Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“

32 Informácia na web 21082019

„Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 28.06.2017
Doba realizácie: 04/2018 - 09/2019
Obsah projektu:    
Znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 €
z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 27.06.2017
Doba realizácie: 03/2019 - 06/2020
Obsah projektu:    
Realizácia energetických opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 16 v Bardejove:
-    Zateplenie obvodového plášťa
-    Zateplenie strechy
-    Výmena otvorových konštrukcií
-    Modernizácia vykurovacieho systému
-    Modernizácia osvetľovacieho systému
Celkové predpokladané náklady: 1 241 739,00 €
z toho požadovaná dotácia: 1 179 652,05 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 1 226 981,47 €
z toho schválená dotácia: 1 165 632,40 €

31 Informácia na web 21082019

„Podpora elektromobility v meste  Bardejov
Program: Environmentálny fond
Oblasť J: Elektromobilita
Dátum podania: 26.04.2018
Doba realizácie: 08/2018 - 10/2018
Obsah projektu:     
Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok nákupom elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 33 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 09/2016 - 06/2019
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ, hospodárskom pavilóne a telocvični.
Celkové predpokladané náklady: 542 619,26 €
z toho požadovaná dotácia: 515 488,30 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 510 072,84 €
z toho schválená dotácia:  484 569,20 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 14.03.2016
Doba realizácie: 04/2017 - 03/2018
Obsah projektu:    
Zníženie spotreby energie obnovou budovy nasledovnými opatreniami:
-    výmena otvorových konštrukcií,
-    zateplenie obvodového plášťa,
-    zateplenie strechy,
-    hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy,
-    výmena vykurovacích telies s inštaláciou termoregulačných ventilov,
-    výmena svetelných zdrojov a svietidiel,
-    modernizácia vykurovacieho systému a systému prípravy TV.
Celkové predpokladané náklady: 506 569,82 €
z toho požadovaná dotácia: 481 241,33 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 490 505,17 €
z toho schválená dotácia: 465 979,91 €

81 Info na web Bardejov

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 27.07.2016
Doba realizácie: 08/2016 - 11/2016
Obsah projektu:     
Sanácia viacerých skládok s nezákonne umiestneným odpadom v šiestich rôznych lokalitách v katastri mesta Bardejov a tým skvalitnenie životného prostredia pre všetkých obyvateľov mesta Bardejov.
Aktivity: zber odpadu, odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadnu skládku odpadu – spaľovňa, uloženie a likvidácia odpadu, sanácia a rekultivácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom (zatrávnenie plochy).
Celkové predpokladané náklady: 69 989,71 €
z toho požadovaná dotácia: 66 490,00 €
Schválená dotácia: 66 490,00 €

„Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 30.05.2016
Doba realizácie: 01/2018 - 02/2019
Obsah projektu:    
Vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Bardejov, s cieľom zabezpečiť ekologické zhodnocovanie BRO a zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Projekt ráta s navýšením množstva vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu približne o 2000 t/rok. Zber BRO v rámci projektu sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Bardejov a samotné zhodnocovanie sa bude realizovať na vystavenej kompostárni v katastrálnom území obce Komárov.
Aktivity:
1. Vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO:
- zakúpenie zberných nádob (3000ks o objeme 120l) a hákových kontajnerov (5 ks o objeme 30m³),
- nakúpenie zberných dopravných zariadení – zberné vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou, traktor s prívesom a miešacím vozom s hydraulickou rukou min. 15m³, čelný nakladač a hákový naťahovák.
2. Technické vybavenie zariadenia na zhodnocovanie BRKO – prekopávač za traktor, štiepkovač, mostová váha a kompostovací kontajner.
3. Výstavba kompostárne – príprava územia, komunikačné plochy, objekt vstupnej kontroly, vodovod, kanalizácia, oplotenie, sadové úpravy, skladovacie boxy, dozrievacia plocha kompostu, nádrž technologickej vody a rozvody postrekov.
Celkové oprávnené náklady: 2 631 578,95 €
z toho požadovaná dotácia:   2 500 000,00 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 2 631 578,95 €
z toho schválená dotácia: 2 500 000,00 €
Projekt je v realizácii.

2018.01.17 WEB publicita BRO

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 15.01.2016
Doba realizácie: 09/2016 - 11/2017
Obsah projektu:    
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy nasledovnými opatreniami:
- zlepšením tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, strechy a stropu suterénu, výmena starých drevených okien za nové termoizolačné,
- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
- inštalácia zásobníka na ohrev teplej vody s tepelným čerpadlom,
- rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov,
- inštalácia solárnych fotovoltických panelov.
Celkové predpokladané náklady: 233 450,36 €
z toho požadovaná dotácia: 221 777,84  €
Celkové schválené oprávnené náklady: 185 373,65 €
z toho schválená dotácia: 176 104,87 €
 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

40 Info na web BAPOS Bardejov PoDodatku2

„Zefektívnenie triedeného zberu v Bardejove“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 30.10.2015
Doba realizácie: 03/2016 - 12/2016                                                                                                                                                                                                                          Obsah projektu: 
Zefektívnenie triedeného zberu skla doplnením zvozovej techniky – nákup zberového vozidla na zber a triedenie skla.
Celkové predpokladané náklady: 230 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 218 500,00 €
Schválená dotácia: 180 000,00 €

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Bardejov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 13.07.2015
Doba realizácie: 06/2015 - 11/2015
Obsah projektu:   
Sanácia a rekultivácia miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Bardejov a tým skvalitnenie životného prostredia v meste a jeho okolí.
Celkové predpokladané náklady: 35 329,05 €
z toho požadovaná dotácia: 33 562,00 €
Schválená dotácia: 33 562,00 €

„ELENA (Európska miestna energetická pomoc)“
Program: Inteligentná Európa – CIP
Doba realizácie:  01/2015 - 12/2017
Obsah projektu:    
Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako územný koordinátor v spolupráci s mestami a obcami ako partnermi požiadal o technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA  za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov a verejného osvetlenia a zníženia nákladov na spotrebu a výrobu energie. ELENA financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov (nad 50 mil. Eur) v regiónoch a mestách a jej cieľom je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, projektových dokumentácií a verejného obstarávania. V meste Bardejov sú predmetom projektu: Verejné osvetlenie v meste, Bapos m.p., MŠ Vinbarg, ZŠ B. Krpelca.          
Celková predpokladaná výška investície s ohľadom na projekt ELENA: 2 225 000,00 €
Predpokladané oprávnené výdavky:  96 600 € (100 %)
Predpokladaná spoluúčasť Mesta Bardejov:  9 660 € (10 %)
Projekt  je v realizácii.
„Projekt je spolufinancovaný z nástroja ELENA na základe programu Inteligentná energia pre Európu – CIP“
„Spolufinancovaný z Programu Inteligentná energia pre Európu v Európskej únii“
„Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union“

„Sanácia havarijného zosuvu v obci Bardejov - Mičkova ul.- 1.etapa“
Program: Enviromentálny fond
Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Dátum podania: 13.01.2012
Doba realizácie: 01/2012 - 03/2012
Obsah projektu:    
Na porušenom svahu realizovať protihavarijné opatrenia a efektívnu stabilizáciu územia.
Celkové predpokladané náklady: 37 488,00 €
z toho požadovaná dotácia: 35 702,00 €
Celkové skutočné  náklady: 37 488,00 €
z toho dotácia: 35 702,00 €

„Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov“
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Dátum podania:  03.11.2009
Doba realizácie: 03/2010 - 06/2012
Obsah projektu:     
Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Bardejov prostredníctvom novej čistiacej a zametacej techniky miestnych komunikácií (6ks vozidiel).
Celkové predpokladané náklady: 1 987 925,30 €
z toho požadovaná dotácia: 1 888 529,04 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 944 939,88 €
z toho dotácia:1 847 692,88 €
„Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie“

11 tabuľa bj. čist. technika oprava

Aktualizovala: Zuzana Graveczová,Ing., 2019-08-21, 14:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám