Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

foto Novotny

Ing. Ján Novotný

Vedúci odboru rozvoja mesta 

 
 

Ing. Marcel Karol

Vedúci odboru ekonomiky
 

kontakt_bar

Prehľad základných úloh a funkcií:

(1) Vedúci odboru zodpovedá za činnosť odboru.

(2) Vedúci odboru najmä:
a) priamo riadi
- vedúcich oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia a zodpovedá za ich činnosť.
b) metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru,
c) zabezpečuje
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.
d) zodpovedá za
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru,
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z operatívnej porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) vykonáva
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
f) odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
g) personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.
h) vypracúva
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu, pričom podrobnosti sú upravené v pracovnej náplni vedúceho odboru.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám