Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Názov projektu: „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní
podľa § 117 zák.343/2015 Z. z.
1.Identifikácia verejného obstarávania
§ 8  ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zák,343/2015 v aktuálnom znení
MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Novotný
Kontakt: jan.novotny@bardejov.sk, 054/ 4862 129, 0903 623 848
2. Názov predmetu obstarávania:  :
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu- časť Bardejov- Krynica
SKRÁTENÝ NÁZOV SK:
Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov –Krynica- finančná analýza- Služby
CPV:  79412000-5, 79311410-4, 79415200-8     Miesto dodania predmetu zákazky: MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
3. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Finančná a ekonomická analýza v rozsahu:
Pokyny pre vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 – Príloha č. 4  link: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami  - doplnok pre sektorové analýzy
Predpokladaná hodnota zákazky:
3 920,00 Eur bez DPH
4. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE     X
5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet objednávky najneskôr do 20.06.2016
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:       
Predmet zákazky sa bude financovať z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020, z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov ŠR SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 7. Podmienky účasti záujemcov
Oslovení budú len záujemcovia  oprávnení dodávať predmet zákazky.
8. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 06.06.2016 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.         X 
ponuka musí môže byť doručená aj e-mailom, musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu vrátane: Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov -Krynica- Finančná analýza -Služby
9. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný dátum vyhodnotenia   ponúk: 06.06.2016.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € bez DPH na celý  predmet zákazky.
11. Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky  budú v rozpore s  požiadavkami verejného obstarávateľa.
 Uchádzač predloží ponuku kde uvedie:
Cenu spolu bez DPH  za činnosti podľa bodu 3. 
DPH  spolu za služby podľa bodu .
Cenu spolu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v ponuke.
Ďalšie informácie na adrese uvedenej v bode 1.
Obstarávateľ uzatvorí zmluvu na činnosti podľa  bodu 3.
12. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?  Nie
13. Použitie elektronickej aukcie: NIE

V Bardejove  31.05.2016

MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta

Názov projektu: „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní
podľa § 117 zák.343/2015 Z. z.
1.Identifikácia verejného obstarávania
§ 8  ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zák,343/2015 v aktuálnom znení
MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Novotný
Kontakt: jan.novotny@bardejov.sk, 054/ 4862 129, 0903 623 848
2. Názov predmetu obstarávania:  :
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu- časť Bardejov- Krynica
SKRÁTENÝ NÁZOV SK:
Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov –Krynica- finančná analýza- Služby
CPV:  79412000-5, 79311410-4, 79415200-8     Miesto dodania predmetu zákazky: MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
3. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Finančná a ekonomická analýza v rozsahu:
Pokyny pre vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 – Príloha č. 4  link: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami  - doplnok pre sektorové analýzy
Predpokladaná hodnota zákazky:
3 920,00 Eur bez DPH
4. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE     X
5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet objednávky najneskôr do 20.06.2016
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:       
Predmet zákazky sa bude financovať z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020, z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov ŠR SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 7. Podmienky účasti záujemcov
Oslovení budú len záujemcovia  oprávnení dodávať predmet zákazky.
8. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 06.06.2016 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.         X 
ponuka musí môže byť doručená aj e-mailom, musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu vrátane: Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov -Krynica- Finančná analýza -Služby
9. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný dátum vyhodnotenia   ponúk: 06.06.2016.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € bez DPH na celý  predmet zákazky.
11. Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky  budú v rozpore s  požiadavkami verejného obstarávateľa.
 Uchádzač predloží ponuku kde uvedie:
Cenu spolu bez DPH  za činnosti podľa bodu 3. 
DPH  spolu za služby podľa bodu .
Cenu spolu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v ponuke.
Ďalšie informácie na adrese uvedenej v bode 1.
Obstarávateľ uzatvorí zmluvu na činnosti podľa  bodu 3.
12. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?  Nie
13. Použitie elektronickej aukcie: NIE

V Bardejove  31.05.2016

MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta

Projekty financované z národných zdrojov

„Tréningové ihrisko v Dlhej Lúke“
Výzva Slovenského futbalového zväzu na podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa
Dátum podania:  25.01.2018
Doba realizácie: 04/2018 - 08/2018
Obsah projektu:
Podpora a rozvoj mládežníckeho športu v Bardejove, v mestskej časti Dlhá Lúka, výstavbou tréningového ihriska s umelou trávou o rozmeroch 25x40 m pre futbalový klub „TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka.
Celkové predpokladané náklady: 73 577,00 €
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €

„Reštaurovanie Lampového stĺpa, č. ÚZPF 1786/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1.Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  23.11.2017
Doba realizácie: 06/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 15 600,00 €
z toho požadovaná dotácia: 14 820,00 €

„Archeologický výskum v areáli Nemocnice na Jiráskovej ul. 13 v Bardejove, č. ÚZPF 12061/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  21.11.2017
Doba realizácie: 05/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky – Nemocnice realizáciou prvej etapy pamiatkového – archeologického výskumu v rozsahu: a) sondážny archeologický výskum, b) vypracovanie výskumnej dokumentácie zo sondážneho výskumu, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.
Celkové predpokladané náklady: 4 800,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 560,00 €

„Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1665/15“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 15.11.2017
Doba realizácie: 05/2018 - 12/2018
Obsah projektu:
Pokračovať v obnove strechy výmenou strešnej krytiny a tým zabrániť zatekaniu vody do vnútorných priestorov objektu. Projekt nadväzuje na I. etapu zrealizovanú v roku 2016, kedy bola obnovená časť strechy v rozsahu 360 m2.
Celkové predpokladané náklady: 49 961,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 461,00 €

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2018“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  08.11.2017
Doba realizácie: 08/2018
Obsah projektu:
Realizácia 26. ročníka tradičného „pamiatkarského podujatia“ s názvom „Vedecká konferencia Bardkontakt 2018“, s medzinárodnou účasťou, venovaná problematike mestských pamiatkových centier pod záštitou Združenia historických miest a obcí SR a Pamiatkového úradu SR.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €

„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Bardejove“
Výzva č. VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum podania: 22.08.2017
Doba realizácie: 03/2018 - 08/2018
Obsah projektu:     
Zvýšenie ochrany verejných priestranstiev pred požiarmi rekonštrukciou budovy hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor v Bardejove a tak vytvoriť primerané podmienky pre činnosť požiarneho zboru a umiestnenie požiarnej techniky.
Celkové predpokladané náklady: 33 861,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €

„Oprava havarijného stavu strešného plášťa radových rodinných domov v rómskej osade Poštárka v Bardejove“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Dátum podania: 11.08.2017
Doba realizácie: 04/2018 - 05/2018
Obsah projektu:     
Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa troch rodinných domov v radovej zástavbe za účelom zlepšenia životných podmienok a kultúry bývania rómskej komunity na Poštárke.
Celkové predpokladané náklady: 16 759,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho systému a obslužného pracoviska monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov“
Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
Dátum podania: 28.04.2017
Doba realizácie: 04/2017 - 12/2017
Obsah projektu:     
Posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste osadením bezpečnostných kamier a tak zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ochranu ich majetku a pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v meste Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 58 656,00 €
z toho požadovaná dotácia: 46 856,00 €

Projekty financované zo Štrukturálnych fondov:

„Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Dátum podania:  10.11.2017
Doba realizácie: 03.09.2018 – 31.08.2020
Obsah projektu:
Vedúci partner v projekte je mesto Bardejov (kráľovské mesto zapísané na listine UNESCO), jeho partnermi sú mesto Grybów (taktiež kráľovské mesto) a občianske združenie Náš Bardejov. Obe mestá spája spoločná história, mesto Grybów ležal na obchodnej trase vedúcej z Bardejova do severného Poľska. Na trase sa prepravovali produkty ako med, víno, sušené slivky a v neposlednom rade aj remeselné výrobky. A práve remeslo je spoločný menovateľ projektu. Partneri disponujú dvoma vzácnymi, pamiatkovo chránenými objektmi, v Bardejove je to Františkánsky kláštor zo 17-teho storočia a v Grybówe budova bývalej telovýchovnej jednoty Sokół. V rámci projektu budú oba objekty obnovené a následne v nich budú zriadené remeselné dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti. Vzniknú tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko ako aj Slovensko. Projekt podporí rozvoj tradičných remesiel, na druhej strane prispeje k rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách hranice.
Aktivity:
-    príprava projektu – príprava žiadosti, vypracovanie ekonomických a finančných analýz,
-    kompletná renovácia a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok,
-    zriadenie a vybavenie centier tradičných remesiel,
-    realizácia prezentačných podujatí a výmen,
-    propagácia projektu
Partneri v projekte:     
-    Vedúci partner: Mesto Bardejov
-    Partner 1: Miasto Grybów
-    Partner 2: Náš Bardejov o.z.
Celková hodnota projektu: 3 757 667,34 €
z toho celková hodnota Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €
z toho oprávnené náklady: 3 408 054,58 €
z toho oprávnené náklady Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €

„Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 21.09.2017
Doba realizácie: 05/2018 - 12/2018
Obsah projektu:    
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom výstavby nového cyklochodníka pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka v celkovej dĺžke 818 m, vybudovanie cyklolávky a verejného osvetlenia. Projektom sa dosiahne zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou, zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, zväčšenie existujúcej siete cyklochodníkov v meste, zvýšenie využívania bicyklov ako dopravného prostriedku, zníženie hluku a vibrácií z dopravných prostriedkov.
Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €
z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Dátum podania: 30.06.2017
Doba realizácie: 06/2017 - 04/2019
Obsah projektu:    
Skvalitnenie životného prostredia a zvýšenie štandardu bývania obyvateľov bytových domov na sídlisku Obrancov mieru nasledovnými aktivitami: - úprava a dokončenie rozostavanej fontány, - úprava a rekonštrukcia existujúcich chodníkov, ihrísk, zatrávnených plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, - rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, - doplnenie vzrastlej zelene, - vytvorenie miest pre smetné nádoby, - doplnenie verejného osvetlenia.
Celkové predpokladané náklady: 799 927,61 €
z toho požadovaná dotácia: 759 931,23 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Dátum podania: 30.06.2017
Doba realizácie: 06/2017 - 04/2019
Obsah projektu:    
Revitalizovať verejné priestranstvo na sídlisku Vinbarg v dvoch zónach:
1. Pešia zóna na ul. J. Grešáka - úprava spádov spevnených povrchov a možnosť odvedenia dažďových vôd priamo do pôdy prostredníctvom dažďových záhonov a dažďových jám. V okrajových častiach územia budú doplnené stromy, ostanú zachované iba perspektívne jedince. Medzi garážami a pešou zónou bude krovitá vegetácia s rozvoľneným rastom - jej hlavnou úlohou je stabilizácia svahu a funkcia optickej bariéry. Úpravou prostredia sa vytvorí atraktívnejšia oblasť, ktorá bude skutočnou pešou zónou sídliska s možnosťami nákupu a oddychu.
2. Vnútroblok na ul. arm.gen. L. Svobodu -  dažďová voda, zachytená z bytových domov, bude zvedená do trávnatej dažďovej záhrady v centrálnej časti vnútrobloku. Ihrisko s betónovou plochou bude rekonštruované, povrch bude nahradený športovým asfaltom, vybudovaná tenisová a lezecká stena. Existujúca sieť betónových chodníkov bude nahradená parkovými mlatovými chodníkmi, hlavný peší ťah z betónovým a asfaltovým povrchom bude nahradený za dláždený s vodopriepustným povrchom.
Celkové predpokladané náklady: 799 974,12 €
z toho požadovaná dotácia: 759 975,45 €

„Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 28.06.2017
Doba realizácie: 05/2017 - 12/2019
Obsah projektu:    
Znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 €
z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 27.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 - 06/2019
Obsah projektu:    
Realizácia energetických opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 16 v Bardejove:
-    Zateplenie obvodového plášťa
-    Zateplenie strechy
-    Výmena otvorových konštrukcií
-    Modernizácia vykurovacieho systému
-    Modernizácia osvetľovacieho systému
Celkové predpokladané náklady: 1 241 739,00 €
z toho požadovaná dotácia: 1 179 652,05 €

„Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 09/2017 - 02/2018
Obsah projektu:    
Obstaranie odborných učební – IKT učebňa, jazyková učebňa a odborná učebňa polytechnickej výchovy v Základnej škole Bartolomeja Krpelca v Bardejove
Celkové predpokladané náklady: 103 600,06 €
z toho požadovaná dotácia: 98 420,06 €

„Technikou k pracovným návykom“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Zvýšiť odbornosť a kreativitu žiakov prostredníctvom modernizácie odborných učební na polytechnickú výchovu na ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, ktoré budú slúžiť pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, aktivity CVČ a mimoškolskú krúžkovú činnosť.
Celkové predpokladané náklady: 36 645,44 €
z toho požadovaná dotácia: 34 813,17 €

„Projekt – rekonštrukcia odborných učební“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Modernizácia súčasných odborných učební v priestoroch ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove – stavebné úpravy a technické vybavenie odbornej učebne fyziky, biochémie, polytechnickej výchovy, IKT a jazykovej učebne.
Celkové predpokladané náklady: 101 577,36 €
z toho požadovaná dotácia: 96 498,49 €

„Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom moderbej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Zvýšiť kvalitu vzdelávania a zatraktívniť výučbu modernizáciou súčasnej odbornej učebne biochémie stavebnými úpravami, nákupom technického vybavenia a učebných pomôcok.
Celkové predpokladané náklady: 62 699,74 €
z toho požadovaná dotácia: 59 564,75 €

„Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 01/2018 – 01/2019
Obsah projektu:    
Vytvorenie podmienok na aplikáciu nových metód vyučovania cudzích jazykov s využitím moderných didaktických prostriedkov vybavením učebne slovenského jazyka a cudzích jazykov na ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 15 786,19 €
z toho požadovaná dotácia: 14 996,88 €

„Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov“
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Dátum podania: 22.06.2017
Doba realizácie: 11/2017 – 04/2018
Obsah projektu:    
Vybudovanie školskej knižnice na Základnej škole Komenského v Bardejove obstaraním technického a technologického vybavenia, nábytku a knižničného fondu.
Celkové predpokladané náklady: 68 374,12 €
z toho požadovaná dotácia: 64 955,41 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 03/2017 - 07/2018
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ, hospodárskom pavilóne a telocvični.
Celkové predpokladané náklady: 542 616,26 €
z toho požadovaná dotácia: 515 488,30 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 03/2017 - 07/2018
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena starých drevených zdvojených okien a dverí za nové plastové s izolačným trojsklom na pavilónoch A, B, C a D.
Celkové predpokladané náklady: 600 869,39 €
z toho požadovaná dotácia: 570 825,92 €

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2018-01-29, 13:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám