Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekty financované zo štrukturálnych fondov

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov štvrtá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 28.05.2020
Doba realizácie: 05/2020 – 07/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Wolkerova v Bardejove – náhrada jestvujúceho asfaltového resp. betónového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty na 3 existujúcich parkoviskách, jedno pred Zariadením pre seniorov a dve pred obytnými blokmi,
2. Vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični ZŠ B. Krpelca – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  240 631,74 €
z toho požadovaná dotácia:  228 600,15 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.03.2020
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  350 435,44 €
z toho požadovaná dotácia:  332 913,67 €

„Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Program SK- Klíma v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a Nórskych finančných mechanizmov 2014 – 2021
Dátum podania: 28.02.2020
Doba realizácie: 07/2020 - 06/2023
Obsah projektu:   
-  Tvorba akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
-  Realizácia konkrétnych opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v súlade s akčným plánom:
1. Zníženie energetických nákladov ZŠ Bartolomeja Krpelca -  zateplenie obvodového plášťa, striech, výmena otvorových konštrukcií, elektroinštalácia,
2. Modernizácia interiérového osvetlenia v ZŠ Bartolomeja Krpelca,
3. Nákup 2 ks bicyklov pre zamestnancov MsÚ,
4. Nákup 4 ks cyklostojanov,
5. Výsadba skupín stromov vrátane deliaceho pásu na ul. Komenského – 56 ks,
6. Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. pod Vinbargom - lúka – 15 ks,
7. Náučná záhrada s výsadbou drevín ZŠ Bartolomeja Krpelca – 8 ks
8. Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. pod Vinbargom – doprovodná alej – 35 ks
9. Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. Kutuzovova 5 ks,
10. Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadržiavanie vlahy - kvitnúca lúka na ul. Kutuzovova na celkovej ploche 500 m2,
11. Podpora zavedenia zberu BRO z komplexnej bytovej výstavby zakúpením zberných nádob a hygienizačného kontajnera,
12. Efektívne využívanie vody v ZŠ Bartolomeja Krpelca a jej ďalšie využitie na závlahu, splachovanie - zachytávanie zrážkovej vody zo striech objektov školy,
13. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: areál kúpaliska 3 ks stromy,
14. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: ul. Toplianska 8 ks,
15. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: ul. Dlhý rad 5 ks,
16. Exteriérová vertikálna zeleň – výsadba 80 ks popínavých drevín na oplotení kúpaliska,
17. Tvorba vodných prvkov v zastavaných územiach: systém vodnej hmly – kropiaca brána na Radničnom námestí.
Celkové predpokladané náklady: 1 473 650,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - druhá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.01.2020
Doba realizácie: 12/2019 - 11/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1.    Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 2. časť- výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene,
2.    Zelená strecha na pavilóne „B“ na ZŠ Vinbarg – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  294 295,72,00 €
z toho požadovaná dotácia:  279 580,93,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 02.12.2019
Doba realizácie: 02/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná - výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene
2. Zelená strecha na telocvični pri športovej hale – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  412 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 391 400,00 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €

Projekty financované z národných zdrojov

„Vybudovanie športového zariadenia v Bardejove – Dlhá Lúka“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 09/2020 - 10/2021
Obsah projektu:        
Podpora rozvoja športu v mestskej časti Dlhá Lúka vybudovaním športového zariadenia  rozmerov 28,5 x 18,0 m s umelým trávnatým povrchom, mantinelmi s ochrannými sieťami vrátane tribúny v areáli Cirkevnej základnej školy s materskou školou Sv. Faustíny.
Celkové predpokladané náklady: 74 301,80 €
z toho požadovaná dotácia: 37 150,90 €

„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry – ul. Pod Lipkou a ul. Mičkova v Bardejove“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 09/2020 - 12/2021
Obsah projektu:        
Podpora cyklodopravy a cykloturizmu v meste Bardejov vybudovaním cyklolávky cez vodný tok „Šibská voda“ a priľahlého úseku cyklochodníka na obidvoch stranách vodného toku v súlade s kostrovou sieťou Prešovského samosprávneho kraja.
Celkové predpokladané náklady: 180 818,95 €
z toho požadovaná dotácia: 126 573,00 €

„Oprava a údržba priestoru pod sedadlami v kinosále kina Žriedlo“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Mikroprogram“
Program 2: „KULTÚRA“
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 07/2020 - 10/2020
Obsah projektu:        
Modernizácia interiéru objektu Kina Žriedlo v nasledovnom rozsahu: oprava priestorov pod stoličkami, oprava povrchov schodov, schodišťových stupňov samonivelačným poterom, výmena starej podlahoviny za novú zo záťažového metrážného koberca na cca 225 m2, oprava betónových stupníc, aby funkčne spĺňali požiadavky na bežné každodenné využívanie kinosály.
Celkové predpokladané náklady: 12 497,82 €
z toho požadovaná dotácia: 9 998,00 €

„Oprava Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove“
Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020      
Dátum podania: 16.03.2020
Doba realizácie: 06/2020 - 07/2020
Obsah projektu:   
Obnova verejne prístupného Pomníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove, ktorý je v dôsledku času a poveternostným podmienkam poškodený. Oprava pomníka spočíva vo výmene poškodenej kamennej dlažby vrátane podkladného betónu na spevnenej ploche pietneho miesta za novú dlažbu z  tmavošedej žuly hr. 30 mm s protišmykovou úpravou.
Celkové predpokladané náklady: 23 156,82 €
z toho požadovaná dotácia: 20 000,00 €

„Rekonštrukcia, prestavba a modernizácia budovy Mestských detských jaslí, Komenského 47, Bardejov“
Výnos Ministerstva financií SR z 9.12.2005 o poskytovaní dotácií
Dátum podania: 24.02.2020
Doba realizácie: 08/2020 - 09/2020
Obsah projektu:
Prestavbou a modernizáciou budovy Mestských detských jasiel sa zvýši štandard a kvalita poskytovaných služieb. Plánované aktivity: - rekonštrukcia strechy, - prestavba a modernizácia vnútorných priestorov bývalej kočikárne na telocvičňu.
Celkové predpokladané náklady: 16 500,00 €
z toho požadovaná dotácia:14 850,00 €

„Oprava havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka v Bardejove“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020
Dátum podania: 29.01.2020
Doba realizácie: 10/2020 - 11/2020
Obsah projektu:
Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa troch rodinných domov v radovej zástavbe za účelom zlepšenia životných podmienok a kultúry bývania obyvateľstva danej lokality. Rekonštrukciou strechy sa zamedzí znehodnocovaniu vlastnej strešnej a stropnej konštrukcie, škodám na bytových domoch, vzniku plesní a infekčných chorôb, ale zároveň sa zlepší kvalita bývania v celom dome.
Celkové predpokladané náklady: 17 873,87 €
z toho požadovaná dotácia: 16 931,45 €

„Vybudovanie pumptrackovej dráhy v Bardejovských Kúpeľoch“
Výzva v oblasti podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dátum podania: 16.01.2020
Obsah projektu:    
Vybudovať nový druh športovej atrakcie tzv. „pumptrackovú dráhu“ s altánkom – špeciálne navrhnutá dráha určená predovšetkým pre bicykle, ale aj korčule, kolobežky, skateboardy, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania iba dynamickou zmenou ťažiska.
Celkové predpokladané náklady: 54 430,00 €
z toho požadovaná dotácia: 48 987,00 €

„Centrum sociálnych služieb – úprava hygienických priestorov na bezbariérovosť“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Dátum podania: 19.12.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 10/2020
Obsah projektu:     
Odstránenie bariér v 8 bytových jednotkách na prvom až štvrtom podlaží s počtom klientom 16. V každej bytovej jednotke sa nachádza nevyhovujúce sociálne zariadenie a umakartové jadrá. V kúpeľniach sa vane nahradia otvoreným sprchovým kútom bez vaničky a tým sa zlepší kvalita života a služby pre seniorov v danom zariadení.
Celkové predpokladané náklady: 55 704,58 €
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €

„Komplexná obnova interiéru Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 05/2020 - 11/2020
Obsah projektu:
Realizovať ďalšiu etapu obnovy pamiatky a to prípravu projektovej dokumentácie komplexnej obnovy interiéru Hrubej bašty, ktorý nezodpovedá jeho pamiatkovej hodnote, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 12 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 000,00 €

„Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 06/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Obnova kamennej kordónovej rímsy nachádzajúcej sa v polkruhovej časti fasády, ktorá je v havarijnom stave s vysokým stupňom degradácie kamennej hmoty a môže ohrozovať obyvateľov a turistov.
Celkové predpokladané náklady: 22 380,00 €
z toho požadovaná dotácia: 17 900,00 €

„Obnova fasád Malej bašty, č. ÚZPF 1665/16“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 05/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Obnoviť fasády Malej bašty (tzv. prachárne), ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave s vysokým stupňom degradácie omietkových vrstiev a nezodpovedajú jej pamiatkovej hodnote, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 19 836,00 €
z toho požadovaná dotácia: 18 844,00 €

„Odvlhčenie Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 06/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Posúdenie zavĺhania objektu radnice a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie sanácie vlhkosti základov, muriva a omietkových vrstiev radnice pred atakom vody, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 14 880,00 €
z toho požadovaná dotácia: 11 900,00 €

„Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5, portál - 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  08.11.2019
Doba realizácie: 04/2020 - 12/2020
Obsah projektu:
Reštaurovanie hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky realizáciou 2. etapy – reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.
Celkové predpokladané náklady: 6 420,00€
z toho požadovaná dotácia: 5 130,00 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2020-06-04 09:00, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám