muriva a omietkových vrstiev radnice pred atakom vody, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 14 880,00 €
z toho požadovaná dotácia: 11 900,00 €

„Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5, portál - 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 04/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Reštaurovanie hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky realizáciou 2. etapy – reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.
Celkové predpokladané náklady: 6 420,00€
z toho požadovaná dotácia: 5 130,00 €

„Kino Žriedlo v Bardejove - I. etapa modernizácie“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 27.03.2019
Doba realizácie: 06/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Modernizácia interiéru objektu Kina Žriedlo, ktorý sa nachádza pri vstupe do Bardejovských Kúpeľov - nákup a montáž nových vstupných dverí do kinosály, výmena elektrických zariadení – svietidlá, rozvádzače osvetlenia a ističov, zapojenie  inštalácie.
Celkové predpokladané náklady: 18 854,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2019-11-18 08:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám