Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované z národných zdrojov

„Bardejov - sídlisko Vinbarg, dostavba športovo - oddychového areálu ZŠ“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 25.06.2019
Doba realizácie: 07/2019 – 12/2019
Obsah projektu:        
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry formou dostavby rozostavaného objektu v areáli Základnej školy na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Súčasťou riešenia budú dva bazény – plavecký bazén 25m x 12m a neplavecký (detský) bazén 8m x 4m.
Celkové predpokladané náklady: 964 535,02 €
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €

„Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov“
Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program 2. Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
Dátum podania: 25.06.2019
Doba realizácie: 04/2019 – 02/2020
Obsah projektu:        
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy v meste výstavbou nového cyklochodníka (dĺžka 818 m), cyklolávky cez rieku Topľa (dĺžka 73,5 m) a verejného osvetlenia pozdĺž chodníka. Projektom sa dosiahne zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou, zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a motoristov, zvýšenie využívania bicyklov ako dopravného prostriedku a zníženie hluku a vibrácii z dopravných prostriedkov.
Celkové predpokladané náklady: 642 891,32 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €

„Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa“
Výzva č. III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum podania: 10.06.2019
Doba realizácie: 06/2019 - 09/2019
Obsah projektu:     
Vybudovanie technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd pri pohybe vozidiel a chodcov po ceste na štyroch existujúcich priechodoch pre chodcov, ktoré boli Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Bardejove vyhodnotené ako rizikové:
      - ul. Jiráskova pri Chráme sv. Petra a Pavla,
      - ul. Pod Vinbargom pri ZŠ a MŠ pod Vinbargom,
      - ul. Sv. Jakuba pri NsP sv. Jakuba,
      - ul. Partizánska pri Detskej poliklinike, v rozsahu aktivít: optického zvýraznenia plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi aktívnymi pri priblížení sa chodca k priechodu pre chodcov a s doplnením preblikávacích svetiel na dopravnú značku IP6.
Celkové predpokladané náklady: 26 935,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 000,00 €

„Kino Žriedlo v Bardejove - I. etapa modernizácie“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 27.03.2019
Doba realizácie: 06/2019 - 12/2019
Obsah projektu:
Modernizácia interiéru objektu Kina Žriedlo, ktorý sa nachádza pri vstupe do Bardejovských Kúpeľov - nákup a montáž nových vstupných dverí do kinosály, výmena elektrických zariadení – svietidlá, rozvádzače osvetlenia a ističov, zapojenie  inštalácie.
Celkové predpokladané náklady: 18 854,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2019-07-03 14:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám