Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 28.06.2017
Doba realizácie: 04/2018 - 09/2019
Obsah projektu:    
Znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 €
z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 27.06.2017
Doba realizácie: 01/2019 - 06/2020
Obsah projektu:    
Realizácia energetických opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 16 v Bardejove:
-    Zateplenie obvodového plášťa
-    Zateplenie strechy
-    Výmena otvorových konštrukcií
-    Modernizácia vykurovacieho systému
-    Modernizácia osvetľovacieho systému
Celkové predpokladané náklady: 1 241 739,00 €
z toho požadovaná dotácia: 1 179 652,05 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 1 241 739,00 €
z toho schválená dotácia: 1 179 652,05 €

projekt zniz energ nakl dlrad16 bardejov

 

 

 

„Podpora elektromobility v meste  Bardejov
Program: Environmentálny fond
Oblasť J: Elektromobilita
Dátum podania: 26.04.2018
Doba realizácie: 08/2018 - 10/2018
Obsah projektu:     
Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok nákupom elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 33 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 30 000,00 €
Schválená dotácia: 30 000,00 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 24.04.2017
Doba realizácie: 09/2016 - 06/2019
Obsah projektu:    
Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, výmena drevených zdvojených okien a dverí na objekte MŠ, hospodárskom pavilóne a telocvični.
Celkové predpokladané náklady: 542 619,26 €
z toho požadovaná dotácia: 515 488,30 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 510 072,84 €
z toho schválená dotácia:  484 569,20 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 14.03.2016
Doba realizácie: 04/2017 - 03/2018
Obsah projektu:    
Zníženie spotreby energie obnovou budovy nasledovnými opatreniami:
-    výmena otvorových konštrukcií,
-    zateplenie obvodového plášťa,
-    zateplenie strechy,
-    hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy,
-    výmena vykurovacích telies s inštaláciou termoregulačných ventilov,
-    výmena svetelných zdrojov a svietidiel,
-    modernizácia vykurovacieho systému a systému prípravy TV.
Celkové predpokladané náklady: 506 569,82 €
z toho požadovaná dotácia: 481 241,33 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 490 505,17 €
z toho schválená dotácia: 465 979,91 €

81 Info na web Bardejov

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 27.07.2016
Doba realizácie: 08/2016 - 11/2016
Obsah projektu:     
Sanácia viacerých skládok s nezákonne umiestneným odpadom v šiestich rôznych lokalitách v katastri mesta Bardejov a tým skvalitnenie životného prostredia pre všetkých obyvateľov mesta Bardejov.
Aktivity: zber odpadu, odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadnu skládku odpadu – spaľovňa, uloženie a likvidácia odpadu, sanácia a rekultivácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom (zatrávnenie plochy).
Celkové predpokladané náklady: 69 989,71 €
z toho požadovaná dotácia: 66 490,00 €
Schválená dotácia: 66 490,00 €

„Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 30.05.2016
Doba realizácie: 01/2018 - 02/2019
Obsah projektu:    
Vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Bardejov, s cieľom zabezpečiť ekologické zhodnocovanie BRO a zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním. Projekt ráta s navýšením množstva vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu približne o 2000 t/rok. Zber BRO v rámci projektu sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Bardejov a samotné zhodnocovanie sa bude realizovať na vystavenej kompostárni v katastrálnom území obce Komárov.
Aktivity:
1. Vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO:
- zakúpenie zberných nádob (3000ks o objeme 120l) a hákových kontajnerov (5 ks o objeme 30m³),
- nakúpenie zberných dopravných zariadení – zberné vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou, traktor s prívesom a miešacím vozom s hydraulickou rukou min. 15m³, čelný nakladač a hákový naťahovák.
2. Technické vybavenie zariadenia na zhodnocovanie BRKO – prekopávač za traktor, štiepkovač, mostová váha a kompostovací kontajner.
3. Výstavba kompostárne – príprava územia, komunikačné plochy, objekt vstupnej kontroly, vodovod, kanalizácia, oplotenie, sadové úpravy, skladovacie boxy, dozrievacia plocha kompostu, nádrž technologickej vody a rozvody postrekov.
Celkové oprávnené náklady: 2 631 578,95 €
z toho požadovaná dotácia:   2 500 000,00 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 2 631 578,95 €
z toho schválená dotácia: 2 500 000,00 €
Projekt je v realizácii.

2018.01.17 WEB publicita BRO

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 15.01.2016
Doba realizácie: 09/2016 - 11/2017
Obsah projektu:    
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy nasledovnými opatreniami:
- zlepšením tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, strechy a stropu suterénu, výmena starých drevených okien za nové termoizolačné,
- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
- inštalácia zásobníka na ohrev teplej vody s tepelným čerpadlom,
- rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov,
- inštalácia solárnych fotovoltických panelov.
Celkové predpokladané náklady: 233 450,36 €
z toho požadovaná dotácia: 221 777,84  €
Celkové schválené oprávnené náklady: 185 373,65 €
z toho schválená dotácia: 176 104,87 €
 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

40 Info na web BAPOS Bardejov PoDodatku2

„Zefektívnenie triedeného zberu v Bardejove“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 30.10.2015
Doba realizácie: 03/2016 - 12/2016                                                                                                                                                                                                                          Obsah projektu: 
Zefektívnenie triedeného zberu skla doplnením zvozovej techniky – nákup zberového vozidla na zber a triedenie skla.
Celkové predpokladané náklady: 230 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 218 500,00 €
Schválená dotácia: 180 000,00 €

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Bardejov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Dátum podania: 13.07.2015
Doba realizácie: 06/2015 - 11/2015
Obsah projektu:   
Sanácia a rekultivácia miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Bardejov a tým skvalitnenie životného prostredia v meste a jeho okolí.
Celkové predpokladané náklady: 35 329,05 €
z toho požadovaná dotácia: 33 562,00 €
Schválená dotácia: 33 562,00 €

„ELENA (Európska miestna energetická pomoc)“
Program: Inteligentná Európa – CIP
Doba realizácie:  01/2015 - 12/2017
Obsah projektu:    
Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako územný koordinátor v spolupráci s mestami a obcami ako partnermi požiadal o technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA  za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov a verejného osvetlenia a zníženia nákladov na spotrebu a výrobu energie. ELENA financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov (nad 50 mil. Eur) v regiónoch a mestách a jej cieľom je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, projektových dokumentácií a verejného obstarávania. V meste Bardejov sú predmetom projektu: Verejné osvetlenie v meste, Bapos m.p., MŠ Vinbarg, ZŠ B. Krpelca.          
Celková predpokladaná výška investície s ohľadom na projekt ELENA: 2 225 000,00 €
Predpokladané oprávnené výdavky:  96 600 € (100 %)
Predpokladaná spoluúčasť Mesta Bardejov:  9 660 € (10 %)
Projekt  je v realizácii.
„Projekt je spolufinancovaný z nástroja ELENA na základe programu Inteligentná energia pre Európu – CIP“
„Spolufinancovaný z Programu Inteligentná energia pre Európu v Európskej únii“
„Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union“

„Sanácia havarijného zosuvu v obci Bardejov - Mičkova ul.- 1.etapa“
Program: Enviromentálny fond
Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Dátum podania: 13.01.2012
Doba realizácie: 01/2012 - 03/2012
Obsah projektu:    
Na porušenom svahu realizovať protihavarijné opatrenia a efektívnu stabilizáciu územia.
Celkové predpokladané náklady: 37 488,00 €
z toho požadovaná dotácia: 35 702,00 €
Celkové skutočné  náklady: 37 488,00 €
z toho dotácia: 35 702,00 €

„Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov“
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Dátum podania:  03.11.2009
Doba realizácie: 03/2010 - 06/2012
Obsah projektu:     
Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Bardejov prostredníctvom novej čistiacej a zametacej techniky miestnych komunikácií (6ks vozidiel).
Celkové predpokladané náklady: 1 987 925,30 €
z toho požadovaná dotácia: 1 888 529,04 €
Celkové skutočné oprávnené náklady: 1 944 939,88 €
z toho dotácia:1 847 692,88 €
„Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie“

11 tabuľa bj. čist. technika oprava

Aktualizovala: Zuzana Graveczová,Ing., 2019-04-11, 09:00, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám