Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Detské ihrisko v mestskej časti Bardejovská Nová Ves“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program 1. Šport
Podprogram 1.1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 21.04.2016
Doba realizácie: 07/2016 - 10/2016
Obsah projektu:
Vybudovať verejne prístupné detské ihrisko v k.ú mesta Bardejov, v mestskej časti Bardejovská Nová Ves pre hru a zábavu detí predškolského a mladšieho školského veku v rozsahu:
1. Odstránenie trávnatého porastu, príprava podkladovej vrstvy a osadenie tlmiacich gumových rohoží hr. 40 mm v kombinácii červenej a zelenej farby.
2. Dodanie, inštalácia, kompletizácia a osadenie prvkov detského mobiliáru: viacfunkčná zostava so šmýkačkou a dvoma hojdačkami MOBILE, preliezačka "pohyblivá lavica", hojdačka váhadlová Vážka, hojdačka na pružine s motívom (koník) HDPE Basic.
3. Obnova náteru na existujúcich parkových lavičkách (7 ks).
Celkové predpokladané náklady: 13 066,45 €                                                                                                                                                                                                                z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

„Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a  športu Slovenskej republiky
Dátum podania: 17.07.2015
Doba realizácie: 09/2015 - 11/2016
Obsah projektu:  
Udržanie kapacity  materskej školy  na ul. Nábrežná 2 v Bardejove rekonštrukciou a modernizáciou vnútorných priestorov a  tak zlepšiť podmienky predprimárneho vzdelávania.
Celkové predpokladané náklady: 49 350,00 €
z toho požadovaná dotácia: 47 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €
Projekt je v realizácii.

„Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove „Nábrežie rieky Topľa“
Program: Interný grantový program Spolupráca so samosprávami (Nadácie SPP)
Dátum podania:     23.09.2013
Doba realizácie: 01/2014 - 09/2014
Obsah projektu:    
Revitalizácia verejného priestoru so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov, na nábreží rieky Topľa. Projekt rieši  obnovu a dovybavenie areálu tak, aby sa tu v kultúrnom prostredí mohla spoločne stretávať a rekreovať miestna komunita bez ohľadu na vek, či sociálne postavenie.
Aktivity projektu:
1.    Vypracovanie projektovej dokumentácia revitalizácie mestského areálu oddychu.
2.  Revitalizácia mestského areálu oddychu „Nábrežie rieky Topľa“ v nasledovnom rozsahu:
-    osadenie 5 tlmiacich bezpečnostných podložiek,
-    vybudovanie chodníkov,
-    zrealizovanie spevnenej plochy pod prístreškom,
-    umiestnenie 2 odpadkových košov,
-    terénne úpravy so založením trávnika.
3.  Slávnostné otvorenie revitalizovanej časti areálu.
4.  Komunikácia s verejnosťou, propagácia, publicita projektu a medializácia darcu.
Celkové predpokladané náklady: 19 606,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 18 517,90 €
z toho dotácia: 10 000,00 €
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“.

„Detský raj pod hradbami mesta“
Program: Tesco pre zdravšie mestá (Nadácie Pontis)
Dátum podania: 24.01.2013
Doba realizácie: 04/2013 - 06/2013
Obsah projektu:    
1. Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského a mladšieho školského roku.
2. Rozvíjať medzigeneračnú komunikáciu detí – rodičia – starí rodičia – učitelia.
3. Zapojiť miestnu komunitu v rámci dobrovoľníctva do prípravy a realizácie projektu a následne aj do ďalšieho využívania výsledkov projektu a tým prispieť k aktívnemu záujmu o veci verejné.
Celkové predpokladané náklady: 5 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 5 019,52 €
z toho dotácia: 3 000,00 €
„Projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis“.

alt

„Športovo-oddychové centrum v mestskej časti Bardejovská Nová Ves“
Program: Prešovský samosprávny kraj- Poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program č. 1. Šport
Opatrenie č. 1.1. Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Dátum podania: 26.03.2012
Doba realizácie: 09/2012 - 11/2012
Obsah projektu:      
Úprava tenisového ihriska s novou vrstvou antuky, náter oplotenia tenisového ihriska, vodovodná prípojka, oplotenie viacúčelového ihriska, osadenie a dodávka lavičiek, domček  na náradie, zariadenie pre tenisové ihrisko.
Celkové predpokladané náklady: 18 351,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Celkové skutočné  náklady: 12 499,86 €
z toho dotácia: 5 000,00 €
„Projekt finančne podporilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja“.

„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 02.07.2009
Doba realizácie: 11/2009 - 02/2012
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie budovy a obstaraním vybavenia školskej kuchyne.
Celkové predpokladané náklady: 838 114,66 €
z toho požadovaná dotácia: 692 177,88 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 603 527,89 €
z toho dotácia: 573 351,40 €

„Zníženie energetických nákladov a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 10, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 19.06.2009
Doba realizácie: 08/2008 - 11/2013
Obsah projektu:    
Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie budovy a obstaraním vybavenia školskej kuchyne.
Celkové predpokladané náklady: 1 640 755,85 €
z toho požadovaná dotácia: 1 518 688,24 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 580 891,43 €
z toho dotácia: 551 846,86 €

„Výstavba viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Wolkerova v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 15.05.2009
Doba realizácie: 05/2010 - 06/2010
Obsah projektu:    
Vybudovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou o rozmeroch 33x18m v areáli ZŠ, ktoré bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj žiakom iných škôl a širokej verejnosti.
Celkové predpokladané náklady: 103 561,42 €
z toho požadovaná dotácia: 39 832,70 €
Celkové skutočné  náklady: 72 662,43 €
z toho dotácia: 39 832,70 €

„Výstavba viacúčelového ihriska v areáli ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 30.04.2009
Doba realizácie: 07/2009 - 10/2009
Obsah projektu:    
Vybudovanie viacúčelového športového ihriska s umelou trávou pre aktívne trávenie voľného času o rozmeroch 40x20 m v areáli ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 68 449,70  €
z toho požadovaná dotácia: 39 832,70 €
Celkové skutočné  náklady: 71 442,91 €
z toho dotácia: 39 832,70 €

„Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 26.09.2008
Doba realizácie: 01/2008 - 10/2010
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy, stavebnými úpravami kuchyne a stravovacích priestorov.
Celkové predpokladané náklady: 376 254,63 €
z toho požadovaná dotácia:  357 441,90 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 362 511,59 €
z toho dotácia: 344 386,01 €

„Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov“
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 26.09.2008
Doba realizácie: 01/2008 - 10/2010
Obsah projektu:     
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.
Celkové predpokladané náklady:  292 538,71 €
z toho požadovaná dotácia: 277 911,€
Celkové skutočné oprávnené náklady: 289 897,43 €
z toho dotácia: 275 402,56 €

„Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov“
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Dátum podania: 20.08.2008
Doba realizácie projektu: 01/2008 - 06/2011
Obsah projektu:    
Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
Celkové predpokladané náklady: 1 750 418,77 €
z toho požadovaná dotácia: 1 651 116,64 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 438 218,77 €
z toho dotácia: 1 366 307,83 €

„Viacúčelové ihrisko v Bardejove“
Úrad vlády SR – Sekretariát splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Program: „Viacúčelové ihrisko“
Dátum podania: 27.04.2007
Doba realizácie: 09/2007 - 12/2007
Obsah projektu: Vybudovanie viacúčelového ihriska o rozmere 33x18 m v centre mestskej časti Bardejovská Nová Ves.
Celkové predpokladané náklady: 2 050 286,50 Sk (68 057,04 €)
z toho požadovaná dotácia: 1 000 000,00 Sk (33 193,92 €)
Celkové skutočné  náklady: 2 050 286,50 Sk (68 057,04 €)
z toho dotácia: 1 000 000,00 Sk (33 193,92 €)

„Viacgeneračné detské ihrisko na Sázavského ulici v Bardejove“
NEFO fond Prešovského samosprávneho kraja, n. f.
Oblasť 2 : Rozvoja telesnej kultúry a športu
Program 2:Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Dátum podania: 27.04.2007
Obsah projektu:    
Zrekonštruovať dve nevyhovujúce a nefunkčné asfaltové plochy  a vybudovať na nich a na okolitom trávnatom priestore viacúčelové detské ihrisko – areál pre hru a zábavu detí predškolského, mladšieho a staršieho školského veku.
Celkové predpokladané náklady: 1 205 102,65 Sk (40 002,08 €)
z toho požadovaná dotácia: Projekt bol schválený (grant 200 000 Sk t.j. 6 638,78 €)
Projekt sa nerealizoval.

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2016-06-29, 16:00, zuzana.graveczova@bardejov.sk

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám