Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované zo štrukturálnych fondov

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.08.2020
Doba realizácie: 08/2020 – 10/2021
Obsah projektu:   
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie,
2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 397 923,69 €
z toho požadovaná dotácia: 378 027,51 €

„SMART Bardejov – mesto na dosah“
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Dátum podania: 26.08.2020
Doba realizácie: 01/2021 – 12/2021
Obsah projektu:    
Budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom zaviesť a prepojiť univerzálnu IoT softvérovú platformu a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát, resp. ďalšiu prácu s týmito dátami a ich zhodnocovanie. Zber dát bude zameraný na nasledovné oblasti:
1. Doprava –zber údajov o statickej doprave a návrh riešenia problematických parkovísk v meste, obsadenosť parkovacích miest, ich rezervácia, úhrada a kontrola parkovného, inštalácia moderného senzorického parkovacieho systému,
2. Životné prostredie – zber dát o kvalite ovzdušia, ich vyhodnocovanie a smart manažment lokálnych environmentálnych ukazovateľov (predovšetkým CO2, prachové častice , emisie, teplota, tlak, vlhkosť, vietor, úroveň zrážok, atď.), inštalácia senzorov a meteostaníc.
3. E-government - tvorba verejných politík a zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi zavedením novej platformy „Open Data“.
Celkové predpokladané náklady: 502 933,00 €
z toho požadovaná dotácia:  477 786,35 €

„Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 14.08.2020
Doba realizácie: 02/2020 – 09/2022
Obsah projektu:    
Rozšírenie existujúceho zberného dvora, ktorý slúži na zber odpadov, zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Cieľom projektu je zefektívnenie a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek realizovaním nasledovných aktivít:
1. Stavebné úpravy zberného dvora pre rozšírenie kapacity systému triedeného zberu v Meste Bardejov.
2. Zariadenie zberného dvora náležitou technikou a vybavením na rozšírenie kapacity systému triedeného zberu.
Celkové predpokladané náklady: 716 573,78 €
z toho požadovaná dotácia: 680 745,09 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov štvrtá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 28.05.2020
Doba realizácie: 05/2020 – 07/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Wolkerova v Bardejove – náhrada jestvujúceho asfaltového resp. betónového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty na 3 existujúcich parkoviskách, jedno pred Zariadením pre seniorov a dve pred obytnými blokmi,
2. Vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični ZŠ B. Krpelca – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  240 631,74 €
z toho požadovaná dotácia:  228 600,15 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.03.2020
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  350 435,44 €
z toho požadovaná dotácia:  332 913,67 €

„Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Program SK- Klíma v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a Nórskych finančných mechanizmov 2014 – 2021
Dátum podania: 28.02.2020
Doba realizácie: 07/2020 - 06/2023
Obsah projektu:   
-  Tvorba akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
-  Realizácia konkrétnych opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v súlade s akčným plánom:
1. Zníženie energetických nákladov ZŠ Bartolomeja Krpelca -  zateplenie obvodového plášťa, striech, výmena otvorových konštrukcií, elektroinštalácia,
2. Modernizácia interiérového osvetlenia v ZŠ Bartolomeja Krpelca,
3. Nákup 2 ks bicyklov pre zamestnancov MsÚ,
4. Nákup 4 ks cyklostojanov,
5. Výsadba skupín stromov vrátane deliaceho pásu na ul. Komenského – 56 ks,
6. Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. pod Vinbargom - lúka – 15 ks,
7. Náučná záhrada s výsadbou drevín ZŠ Bartolomeja Krpelca – 8 ks
8. Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. pod Vinbargom – doprovodná alej – 35 ks
9. Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. Kutuzovova 5 ks,
10. Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadržiavanie vlahy - kvitnúca lúka na ul. Kutuzovova na celkovej ploche 500 m2,
11. Podpora zavedenia zberu BRO z komplexnej bytovej výstavby zakúpením zberných nádob a hygienizačného kontajnera,
12. Efektívne využívanie vody v ZŠ Bartolomeja Krpelca a jej ďalšie využitie na závlahu, splachovanie - zachytávanie zrážkovej vody zo striech objektov školy,
13. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: areál kúpaliska 3 ks stromy,
14. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: ul. Toplianska 8 ks,
15. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: ul. Dlhý rad 5 ks,
16. Exteriérová vertikálna zeleň – výsadba 80 ks popínavých drevín na oplotení kúpaliska,
17. Tvorba vodných prvkov v zastavaných územiach: systém vodnej hmly – kropiaca brána na Radničnom námestí.
Celkové predpokladané náklady: 1 473 650,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - druhá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.01.2020
Doba realizácie: 12/2019 - 11/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1.    Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 2. časť- výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene,
2.    Zelená strecha na pavilóne „B“ na ZŠ Vinbarg – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  294 295,72,00 €
z toho požadovaná dotácia:  279 580,93,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 02.12.2019
Doba realizácie: 02/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná - výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene
2. Zelená strecha na telocvični pri športovej hale – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  412 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 391 400,00 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €

Projekty financované z národných zdrojov

„Oprava Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove“
Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020      
Dátum podania: 16.03.2020
Doba realizácie: 06/2020 - 07/2020
Obsah projektu:   
Obnova verejne prístupného Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove, ktorý je v dôsledku času a poveternostným podmienkam poškodený. Oprava pomníka spočíva vo výmene poškodenej kamennej dlažby vrátane podkladného betónu na spevnenej ploche pietneho miesta za novú dlažbu z  tmavošedej žuly hr. 30 mm s protišmykovou úpravou.
Celkové predpokladané náklady: 23 156,82 €
z toho požadovaná dotácia: 20 000,00 €

„Rekonštrukcia, prestavba a modernizácia budovy Mestských detských jaslí, Komenského 47, Bardejov“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 24.02.2020
Doba realizácie: 08/2020 - 09/2020
Obsah projektu:
Prestavbou a modernizáciou budovy Mestských detských jasiel sa zvýši štandard a kvalita poskytovaných služieb. Plánované aktivity: - rekonštrukcia strechy, - prestavba a modernizácia vnútorných priestorov bývalej kočikárne na telocvičňu.
Celkové predpokladané náklady: 16 500,00 €
z toho požadovaná dotácia:14 850,00 €

„Oprava havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka v Bardejove“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020
Dátum podania: 29.01.2020
Doba realizácie: 10/2020 - 11/2020
Obsah projektu:
Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa troch rodinných domov v radovej zástavbe za účelom zlepšenia životných podmienok a kultúry bývania obyvateľstva danej lokality. Rekonštrukciou strechy sa zamedzí znehodnocovaniu vlastnej strešnej a stropnej konštrukcie, škodám na bytových domoch, vzniku plesní a infekčných chorôb, ale zároveň sa zlepší kvalita bývania v celom dome.
Celkové predpokladané náklady: 17 873,87 €
z toho požadovaná dotácia: 16 931,45 €

„Vybudovanie pumptrackovej dráhy v Bardejovských Kúpeľoch“
Výzva v oblasti podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dátum podania: 16.01.2020
Obsah projektu:    
Vybudovať nový druh športovej atrakcie tzv. „pumptrackovú dráhu“ s altánkom – špeciálne navrhnutá dráha určená predovšetkým pre bicykle, ale aj korčule, kolobežky, skateboardy, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania iba dynamickou zmenou ťažiska.
Celkové predpokladané náklady: 54 430,00 €
z toho požadovaná dotácia: 48 987,00 €

„Centrum sociálnych služieb – úprava hygienických priestorov na bezbariérovosť“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Dátum podania: 19.12.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 10/2020
Obsah projektu:     
Odstránenie bariér v 8 bytových jednotkách na prvom až štvrtom podlaží s počtom klientom 16. V každej bytovej jednotke sa nachádza nevyhovujúce sociálne zariadenie a umakartové jadrá. V kúpeľniach sa vane nahradia otvoreným sprchovým kútom bez vaničky a tým sa zlepší kvalita života a služby pre seniorov v danom zariadení.
Celkové predpokladané náklady: 55 704,58 €
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €

 

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2020-09-07 14:40, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám