Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Program SK- Klíma v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a Nórskych finančných mechanizmov 2014 – 2021
Dátum podania: 28.02.2020
Doba realizácie: 07/2020 - 06/2023
Obsah projektu:    
      •  Tvorba akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
      •  Realizácia konkrétnych opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v súlade s akčným plánom:
1.  Zníženie energetických nákladov ZŠ Bartolomeja Krpelca -  zateplenie obvodového plášťa, striech, výmena otvorových konštrukcií, elektroinštalácia,
2.  Modernizácia interiérového osvetlenia v ZŠ Bartolomeja Krpelca,
3.  Nákup 2 ks bicyklov pre zamestnancov MsÚ,
4.  Nákup 4 ks cyklostojanov,
5.  Výsadba skupín stromov vrátane deliaceho pásu na ul. Komenského – 56 ks,
6.  Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. pod Vinbargom - lúka – 15 ks,
7.  Náučná záhrada s výsadbou drevín ZŠ Bartolomeja Krpelca – 8 ks
8.  Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. pod Vinbargom – doprovodná alej – 35 ks
9.  Výsadba stromoradí a skupín stromov na ul. Kutuzovova 5 ks,
10. Budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti vzduchu a zadržiavanie vlahy - kvitnúca lúka na ul. Kutuzovova na celkovej ploche 500 m2,
11. Podpora zavedenia zberu BRO z komplexnej bytovej výstavby zakúpením zberných nádob a hygienizačného kontajnera,
12. Efektívne využívanie vody v ZŠ Bartolomeja Krpelca a jej ďalšie využitie na závlahu, splachovanie - zachytávanie zrážkovej vody zo striech objektov školy,
13. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: areál kúpaliska 3 ks stromy,
14. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: ul. Toplianska 8 ks,
15. Budovanie prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením a na ochladzovanie verejných priestranstiev: ul. Dlhý rad 5 ks,
16. Exteriérová vertikálna zeleň – výsadba 80 ks popínavých drevín na oplotení kúpaliska,
17. Tvorba vodných prvkov v zastavaných územiach: systém vodnej hmly – kropiaca brána na Radničnom námestí.
Celkové predpokladané náklady: 1 473 650,00 €
Schválená dotácia: 1 399 967,00 €

„Revitalizácia verejných priestorov mesta Bardejov“
Národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska  - Zelené obce Slovenska
Dátum podania: 11.09.2019
Doba realizácie: 2019
Obsah projektu:        
Revitalizácia zelenej infraštruktúry výsadbou nových vegetačných prvkov v zložení lipa malolistá (20 ks), dub letný (30 ks), javor horský (40 ks) v troch lokalitách – sídlisko Družba, sídlisko Vinbarg a mestská časť Dlhá Lúka (nábrežie potoka Kamenec a cintorín).
Celkové predpokladané náklady: 16 384,32 €
Schválená dotácia: 16 384,32 €

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“

01 Informácia na web 22072020

 „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“

01 Web zverejnenie ZUŠ Bardejov

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove"

51 Informácia na web 10092020

„Podpora elektromobility v meste  Bardejov
Program: Environmentálny fond
Oblasť J: Elektromobilita
Dátum podania: 26.04.2018
Doba realizácie: 08/2018 - 10/2018
Obsah projektu:     
Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok nákupom elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 33 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 09/2016 - 06/2019
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ, hospodárskom pavilóne a telocvični.
Celkové predpokladané náklady: 542 619,26 €
z toho požadovaná dotácia: 515 488,30 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 510 072,84 €
z toho schválená dotácia:  484 569,20 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 14.03.2016
Doba realizácie: 04/2017 - 03/2018
Obsah projektu:    
Zníženie spotreby energie obnovou budovy nasledovnými opatreniami:
-    výmena otvorových konštrukcií,
-    zateplenie obvodového plášťa,
-    zateplenie strechy,
-    hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy,
-    výmena vykurovacích telies s inštaláciou termoregulačných ventilov,
-    výmena svetelných zdrojov a svietidiel,
-    modernizácia vykurovacieho systému a systému prípravy TV.
Celkové predpokladané náklady: 506 569,82 €
z toho požadovaná dotácia: 481 241,33 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 490 505,17 €
z toho schválená dotácia: 465 979,91 €

81 Info na web Bardejov

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 27.07.2016
Doba realizácie: 08/2016 - 11/2016
Obsah projektu:     
Sanácia viacerých skládok s nezákonne umiestneným odpadom v šiestich rôznych lokalitách v katastri mesta Bardejov a tým skvalitnenie životného prostredia pre všetkých obyvateľov mesta Bardejov.
Aktivity: zber odpadu, odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadnu skládku odpadu – spaľovňa, uloženie a likvidácia odpadu, sanácia a rekultivácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom (zatrávnenie plochy).
Celkové predpokladané náklady: 69 989,71 €
z toho požadovaná dotácia: 66 490,00 €
Schválená dotácia: 66 490,00 €

„Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 30.05.2016
Doba realizácie: 01/2018 - 02/2019
Obsah projektu:    
Vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Bardejov, s cieľom zabezpečiť ekologické zhodnocovanie BRO a zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Projekt ráta s navýšením množstva vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu približne o 2000 t/rok. Zber BRO v rámci projektu sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Bardejov a samotné zhodnocovanie sa bude realizovať na vystavenej kompostárni v katastrálnom území obce Komárov.
Aktivity:
1. Vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO:
- zakúpenie zberných nádob (3000ks o objeme 120l) a hákových kontajnerov (5 ks o objeme 30m³),
- nakúpenie zberných dopravných zariadení – zberné vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou, traktor s prívesom a miešacím vozom s hydraulickou rukou min. 15m³, čelný nakladač a hákový naťahovák.
2. Technické vybavenie zariadenia na zhodnocovanie BRKO – prekopávač za traktor, štiepkovač, mostová váha a kompostovací kontajner.
3. Výstavba kompostárne – príprava územia, komunikačné plochy, objekt vstupnej kontroly, vodovod, kanalizácia, oplotenie, sadové úpravy, skladovacie boxy, dozrievacia plocha kompostu, nádrž technologickej vody a rozvody postrekov.
Celkové oprávnené náklady: 2 631 578,95 €
z toho požadovaná dotácia:   2 500 000,00 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 2 631 578,95 €
z toho schválená dotácia: 2 500 000,00 €
Projekt je v realizácii.

2018.01.17 WEB publicita BRO

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 15.01.2016
Doba realizácie: 09/2016 - 11/2017
Obsah projektu:    
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy nasledovnými opatreniami:
- zlepšením tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, strechy a stropu suterénu, výmena starých drevených okien za nové termoizolačné,
- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
- inštalácia zásobníka na ohrev teplej vody s tepelným čerpadlom,
- rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov,
- inštalácia solárnych fotovoltických panelov.
Celkové predpokladané náklady: 233 450,36 €
z toho požadovaná dotácia: 221 777,84  €
Celkové schválené oprávnené náklady: 185 373,65 €
z toho schválená dotácia: 176 104,87 €
 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

40 Info na web BAPOS Bardejov PoDodatku2

„Zefektívnenie triedeného zberu v Bardejove“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 30.10.2015
Doba realizácie: 03/2016 - 12/2016                                                                                                                                                                                                                          Obsah projektu: 
Zefektívnenie triedeného zberu skla doplnením zvozovej techniky – nákup zberového vozidla na zber a triedenie skla.
Celkové predpokladané náklady: 230 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 218 500,00 €
Schválená dotácia: 180 000,00 €

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Bardejov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 13.07.2015
Doba realizácie: 06/2015 - 11/2015
Obsah projektu:   
Sanácia a rekultivácia miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Bardejov a tým skvalitnenie životného prostredia v meste a jeho okolí.
Celkové predpokladané náklady: 35 329,05 €
z toho požadovaná dotácia: 33 562,00 €
Schválená dotácia: 33 562,00 €

„ELENA (Európska miestna energetická pomoc)“
Program: Inteligentná Európa – CIP
Doba realizácie:  01/2015 - 12/2017
Obsah projektu:    
Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako územný koordinátor v spolupráci s mestami a obcami ako partnermi požiadal o technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA  za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov a verejného osvetlenia a zníženia nákladov na spotrebu a výrobu energie. ELENA financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov (nad 50 mil. Eur) v regiónoch a mestách a jej cieľom je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, projektových dokumentácií a verejného obstarávania. V meste Bardejov sú predmetom projektu: Verejné osvetlenie v meste, Bapos m.p., MŠ Vinbarg, ZŠ B. Krpelca.          
Celková predpokladaná výška investície s ohľadom na projekt ELENA: 2 225 000,00 €
Predpokladané oprávnené výdavky:  96 600 € (100 %)
Predpokladaná spoluúčasť Mesta Bardejov:  9 660 € (10 %)
Projekt  je v realizácii.
„Projekt je spolufinancovaný z nástroja ELENA na základe programu Inteligentná energia pre Európu – CIP“
„Spolufinancovaný z Programu Inteligentná energia pre Európu v Európskej únii“
„Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union“

„Sanácia havarijného zosuvu v obci Bardejov - Mičkova ul.- 1.etapa“
Program: Enviromentálny fond
Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Dátum podania: 13.01.2012
Doba realizácie: 01/2012 - 03/2012
Obsah projektu:    
Na porušenom svahu realizovať protihavarijné opatrenia a efektívnu stabilizáciu územia.
Celkové predpokladané náklady: 37 488,00 €
z toho požadovaná dotácia: 35 702,00 €
Celkové skutočné  náklady: 37 488,00 €
z toho dotácia: 35 702,00 €

„Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov“
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Dátum podania:  03.11.2009
Doba realizácie: 03/2010 - 06/2012
Obsah projektu:     
Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Bardejov prostredníctvom novej čistiacej a zametacej techniky miestnych komunikácií (6ks vozidiel).
Celkové predpokladané náklady: 1 987 925,30 €
z toho požadovaná dotácia: 1 888 529,04 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 944 939,88 €
z toho dotácia:1 847 692,88 €
„Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie“

11 tabuľa bj. čist. technika oprava

Aktualizovala: Zuzana Graveczová,Ing., 2020-11- 30, 14:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám