Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
M E S T O   B A R D E J O V

 

ERB CB

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

 

MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE

 

Dátum platnosti: 29.12.2015

Dátum účinnosti: 01.01.2016

Obsah

Úvodné ustanovenia........................................................................................... 3

Orgány mesta a mestský úrad ............................................................................. 3

              Orgány mesta a ich organizačné členenie................................................. 3

              Právne postavenie Mestského úradu........................................................ 4

              Financovanie a hospodárenie Mestského úradu.......................................... 4

Postavenie volených orgánov a hlavného kontrolóra

vo vzťahu k Mestskému úradu............................................................................... 4

             Postavenie mestského zastupiteľstva ....................................................... 4

              Postavenie primátora.............................................................................. 5

             Zástupca primátora................................................................................. 6

             Kancelária primátora............................................................................... 6

             Postavenie hlavného kontrolór a útvaru hlavného kontrolóra..........................7          

               Hlavné úlohy Útvaru hlavného kontrolóra.....................................................7

                 Vzťah ostatných orgánov mesta k Mestskému úradu .....................................8                            

                 Organizácia Mestského úradu.................................................................... 8         

                 Stupne riadenia....................................................................................... 8                                        

                 Hlavné úlohy Mestského úradu ..................................................................9

                 Organizačná štruktúra Mestského úradu...................................................... 9

                 Prednosta ............................................................................................. 10                          

                 Kancelária prednostu mestského úradu...................................................... 11

                    Vedúci oddelenia ................................................................................... 13

                 Zástupca vedúceho zamestnanca.............................................................. 14

                 Oddelenia Mestského úradu .....................................................................14

                 Obsahová náplň činnosti jednotlivých oddelení Mestského úradu................... 15

                 Zamestnanci pracujúci na Mestskom úrade ............................................... 28

                 Odovzdávanie a preberanie funkcií .......................................................... 28         

                 Odborné komisie ....................................................................................28

             Systém riadenia Mestského úradu .............................................................29

             Počet zamestnancov ...............................................................................30

             Vzťahy k organizáciám, ku ktorým plní mesto

             zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu................................................ 30

Spisová služba, obeh písomností a používanie pečiatok............................................ 30

            Spisová služba ...................................................................................... 30        

            Obeh písomností ................................................................................... 30

             Pečiatky .............................................................................................. 31

Ochrana majetku mesta ....................................................................................... 31                                    

             Zodpovednosť za ochranu majetku ............................................................ 31

Záverečné ustanovenia ..........................................................................................32

Prílohy ................................................................................................................33

           Primátor mesta Bardejov podľa § 13 ods. 4 písm. d) zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  tento

O R G A N I Z A Č N Ý   P O R I A D O K

M e s t s k é h o  ú r a d u  v  B a r d e j o v e

Úvodné ustanovenia

1/ Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove (ďalej aj „MsÚ“ alebo „Mestský úrad“) je základnou  organizačnou právnou normou  a je záväzný pre  všetkých zamestnancov mesta pracujúcich na Mestskom úrade a organizačných útvarov začlenených do Mestského úradu.  Základnou organizačnou normou mestskej polície je Organizačný poriadok Mestskej polície v Bardejove.

2/ Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu a štruktúru Mestského  úradu v Bardejove, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú  právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, metódy a formy práce, deľbu práce medzi jeho oddeleniami, zásady  organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Časť I.

ORGÁNY MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

Článok 1

Orgány mesta a ich organizačné členenie

1/  Orgánmi mesta sú:

a) mestské zastupiteľstvo

b) primátor mesta.

2/ Úlohy  orgánov  mesta  s  výnimkou  tých,  ktoré  sú  vo  výlučnej  kompetencii  mestského

zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje:

a) úsek primátora,

b) úsek prednostu.

3/ Do úseku primátora patria:

a) zástupcovia  primátora,

b) kancelária primátora,

c) Mestská polícia v Bardejove  (ďalej len “mestská polícia”).

4/ Do úseku prednostu patria:

a/ Kancelária prednostu

b/ oddelenia :

a/ oddelenie správy vnútorných vecí /SVV/

b/ oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

c/ oddelenie školstva a telesnej kultúry / ŠaTK/

                            d/ oddelenie kultúry

e/ oddelenie ekonomiky

f/ oddelenie daní a poplatkov /DaP/

g/ oddelenie správy majetku /SM/

h/ oddelenie životného prostredia / ŽP/

                           ch/ oddelenie výstavby

 i/ oddelenie podnikateľských činností /PČ/

5/ Súčasťou Mestského úradu je aj útvar hlavného kontrolóra.

6/ Schémy organizačnej štruktúry mestského úradu a jeho jednotlivých organizačných útvarov sú uvedené v prílohách k organizačnému poriadku.

Článok 2

Právne postavenie Mestského úradu

1/ Mestský úrad  zabezpečuje   odborné,   administratívne  a organizačné    činnosti  mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj ďalších orgánov  zriadených mestským zastupiteľstvom.

2/ Úradný názov a sídlo mestského úradu je

 Mestský úrad Bardejov

 Radničné námestie č. l6

 085 01 Bardejov

3/ Mestský úrad nemá právnu  subjektivitu.

4/ Vnútornú organizáciu mestského úradu určuje primátor

5/ Mestský úrad v súlade s platnými  právnymi  predpismi

 a/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,

 b/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, (ďalej aj „VZN“ alebo „nariadenie“), uznesenia  mestského zastupiteľstva, ako aj  rozhodnutia mesta,

 c/ zabezpečuje   na   požiadanie   poslancom   mestského  zastupiteľstva  potrebné  podklady a odbornú pomoc pri plnení  úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

Článok 3

Financovanie a hospodárenie Mestského úradu

      Financovanie a hospodárenie mestského úradu je súčasťou  rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok a riadi sa osobitnými predpismi1), 2)   Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta a Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Bardejov.

Časť II.

POSTAVENIE VOLENÝCH ORGÁNOV A HLAVNÉHO KONTROLÓRA VO VZŤAHU K MESTSKÉMU ÚRADU

Článok 1

Postavenie mestského zastupiteľstva

1/ Mestské zastupiteľstvo v Bardejove (ďalej aj „mestské zastupiteľstvo“ alebo „MsZ“) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

2/ Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta.  Mestské zastupiteľstvo vo vzťahu k mestskému úradu schvaľuje rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok vrátane časti týkajúcej sa mestského úradu.

3/ Orgánmi  zriadenými mestským zastupiteľstvom sú:

a) mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán,

b) komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,

c/ mestský úrad na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

d/ mestská polícia na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov,

e/ mestský hasičský zbor na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác.

Článok 2

Postavenie primátora

1/  Primátor mesta Bardejov (ďalej aj „primátor“) je štatutárnym orgánom mesta Bardejov. Podpisuje rozhodnutia mesta, ktorých písomné vyhotovenie vypracováva MsÚ. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 2/  Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä  tieto úlohy

a/ riadi prácu mestského úradu,

b/ vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu

c/ vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení na návrh rady školy.

d/ rozhoduje o platovom  zaradení zamestnancov mesta, o výške ich príplatkov v  súlade s osobitnými predpismi3) a Poriadkom odmeňovania, a systematizácii pracovných miest zamestnancov mesta

e/ udeľuje plnú moc k zastupovaniu Mesta Bardejov v právnych  záležitostiach,

 f/ schvaľuje podanie žalôb,  trestných oznámení, uzatvára a  ukončuje zmluvy s fyzickými a právnickými osobami. 

g/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

h/ uzatvára

- pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

ch/ rozhoduje o

- všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,

- personálnych a platových náležitostiach zamestnancov Mesta Bardejov a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,

- zahraničných pracovných cestách zamestnancov mesta Bardejov a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,

- zriadení krízového štábu mesta ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na

obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

Článok 3

Zástupca primátora

1/  Primátora zastupujú najviac dvaja zástupcovia primátora.

2/  Zástupca primátora je po celé funkčné obdobie členom mestskej rady.

3/ Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

4/ Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu prvý zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Článok 4

Kancelária primátora mesta

1/ Kancelária primátora mesta má osobitné postavenie a člení sa na:

  - referát tlačový a informačný

- sekretariát primátora

- referát personalistiky

2/ Úlohou kancelárie primátora mesta  je najmä:

- zabezpečovanie organizačných, informačných a evidenčných prác v kancelárii primátora mesta a zástupcov primátora mesta, 

- získavanie  a  spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť a iné inštitúcie,

- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,

- tvorba koncepcie rozvoja mesta, príprava zámerov, programov a projektov rozvoja mesta, školských a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- organizovanie všetkých porád primátora mesta,

- evidencia   došlej   pošty  adresovanej   primátorovi  a  zástupcom  primátora  mesta a sledovanie jej vybavovania,

- príprava pozvánok na pracovné rokovania primátora a zástupcov primátora mesta a ich organizačné zabezpečenie,

- príprava kompletných materiálov a podkladov na pracovné rokovania primátora a zástupcov primátora mesta,

- spolupráca a podieľanie sa na príprave materiálov na rokovanie orgánov mesta – komisie mestského zastupiteľstva, rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

- vedenie evidencie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

- prijímanie a zabezpečovanie oficiálnych hostí a pracovných návštev,

- prijímanie a zabezpečovanie zahraničných návštev,

- protokolárne zabezpečovanie oficiálnych prijatí domácich a zahraničných delegácií mesta,

- zabezpečovanie služobných ciest primátora a zástupcov primátora mesta,

- vedenie evidencie zahraničných služobných ciest zamestnancov mesta,

- zabezpečovanie komplexnej personálnej práce /vznik, priebeh a ukončenie pracovného pomeru/  a následná príprava a vyhotovení podkladov odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

 - prípravná a koordinačná činnosť, následne zabezpečovanie realizácie projektov mesta v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny i Fondom sociálneho rozvoja v oblasti verejno-prospešných prác, aktivačných a dobrovoľníckych prác,

- vykonávanie ďalších činností podľa pokynov primátora zabezpečujúcich riadny chod kancelárii primátora a zástupcov primátora mesta.

Článok 5

Postavenie hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra

1/ Hlavný kontrolór má osobitné postavenie; je zamestnancom mesta, ale za svoju činnosť sa v plnom rozsahu zodpovedá mestskému zastupiteľstvu  Hlavný kontrolór vykonáva vo vzťahu k MsÚ kontrolnú činnosťv zmysle ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj podľa osobitných právnych predpisov. Na plnenie úloh má vytvorený samostatný organizačný útvar.

2/ Hlavný kontrolór riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra.

3/ Útvar hlavného kontrolóra,  je súčasťou Mestského  úradu.

4/ Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Článok 6

Hlavné úlohy Útvaru hlavného kontrolóra

Úlohou útvaru je najmä:

-          podieľať  sa  na  vypracovaní  analýz  v  ekonomickej  oblasti  pri návrhu rozpočtu mesta a záverečnom účte,

-          spolupracovať s hlavným kontrolórom pri predkladaní správy o kontrolnej činnosti za uplynulý rok,

-          podieľať sa na kontrole plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ,

-          zabezpečovať agendu v zmysle registratúrneho poriadku,

-          vykonávať ďalšie administratívne úkony podľa pokynov hlavného kontrolóra,

-          podieľať sa na kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta a mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií,

-          podieľať sa na kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta,

-           zabezpečovať podklady hlavnému kontrolórovi pri kontrole vybavovania sťažností a petícií,

-          podieľať sa na kontrole dodržiavania nariadení mesta a všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta.

Článok 7

Vzťah ostatných orgánov mesta k Mestskému úradu

1/ Mestská rada môže od Mestského úradu požadovať plnenie úloh prostredníctvom uznesení, ktorými odporúča primátorovi plnenie úlohy alebo ho žiada o prijatie opatrení a podobne

2/ Vzťah poslancov mestského zastupiteľstva k Mestskému úradu sa uskutočňuje najmä prostredníctvom rokovaní komisií mestského zastupiteľstva

3/ Komisie mestského zastupiteľstva majú právo požadovaťod zamestnancov mesta odborné

podklady a organizačné zabezpečenie pre svoje rokovanie. Komisie mestského zastupiteľstva svoje iniciatívne návrhy a podnety predkladajú formou odporúčania, alebo ako  návrhy a podnety  priamo príslušnému vedúcemu organizačného útvaru Mestského úradu.

4/ Mestský úrad spolupracuje s mestskou políciou pri výkone VZN, uznesení mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutí primátora mesta

Časť III.

ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ÚRADU

Článok 1

1/  Mestský úrad je tvorený zamestnancami mesta.

2/ Prácu Mestského úradu riadi primátor mesta.

3/ Na čele Mestského úradu je prednosta Mestského úradu, ktorý vedie a organizuje jeho prácu

4/  Mestský úrad sa vnútorne člení na oddelenia, referáty  a samostatné útvary .

5/ Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec oddelenie, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva. V sporných prípadoch rozhoduje prednosta MsÚ.

Článok 2

Stupne riadenia

1/ Na Mestskom úrade sú tieto stupne riadenia:

a/       primátor mesta,

b/    prednosta Mestského úradu,

c/     vedúci oddelení.

2/ Vytváranie ďalších organizačných stupňov riadenia je v kompetencii primátora mesta.

Článok 3

Hlavné úlohy Mestského úradu

1/ Mestský  úrad  v  záujme občanov mesta plní úlohy potrebné pre  riadny výkon samosprávy a činnosť orgánov mesta.

2/ Mestský úrad súlade s platnými  právnymi  predpismi najmä najmä

 a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a  mestského zastupiteľstva, je podateľňou a  výpravňou  písomností,

 b/ vyhotovuje odborné podklady a písomnosti na rokovanie  mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ,

 c/ vypracúva písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí mesta,

 d/ vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a  rozhodnutia mesta,

 e/ hospodári s majetkom, ktorý mu bol zverený v súlade s  právnymi predpismi,

 f/ plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitného zákona a  vedie predpísané evidencie,

 g/ plní úlohy civilnej ochrany,

 h/ koordinuje činnosť rozpočtových a príspevkových  organizácií zriadených mestom a vykonáva rozbory ich  činnosti.

3/ V rámci svojich úloh Mestský úrad vykonáva a zabezpečuje  činnosti k plneniu úloh samosprávy, v zmysle zákona SNR  č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

4/ Mestský úrad plní úlohy pri výkone štátnej správy v  oblastiach, ktoré boli osobitnými predpismi /zákonmi/  prenesené na obce.

Článok 4

Organizačná štruktúra Mestského úradu

1/ Organizačnú štruktúru mestského úradu určuje primátor mesta.

2/ Mestský úrad sa vnútorne člení na oddelenia, ktoré sa v záujme  konkrétnejšej deľby práce členia na referáty. Súčasťou Mestského úradu je aj útvar hlavného kontrolóra.

3/ Oddelenie je základnou organizačnou zložkou Mestského úradu. Koordinuje činnosť referátov, ktoré ho tvoria. Referát nie je samostatnou organizačnou zložkou Mestského úradu

4/ Na čele oddelenia je vedúci oddelenia, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta

5/  Mestský úrad sa vnútorne člení na oddelenia a samostatné útvary:

- Kancelária prednostu

- útvar hlavného kontrolóra

a) oddelenie správy vnútorných vecí /SVV/

b) oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

c/ oddelenie školstva a telesnej kultúry / ŠaTK/

       d/ oddelenie kultúry

e) oddelenie ekonomiky

f/ oddelenie daní a poplatkov /DaP/

g/ oddelenie správy majetku /SM/

h) oddelenie životného prostredia / ŽP/

ch/ oddelenie výstavby

        i/  oddelenie podnikateľských činností /PČ/

6/  Samostatné postavenie v rámci organizačnej štruktúry na úrovni oddelenia má kancelária primátora, a to - referát tlačový a informačný,- sekretariát primátora,- referát personalistiky, ktorá je v priamom riadení primátora mesta. Samostatné postavenie na úrovní oddelenia má aj kancelária prednostu Mestského úradu v členení: - sekretariát prednostu, - referát informatiky, - referát právny a priestupkov,- referát prípravy a administrácie grantových projektov

7/ Základná organizačná schéma MsÚ tvorí prílohu č. 1 tohto Organizačného poriadku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

8/ V súlade s týmto Organizačným poriadkom sú vypracované všeobecné a odborné činnosti oddelení a samostatných útvarov, ktoré sú podrobne špecifikované v ich obsahových náplniach činností.

Článok 5

Prednosta

1/ Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.  Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.

2/ Funkciu prednostu Mestského úradu môže vykonávať iba občan,  ktorý má vysokoškolské vzdelanie.

3/ Prednosta Mestského úradu je zamestnancom mesta a za svoju  činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

4/ Prednostu MsÚ zastupuje počas jeho neprítomnosti na základe písomného poverenia prednostom poverený vedúci oddelenia. Poverenie je na dobu neurčitú, resp. na dobu určitú. Pri zastupovaní prednostu MsÚ ho určený zástupca zastupuje v plnom rozsahu jeho kompetencií, okrem návrhov týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov.

5/ Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy

 a/ a/  vedie mestský úrad, organizuje a  usmerňuje jeho prácu, zodpovedá za činnosť Mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti

b/b/  organizuje a kontroluje hospodársku a správnu  činnosť oddelení Mestského úradu, koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,

c/  podáva návrhy na zmenu organizačného usporiadania Mestského úradu

d/  priamo riadi vedúcich oddelení  Mestského úradu
e/  vypracúva pracovné náplne priamo riadených zamestnancov
f/  f/ vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia prednostu ako vnútroorganizačné riadiace akty

g/ zabezpečuje spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta

h/  rozhoduje o tuzemských pracovných cestách všetkých zamestnancov,

ch/ zabezpečuje realizáciu úloh uložených priamo primátorom a úloh uložených uzneseniami mestského zastupiteľstva  vrátane úloh, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť  jednotlivých oddelení Mestského úradu,

i/ i /kontroluje plnenie úloh uložených poradou primátora a  navrhuje opatrenia za ich neplnenie,

j/ j/ predkladá primátorovi návrh na úpravu platových náležitostí zamestnancov mesta a návrh na odmenu zamestnancom za aktivitu pri plnení úloh v súlade s Poriadkom odmeňovania

 kk/ predkladá materiály na rokovanie mestskej rady a mestského  zastupiteľstva v rozsahu stanovenom primátorom a v súlade s plánom zasadnutí týchto orgánov,

l/ l/ zabezpečuje pre poslancov mestského zastupiteľstva  nevyhnutnú organizačnú a materiálno-technickú pomoc v  súvislosti s ich úlohami v mestskej rade, v mestskom  zastupiteľstve a v komisiách mestského zastupiteľstva,

 m/ / predkladá primátorovi podklady v oblasti personálnej  a pracovnoprávnej agendy zamestnancov mesta,

 n/ na základe osobitného poverenia primátora prenáša  primátorom určené úlohy, zabezpečuje a vykonáva koordinačnú činnosť u  zástupcov primátora, hlavného kontrolóra mesta, náčelníka  mestskej polície a v právnických osobách zriadených alebo  založených mestom v prípade, že  primátor im tieto úlohy neukladá priamo.

 6/  V dobe neprítomnosti primátora a zástupcu primátora je prednosta oprávnený vykonávať aj

pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom alebo

zástupcom primátora.

Článok 6

Kancelária prednostu mestského úradu

 1/ kancelária prednostu mestského úradu má osobitné postavenie vo vnútornej štruktúre Mestského úradu, je priamo riadená prednostom Mestského úradu a člení sa na :

 - sekretariát prednostu

 - referát informatiky

- referát právny a priestupkov

- referát prípravy a administrácie grantových projektov

2/ Úlohou kancelárie prednostu mestského úradu je najmä:

- zabezpečovanie organizačných, informačných a evidenčných prác v kancelárii prednostu Mestského úradu 

-  prijímanie oficiálnych hostí a návštev,

-  organizovanie všetkých porád prednostu Mestského úradu ( zápisnice a kontrola úloh),

-  evidencia došlej pošty adresovanej prednostovi Mestského úradu a sledovanie jej vybavovania,

-  účasť na rokovaniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, kde zamestnankyňa kancelárie plní úlohu zapisovateľky a vyhotovuje z týchto  rokovaní uznesenia MsR a MsZ a zápisnice,

-  príprava pozvánky na rokovanie MsR a MsZ, časových a obsahových plánov zasadnutí MsR a MsZ,

-  príprava kompletných materiálov zo zasadnutí MsR a MsZ pre elektronickú archiváciu,

-  vedenie agendy interpelácií poslancov MsZ, postúpenie interpelácií príslušným oddeleniam MsÚ a organizáciám na vybavenie a sledovanie ich vybavenia,

-  spolupráca a  účasť sa na príprave materiálov na rokovanie orgánov mesta,

-  zverejňovanie informácií zo zasadnutí MsZ na internete v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

-  vedenie evidencie tuzemských služobných ciest zamestnancov mesta,

-  vykonávanie ďalších činností zabezpečujúcich riadny chod sekretariátu prednostu Mestského úradu podľa pokynov prednostu Mestského úradu.

-  budovanie a zabezpečovanie fungovania všetkých zložiek informačného systému mesta (hardware, software, LAN, dáta, e-mail, www), ako i ostatného software (kancelársky SW a ostatné dáta v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.),

-  získavanie digitálnych dát z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia a iní ),

-  plnenie úloh na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu a vykonávanie funkcie správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami,

-  zabezpečovanie servisu a prevádzky hardware a software Mestského úradu

- zabezpečovanie digitalizácie dát, konverzie dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a analýzy dát, antivírové opatrenia

- plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti, výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike

-  nákup nového hardware, software a ostatných informačných technológií, správa koncových uzlov internetu a komunikačnej siete

-  zabezpečovanie bezporuchového chodu telekomunikačnej siete

-  tvorba a aktualizácia koncepcie budovania Mestského informačného systému / ďalej len MIS/

-  zabezpečovanie aktualizácie jednotlivých podsystémov v nadväznosti na zmenu legislatívy

-  evidencia hardware a software, vypracovanie podkladov pre inventarizáciu a vyraďovanie,

-  vykonávanie prezentačných, publikačných a grafických prác pre potreby mesta

-  zabezpečovanie elektronickej komunikácie Mestského úradu s okolím, školenia a poradenstvo pre užívateľov MIS

-  sledovanie vývoja v oblasti IT s možnosťou jeho využitia  v MIS

-  diagnostikovanie a následné odstraňovanie chyby počítačových systémov a sietí, príprava a predkladanie zásad a postupov prednostovi Mestského úradu za účelom prevencie zlyhania počítačových systémov

 -   zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania zamestnávateľa v súdnych sporoch

-          tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy

-          koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania

-          vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-          vypracovávanie vnútroorganizačných predpisov mesta, interných smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy

-          vypracovávanie právnych stanovísk v oblasti samosprávy

-          poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa

-          koordinácia činnosti oddelení spojená so sledovaním dodržiavania postupu pri uplatňovaní Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií

-          vedenie dokumentácie právnych predpisov, právnych noriem mesta, centrálnej evidenciu všetkých zmlúv mesta,

-          zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií,

-          kontrola uznesení prijímaných MsZ s legislatívnymi normami,

-          vybavovanie agendy na úseku prevencie kriminality a priestupkov a zabezpečovanie prípravy a výkonu individuálnych právnych aktov,

-          prejednávanie priestupkov v pôsobnosti mesta podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-          prejednávanie priestupkov a správnych deliktov, ktoré podľa osobitných predpisov patria do pôsobnosti samosprávy,

-          zabezpečovanie súčinnosti so subjektmi prevencie v rámci verejnej správy, policajným zborom, mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi,

-          podieľať sa na tvorbe a hodnotení preventívnych aktivít v spolupráci s mestskou políciou,

-          uskutočňovať konzultačnú činnosť v oblasti prevencie kriminality.

-          sledovanie informácií o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, dotácií ministerstiev a iných zdrojov v záujme skvalitnenia rozvoja mesta Bardejov,

-          centrálna evidencia projektov a projektových zámerov, vrátane ich publicity na webovej stránke mesta,

-          koordinačná, metodická a poradenská činnosť jednotlivým oddeleniam v rámci využívania finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov,

-          komunikácia a spolupráca s externými dodávateľmi v prípade, že sa Mesto rozhodne pre takúto formu zabezpečenia projektu,

-          zabezpečovanie implementácie schválených projektov v súlade s možnosťami Mesta interným alebo externým spôsobom.

Článok 7

Vedúci oddelenia

(1) Vedúci oddelenia  riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia.

(2) Vedúci oddelenia najmä:

a) priamo riadi

-  zamestnancov oddelenia a zodpovedá za ich činnosť,

b) metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje pracovné činnosti riadeného oddelenia,

c) zabezpečuje:

- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného oddelenia s orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ostatnými organizačnými útvarmi mesta, VÚC, orgánmi verejnej správy,

- dodržiavanie platných právnych predpisov v rámci oddelenia,

d) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností

e) podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,

f) zodpovedá za:

- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,

- účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,

- dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny,

- organizáciu obehu účtovných dokladov,

- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností oddelenia,

- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh operatívnej porady prednostu a porád primátora mesta,

- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v

riadenej oblasti,

- prípravu a pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,

- vybavovanie sťažností, petícií a podnetov, predmetovo adresovaných do činností ním riadeného

oddelenia,

g) vykonáva:

- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,

- kontrolnú činnosť v rámci oddelenia,

- odborné konzultácie spojené s činnosťami oddelenia,

- personálne činnosti voči zamestnancom príslušného oddelenia, najmä:

  • kontrolu práce,
  • hodnotenie pracovného výkonu,
  • návrh platového zaradenia,
  • návrh na odmenu,

h) vypracúva:

- pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,

- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného oddelenia,

- návrhy riadenej dokumentácie,

i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu.

Článok 8

Zástupca vedúceho zamestnanca

1/ Okruh vedúcich zamestnancov mesta upravuje Pracovný poriadok. Na účely zastupovania počas neprítomnosti v práci je vedúci  zamestnanec povinný určiť zástupcu. Zastupovaný vedúci  zamestnanec je povinný informovať svojho zástupcu o celkovom  stave plnenia úloh organizačného útvaru, ktorý riadi, o jeho  právach a povinnostiach. Je povinný ho upozorniť na dôležité  okolnosti a skutočnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh  organizačného útvaru. Po skončení zastupovania je zástupca  povinný informovať o stave plnenia úloh.
2/ V prípade, že ide o neprítomnosť dlhšiu ako štyri týždne,  vyhotovuje sa písomný záznam o stave plnenia úloh na  organizačnom útvare, v ktorom sa ďalej uvedie aké úlohy je  potrebné v najbližšom období riešiť, ako aj ďalšie skutočnosti  nevyhnutné na efektívne riadenie organizačného útvaru. Zápis  podpisuje odovzdávajúci a preberajúci.
3/ Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom  rozsahu činnosti súvisle dlhšie ako štyri týždne a  zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností  vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa  zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške príplatku za  riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.

Článok 9

Oddelenia mestského úradu

 

1/ Oddelenia mestského úradu sú základnými organizačnými útvarmi  na čele s vedúcimi oddelení. Oddelenia sa členia na odborné  referáty.

 Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení  úloh, ktoré pre ne vyplývajú z obsahovej náplne činnosti  jednotlivých oddelení mestského úradu.

2/ Zamestnanci na oddeleniach plnia úlohy, ktoré pre nich  vyplývajú z náplne práce, najmä

 a/ zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy  mesta,

 b/ pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti  na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

 c/ pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých  rozhodnutí primátora vydávaných v správnom konaní,

 d/ pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta,

 e/ koordinujú a kontrolujú činnosť zariadení mesta a  príspevkových organizácií mesta,

 f/ organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej  správy prenesených na mesto.

3/ Oddelenia plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta  Mestského úradu alebo primátor, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou  náplňou príslušného oddelenia mestského úradu.

4/ Oddelenia mestského úradu na svojom úseku realizujú výkon  rozhodnutí mesta, a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými  oddeleniami, mestskou políciou, prípadne s ďalšími štátnymi  orgánmi.

5/ V organizácii a riadení práce oddelení mestského úradu sa  uplatňujú tieto základné princípy

 a/ spolupráca oddelení pri výkone svojej činnosti najmä v  otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých oddelení,

 b/ koordinácia stanovísk,

 c/ riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh vedúcimi  oddelení.

 d/ Spory medzi oddeleniami sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde k dohode rozhodne prednosta Mestského úradu.

Článok 10

Obsahová náplň činnosti jednotlivých oddelení Mestského úradu

1/ Základná organizačná štruktúra mestského úradu

 a/ oddelenie správy vnútorných vecí / SVV/

 - referát organizačný

- referát technicko-hospodárskej a ekonomickej prevádzky

- matrika a evidencia obyvateľstva

Úlohou oddelenia je najmä:

Samosprávne činnosti:     

-  vedenie odbornej agendy podateľne a registratúry,

-  vedenie evidencie zmlúv, sťažností a petícií,

-  vykonávanie prác súvisiacich s rokovaním MsZ, MsR a príslušných komisií MsZ,

-  vedenie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií,

- organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných  právnych predpisov včítane verejného obstarávania,

- zabezpečovanie správy majetku,

- komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, rozpočtovanie a financovanie, pokladničná činnosť,

- zabezpečovanie upratovacích prác a autodopravy,

- tvorba všeobecne záväzných nariadení,

- zabezpečovanie úloh súvisiacich s činnosťou Mestského hasičského zboru,

- zabezpečovanie opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu,

- plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci,

- vedenie dokumentácie civilnej ochrany a zabezpečovanie úloh CO,

-  tvorba protipožiarnych opatrení a vedenie príslušnej dokumentácie,

- vedenie evidencie obyvateľstva a hlásení do registra obyvateľov Slovenskej republiky,

- zabezpečovanie súčinnosti  s orgánmi štátnej správy a inými v zmysle legislatívy,

- osvedčovanie odpisov listín a podpisov na listinách 

Prenesený výkon štátnej správy

- koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo hlasovania,

- vedenie matrík a  rozhodovacia činnosť na prvom stupni správneho konania,

- rozpočtovanie a účtovanie finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na viacerých úsekoch

 b/ oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

 - referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie

 - referát zdravotníctva, opatrovateľskej služby a  starostlivosti o starých občanov

 - denné centrá

Úlohou oddelenia je najmä:

- viesť príslušnú evidenciu na úseku bývania, najmä evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu v zmysle podmienok uvedených v Pravidlách obsadzovania mestských bytov a príslušných vnútorných predpisov MsÚ, VZN č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch,

- vybavovať, prešetrovať a podávať písomné správy o podaných sťažnostiach  občanov,

- dohliadať na právne konanie vo veciach výpovedí nájmov a vymáhania nedoplatkov za nájomné nad  zmluvným poverencom,

- pripravovať podklady k žiadostiam na odkúpenie nájomných bytov, o súhlas na  podnájom  a  k vzájomnej výmene bytov,

- spolupracovať so správcovskou spoločnosťou Bardbyt, s.r.o., ktorá zabezpečuje  správu bytov na území mesta Bardejov,

- vypracúvať interné zásady, smernice a všeobecné záväzné nariadenia,

- vykonávať vyhľadávaciu službu, terénnu prácu, spracovanie podkladov potrebných pre vydanie na výkon rozhodnutia osobitného príjemcu, hospodárenie a evidencia použitia  finančných prostriedkov vrátane ich zúčtovania danej rodine a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

- nakladať s odobratými rodinnými prídavkami od rodín, v ktorých deti zanedbávajú povinnú školskú dochádzku nad 15 neospravedlnených hodín, nákup školských potrieb, zabezpečenie školského stravovania, nákup potravín, ošatenie, hygienické potreby a pod.

- vykonávať monitoring o potrebe a rozsahu sociálnej pomoci ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi,

- spolupracovať s úradom práce sociálnych vecí a rodiny – odborom sociálnych vecí,

- spracovať administratívu pre dotácie na stravu a školské potreby pre základné a materské školy,

- vykonávať opatrenia, organizovať programy, spolupôsobiť, poskytovať pomoc a finančné príspevky, utvárať podmienky na prácu s komunitou, vyjadrovať sa k spôsobu života fyzickej osoby a plniť ďalšie úlohy podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- poskytovať a zabezpečovať poskytovanie sociálnych služieb pre sociálne odkázaných občanov,

- vyhotovovať posudky odkázanosti na sociálnu službu, uzatvárať zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi mestom a inými subjektmi, spolupracovať s obvodnými a posudkovými lekármi a vykonávať všetky činnosti  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

- poskytovať starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovať zariadenia     sociálnych služieb, metodická a kontrolná činnosť vo vzťahu k zariadeniam sociálnych služieb na úseku  ekonomickom, stravovania, operatívnej evidencie  a prostriedkov zverených  do úschovy,  zdravotnom, sociálnom a záujmovo-kultúrnej činnosti,

- kontrola správnosti  uzatváraných zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb a úhrad za poskytované služby,

- vybavovanie ucelenej  odbornej agendy v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby,

 vykonať osobnú návštevu  a preveriť sociálnu situáciu klienta a určiť rozsah opatrovateľskej služby, príprava zmlúv o poskytnutí OS, zúčtovanie mesačných úhrad, 

  vymáhanie pohľadávok u neplatičov, kontrola úrovne poskytovania služieb a usmernenie práce opatrovateliek,

- vedenie agendy, spracovanie žiadostí, príprava podkladov na rozhodnutia o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,

- poskytovať finančné príspevky v zmysle smernice primátora o poskytovaní finančných  príspevkov pre občanov mesta,

- uzatvárať zmluvné dohody s prevádzkovateľmi jedálni poskytujúcich spoločné stravovanie pre dôchodcov,

- vykonať ročnú inventarizáciu v denných centrách a na oddelení S,B a Z, sledovanie platnosti nájomných zmlúv,

- evidencia a vybavovanie žiadostí o finančné dotácie Mesta Bardejov podľa VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií,

- administrácia projektu terénnych sociálnych pracovníkov – mesačné zúčtovanie,

  spolupráca s Fondom sociálneho rozvoja, metodické usmernenie a kontrola práce terénnych sociálnych pracovníkov a všetkých projektov súvisiacich so zvýšením zamestnanosti v meste,

- príprava a realizácia projektov na rozšírenie a skvalitňovanie sociálnych služieb v rámci štrukturálnych fondov EÚ, MPSVaR SR, MVaRR SR, FSR, splnomocnenca vlády  pre rómsku otázku,

- mestský informačný systém – pošta a jej prideľovanie pracovníkom, sledovanie vybavenia  spisov, aktualizácia web stránky mesta.

- zabezpečovanie prevádzky troch denných centier nachádzajúcich sa na území mesta Bardejov, zabezpečenie a organizovanie  kultúrno-spoločenského  života  dôchodcov, usmerňovanie práce vedúcich denných centier, kontrola dodržiavania štatútu a prevádzkového poriadku.

c/ oddelenie školstva a telesnej kultúry / ŠaTK/

 - referát školstva, mládeže a telesnej kultúry

-  referát voľnočasových aktivít

- Územné detské jasle

- Materské školy

- Školský úrad

Úlohou oddelenia je najmä:

-  pripravovať, organizovať a realizovať športové aktivity  Mesta Bardejov a materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov,

- spracovávať agendu dotácií a ich zúčtovanie pre m.p. Bapos na prevádzku športovísk.

- spracovávať agendu dotácií na podporu mládežníckeho športu v zmysle VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií ,

- spracovávať projekty a koncepčné zámery mesta v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športovísk,

- pripravovať, organizovať, realizovať a materiálno-technicky zabezpečovať pravidelné a príležitostné kultúrno-spoločenské podujatia organizované Mestom Bardejov a materskými a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov,

- koordinovať a metodicky usmerňovať základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pri príprave a realizácii predmetových olympiád a postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR 

Územné detské jasle

Originálne (samosprávne) kompetencie:

- personálne zabezpečovať prevádzku územných detských jaslí,

- zabezpečovať údržbu a opravy zariadení územných detských jaslí,

- sledovať evidenciu poplatkov rodičov, evidenciu dochádzky detí.

Materské školy

Originálne (samosprávne) kompetencie:

- vydávať pedagogicko-organizačné pokyny pre riaditeľky materských škôl,

- koordinovať a vykonávať hospodársko-finančné činnosti na úseku materských škôl a školských jedální materských škôl,

- zabezpečovať personálne obsadenie zamestnancov materských škôl a školských jedální,

- spracovávať koncepčné zámery skvalitňovania technického a materiálového stavu na objektoch materských škôl.

Prenesený výkon štátnej správy:

- spracovávať štatistické zisťovanie výkazov o materskej škole a školskej jedálni.

Školský úrad

Prenesený výkon štátnej správy:

- vykonávať štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,

- vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,

- vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok,

-  spracovávať štatistické zisťovanie školských výkazov,

- pripravovať podklady k žiadostiam na úpravu v sieti škôl, prípadne na zriadenie alebo zrušenie základnej školy,

- spracovávať podklady na zmeny v školských obvodoch pre plnenie povinnej školskej dochádzky .

d/ oddelenie kultúry

 - referát kultúry a spoločenských vecí

 - mestská kronika

- Kino Žriedlo a amfiteáter

Úlohou oddelenia je najmä:

- vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov,

- organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca,

- spracovanie prehľadov, výkazov alebo štatistík ( napr. v personálnej oblasti, mzdovej oblasti),

- jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov,

- samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce,

- protokolárne zabezpečenie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných  návštev,

- sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch,

- organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu v rôznych priestorových podmienkach,

- zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí ( napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení),

- samostatné zabezpečenie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v  kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v účelových rekreačných zariadeniach,

- realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí,

- tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových činností a produkčných činností v kultúrnych alebo v osvetových zariadeniach,

- tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych zariadeniach alebo v osvetových zariadeniach s dosahom na región,

-  tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí,

- tvorba, organizovanie a zabezpečovanie náročných kultúrnych podujatí ( napr. hudobné festivaly, divadelné festivaly) s nadregionálnym dosahom,

- preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborných vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend,

- vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve,

- spracovanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu,

- vybavovanie čiastkových odborných agend a ucelených odborných agend v oblasti kultúry,

- vypracovanie analýz a hodnotenie rozvoja mesta v odvetví kultúry,

- samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,

- odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja mesta  v odvetví kultúry, 

- spracovanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.

e/ oddelenie ekonomiky

 - referát rozpočtu a účtovníctva

 - mzdová učtáreň

 

Úlohou oddelenia je najmä:

 

- financovanie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,

- kontrola plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správ o plnení rozpočtu,

- spracovanie analýz pre zostavenie rozpočtu,

- vypracovanie návrhov rozpočtu,

- vypracovanie a evidencia zmeny rozpočtu, rozpočtových  opatrení,

- na úseku finančných operácií zodpovedá za spravovanie finančného majetku mesta,

- finančné usporiadanie hospodárenia mesta, navrhovanie spôsobu rozdelenia prebytku, resp. vyrovnanie schodku hospodárenia,

- zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle zákona,

- platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov, vykonáva kontrolu bankových, účtovných a pokladničných dokladov,

- spolupráca s Daňovým úradom Prešov – pobočka Bardejov a Okresným úradom v Bardejove,

- spolupráca s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej, zriaďovania účtov, dispozičných oprávnení, podpisových vzorov a iných úloh, ustanovených právnymi predpismi a pokynmi v oblasti  hospodárskych dispozícií,

- vykonávanie dispozícií s fondmi v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta a Zásad pre tvorbu a použitie peňažných fondov ,

- vedenie účtovníctva podľa platnej účtovnej osnovy,

- zostavovanie účtovných výkazov mesta,

- vedenie evidencie o majetkových účastiach mesta a ostatných cenných papierov,

- vedenie účtovníctva o pohybe majetku v správe mesta,

- spolupráca s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR v oblasti rozpočtu a účtovnej evidencie,

- sledovanie a účtovanie dotácií zo ŠR,

- inventarizácia záväzkov a pohľadávok,

- zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania,

- zabezpečovanie a spracovanie mzdovej agendy,

- príprava podkladov pre komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend,

- odborná príprava dokladov potrebných pre spracovanie mzdovej agendy a ich odosielanie iným inštitúciám,

- komunikácia s internými a externými organizačnými zložkami zamestnávateľa a ďalších inštitúcií,

 f/ oddelenie daní a poplatkov / DaP/

 - referát daní z nehnuteľností

 - referát miestnych poplatkov

 

Úlohou oddelenia je najmä:

- vykonávať správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta Bardejov  a v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vykonávať činnosti smerujúcej k naplneniu rozpočtu mesta a to daňové konanie a daňové exekučné konanie,

- predkladať návrhy na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom,

- prihlasovanie pohľadávok v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní,

- rozhodovanie v daňovom konaní o právach a povinnostiach daňových subjektov, -

- v jednotlivých etapách daňového konania (prípravného konania, vyrubovacieho konania, vyberacieho – t. j. inkasného konania, preskúmavacieho konania) a v daňovom exekučnom konaní  ako správca dane (poplatku) z úradnej moci vymáhať daňový nedoplatok, peňažné plnenie uložené exekučným titulom,

- tvorba všeobecne záväzných nariadení na úseku miestnych daní a poplatkov.

 g/ oddelenie správy majetku /SM/

 - referát majetkoprávny

 - referát správy mestského majetku

Úlohou oddelenia je najmä:

- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

- zabezpečovanie hospodárenia v mestských lesoch,

- obstarávanie podkladov potrebných pre nakladanie s majetkom mesta z evidencií vedených orgánmi štátu (kataster nehnuteľností a podobne) podľa požiadaviek orgánov a iných organizačných zložiek mesta,

- spracúvanie návrhov na vklady, zápisy, poznámky, vecné bremená v katastri nehnuteľnosti a vykonávanie ďalších s tým súvisiacich úkonov,

- zabezpečovanie aktuálnej komplexnej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a k majetku sa vzťahujúcej dokumentácie,

- sledovanie a evidencia pohybu majetku mesta, nadobúdanie, úbytok, zmeny v správe a prenájme, zriadenie a zrušenie vecných bremien a iných významných skutočností a poskytovanie informácií o nich orgánom a ostatným organizačným zložkám mesta,

- sledovanie a evidencia zmien majetku zverenému iným osobám a ich postúpenie oddeleniu finančnému na zúčtovanie,

- viesť evidenciu majetku a platných zmlúv mesta v počítačovom systéme mesta,

- vykonávať odpisovanie majetku mesta podľa ustanovení zákona o dani z príjmov a poskytovať podklady na jeho zúčtovanie,

- navrhovať a zabezpečovať usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov a inej majetkovej agendy spôsobom najvýhodnejším pre mesto,

- vyhotovovať návrhy zmlúv o nakladaní s majetkom uzatváraných mestom,

- zastupovať mesto v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, zabezpečovať komplexnú prípravu pre konanie, počínajúc vypracovaním návrhu, realizovaním všetkých úkonov priebehu prvostupňového, odvolacieho a mimoriadneho konania až po vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a jeho realizovania,

- posudzovať  právne možnosti usporiadania majetkových sporov zmierom a predkladať príslušné návrhy, ak je to pre mesto výhodné,

- sledovať dodržiavanie zmluvných podmienok o umiestnení reklamy na objektoch a v priestoroch mesta,

- nedostatky zistené pri svojej činnosti signalizovať príslušným orgánom a útvarom mesta a predkladať návrhy na ich riešenie,

- poskytovať právne rady a informácie poslancom mestského zastupiteľstva ako aj zamestnancom mesta vo veciach týkajúcich sa úloh mesta,

- vypracovávať návrhy na začatie konkurzného a reštrukturalizačného konania,

- navrhovať stratégiu účelného a efektívneho využívania majetku mesta a komplexne zabezpečovať nakladanie s ním,

- vypracovávať stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám fyzických a právnických osôb na prenájom majetku mesta alebo jeho zverenie do správy,

- zúčastňovať sa na fyzickom preberaní alebo odovzdaní majetku mesta,

- sledovať a kontrolovať nakladanie s majetkom mesta zvereného do správy, nájmu alebo inej formy užívania právnickým a fyzickým osobám v súlade so štatútom, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s podmienkami zmluvy,

- fyzicky overovať stav delimitovaného majetku a zabezpečovať jeho premietnutie v delimitačnom protokole,

- v spolupráci s príslušnými orgánmi štátu a dotknutými osobami pripravovať a vypracovávať delimitačné protokoly nehnuteľného majetku,

- pripravovať a komplexne zabezpečiť proces predaja a nadobúdania mestského majetku vo všetkých formách (verejná dražba, verejná obchodná súťaž, priamy predaj, prijatie darovaného majetku a podobne), vrátane spracovania návrhov zmlúv a výkonu potrebných úkonov,

- zabezpečiť verejné obstarávanie v zmysle platných právnych predpisov,

- nahlásiť a zabezpečiť  prepis médií na mesto (vody, elektrickej energie, plynu),

- zúčastňovať sa na stretnutiach spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytných domoch, kde je mesto vlastníkom bytov a spoluvlastníkom nebytových priestorov,

- v súvislosti s predajom majetku mesta zabezpečiť jeho následné fyzické a protokolárne odovzdanie budúcemu vlastníkovi vrátane dostupnej dokumentácie,

- podávať odborné stanoviská pred realizáciou investičných akcií na základe požiadania investora - správcu majetku mesta,

- zúčastňovať sa na fyzickom preberaní ukončených investičných akciách  zabezpečované mesto alebo správcovskými organizáciami.

h/ oddelenie životného prostredia /ŽP/

 - referát životného prostredia

 - referát územného plánovania

 - referát stavebného poriadku

Úlohou oddelenia je najmä:

Samosprávne činnosti    

-    vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov,

-    prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov,

-    vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov,

-    zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia,

-    poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách,

-    organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy.

-    spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík,

-    organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní časti súťažných podkladov,

-    odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv,

-    zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií,

-    získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie,

-    metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa,

- odborná práca v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z  fondov EÚ, dotácií ministerstiev a od iných poskytovateľov,

-    odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania,

-    tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti,

-    investičná činnosť pri príprave stavieb alebo technologických časti stavieb,

-    tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov,

-    samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,

-    samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (agenda spojená s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií – m.p. Bapos a s činnosťou  EKOBARD, a.s.).

-    vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovní obce – ohlásenia a následne oznámenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

- koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej   činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce,

- tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce,

- tvorba koncepcie  regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovní obce (mesta),

- koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy,

- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovní samosprávy,

- tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie mesta,

-    príprava a vypracovávanie  rozhodnutí pre udelenie súpisných a orientačných čísiel na stavby pevne spojené so zemou,

-    vydávanie potvrdenia pre Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor o pridelených súpisných a orientačných číslach,

-    zastupovanie mesta ako dotknutej obce a povoľujúci orgán v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie,

-    vyjadrovať sa k žiadostiam o vyňatie pôdy z PPF na stavebnú plochu,

-    vyhotovovanie záväzného stanoviska mesta k pripravovanej výstavbe na území mesta na stavby, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady,

-    z územného hľadiska podávať stanoviská k správe a odpredaju majetku pre oddelenie správy majetku MsÚ.

Prenesený výkon štátnej správy

- koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce na prvom stupni správneho  konania,

-    koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úsekoch životného prostredia (úseku ochrany vôd, ochrany prírody, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva),

- vykonávanie správy  na úseku stavebného poriadku na úrovní obce,

- samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu  vykonávaná zamestnancom pri získaní osobitného kvalifikačného  predpokladu,

- samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na  úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane vyvlastnenia vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na prvom stupni správneho konania,

- koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonávané zamestnancom po získaní  kvalifikačného predpokladu,

-     koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

ch/ oddelenie výstavby

 - referát investičnej prípravy a pamiatok

 - referát realizácie investícií

 Úlohou oddelenia je najmä:

Samosprávne činnosti

-    koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy, 

-    tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy

-    tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce,

-    samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy - výstavba miest,

- odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia - energetika

- samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej agendy samosprávy pri príprave  a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov  

- samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,

- samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu,

-    tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce,

- vykonávanie odbornej činnosti alebo ucelenej agendy regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce,

- čiastočná odborná činnosť na úseku rozvoja mesta,

- spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na  riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu,

- vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov,

- poskytovanie informácií o odborných agendách,

- získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie,

- metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa,

- odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania,

- tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti,

- tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou,

- organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy,

- prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

- koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní  prostriedkov štátneho fondu,

- koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov  s  rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu  verejného obstarávania,

-  investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb,

-  technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb,

-  vykonáva obstarávanie verejnoprospešných stavieb,

- samostatná odborná práca v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ, dotácií z ministerstiev a od iných poskytovateľov,

-  vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,

-  zabezpečenie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií,

-  samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na  uzatváranie zmlúv,

- registratúra - spisová služba,

- technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami,  udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby 

- organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa  platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní časti súťažných podkladov,

- organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca,

- vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov,

- kreslenie grafických dokumentov podľa predlohy.

i/ oddelenie podnikateľských činností /PČ/

 - referát podnikateľských činností, verejných služieb a cestovného ruchu

 - referát strategického plánovania a regionalistiky

 Úlohou oddelenia je najmä:

 

Samosprávne činnosti:     

- vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie, alebo kontrolu v samospráve,

- zabezpečovanie písomnej  agendy oddelenia, orgánov mesta a mestského úradu, patriace do pôsobnosti oddelenia, vypracovávanie odborných podkladov a iných písomností pre rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 

- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z registratúrneho poriadku MsÚ v Bardejove,

- spolupráca z jednotlivými komisiami MsZ,

- spracúvanie prehľadov, výkazov, alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie,  rozhodovanie, alebo kontrolu,

- zabezpečovanie, koordinácia činností pri spracovaní, vedení pasportov mestských komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia, zabezpečovanie vedenia ďalších predpísaných evidencií, registrov a pasportov,

- vypracovávanie štatistických údajov v rozsahu pôsobnosti oddelenia,

- koordinácia a  spolupráca s oddelením daní a poplatkov, týkajúcu sa prvotných podkladov slúžiacich pre výrub miestnych daní a správnych poplatkov v pôsobnosti oddelenia PČ (verejné priestranstvá,   prekopávky ),   

- vydávanie rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov podľa zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a spolupráca s príslušnými orgánmi pri kontrole dodržiavania určených podmienok,

- dohľad a príprava podkladov na rozhodovanie na úseku ochrany spotrebiteľa,

- koordinácia spolupráce v oblasti kontrola na trhoviskách , trhových miestach a jednotlivých predajniach týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa v rámci kompetencie oddelenia,

vybavovanie  čiastkových  odborných  agend  vo  vymedzenej  oblasti  samosprávy ( napr. v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia ),

- vypracovávanie záväzných stanovísk a vyjadrení k návrhom riešení a investičným zámerom, respektíve rozvojovým programom dotýkajúcej sa verejnej zelene, verejného osvetlenia a verejných priestranstiev,

- zabezpečovanie podkladov, koordinácia a vypracovávanie písomných správ na zasadnutia MsR a MsZ a komisií pri MsZ v rámci kompetencie oddelenia PČ,  podľa plánu práce zasadnutí jednotlivých orgánov,

- zabezpečovanie práce na úseku ochrany zelene na úrovni obce,

- riadenie, usmerňovanie a vykonávanie vecnej, odbornej kontroly postupov prác v správe verejnej zelene na území mesta, verejného osvetlenia a verejných priestranstiev okrem  tých, ktoré podliehajú zákonu  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- koordinovanie, zabezpečenie a metodické usmerňovanie činnosti m.p. Bapos Bardejov, ktorý zabezpečuje správu a rozvoj verejno-prospešných služieb na území mesta v oblasti: 

      -    úpravy parkov a verejnej zelene,

-          verejných priestranstiev,

-          verejného osvetlenia,

-          pohrebných služieb a prevádzkovania pohrebísk,

-          správy a údržba MsK a parkovísk,

-          správy trhových miest,

- čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja obce ( napr. príprava podkladov pre projekty, zadávanie verejných prác),

- zabezpečovanie, koordinácia činností a spolupráce s právnickými a fyzickými osobami v oblasti patriacich do pôsobnosti oddelenia  (úpravy parkov a verejnej zelene, verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, pohrebných služieb a prevádzkovania pohrebísk, správy a údržba MsK a parkovísk, správy trhových miest, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu),

- koordinácia, vypracovávanie, zabezpečovanie a usmerňovanie plnenia úloh pri príprave podkladov k zámerom na úseku  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov,

- čiastková odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce,

- koordinácia, vypracovávanie, zabezpečovanie a usmerňovanie plnenia úloh pri príprave podkladov v pôsobnosti oddelenia PČ na úseku regionálneho rozvoja, partnerskej spolupráce a cestovného ruchu ),

- samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu,

- plnenie stanovených úloh plánu kontrolnej činnosti v pôsobnosti oddelenia,

- vypracovávanie analýz a hodnotenie rozvoja mesta podľa príslušných odvetví,

- vykonávanie odbornej činnosti, alebo ucelenej agendy regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni mesta,

- vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti,

- vykonávanie prác na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,

- vypracovávanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví,

- vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy ( MsK, MHD, verejná zeleň, verejné priestranstvá, VO, cintoríny a vojnové hroby, regionálny rozvoj, partnerská spolupráca a cestovný ruch),

- koordinácia a usmerňovanie podnikateľských činností na území mesta v záujme zabezpečovania potrieb občanov mesta a jeho rozvoja v rozsahu úloh samosprávnych orgánov,

- vykonávanie činností pri zabezpečovaní  investorskej činnosti v oblasti verejnej zelene a jej technického vybavenia, verejného osvetlenia a verejných priestranstiev, mestských cintorínov, MsK, a spolupráca z dodávateľmi a ďalšími investormi pri riešení investičných programov a akcií na úsekoch v pôsobnosti oddelenia,

- vykonávanie metodického usmerňovania a kontrolnej činnosti pri hospodárnom a účelnom použití finančných prostriedkov mesta v rámci transferu pre m.p. Bapos podľa príslušných kapitol v rámci kompetencií oddelenia PČ a  vedenie príslušnej evidencie použitia a čerpania finančných prostriedkov podľa vecnej štruktúry, v súlade s platnými  všeobecnými právnymi predpismi,

- tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce

- vykonávanie odbornej činnosti na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia na úrovni mesta,

- tvorba koncepcie  regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni mesta,

- tvorba koncepcie rozvoja mesta,

- koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy,

- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.

Prenesený výkon štátnej správy

- rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni mesta alebo samostatné vykonávanie dozoru v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej autobusovej dopravy,

- koordinovanie, usmerňovanie a sledovanie dodržiavanie podmienok preplnenie úloh a činností mesta v oblasti rozhodovania v povoľovacom konaní v cestnej doprave, v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej autobusovej dopravy na území mesta v záujme zabezpečovania potrieb občanov mesta a jeho rozvoja v rozsahu úloh samosprávnych orgánov,

- vykonávanie činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,

- samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dozoru v oblasti cestnej dopravy a nad miestnymi a účelovými komunikáciami vykonávaná zamestnancom pri získaní osobitného kvalifikačného predpokladu,

 

   Tieto organizačné útvary riadi priamo prednosta mestského úradu prostredníctvom vedúcich oddelení.

Článok 11

Zamestnanci pracujúci na Mestskom úrade

1/ Práva a základné povinnosti zamestnancov pracujúcich na  Mestskom úrade sú upravené v Zákonníku práce a v ďalších  predpisoch na jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne  záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku. 

2/ Práva a povinnosti zamestnancov sú zapracované tiež v  pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných  normatívno-právnych aktoch, smerniciach, organizačných pokynoch, metodických usmerneniach a príkazoch  primátora.

Článok 12

Odovzdávanie a preberanie funkcií

1/ Pri odovzdávaní funkcie sa vyhotoví zápis o stave plnenia úloh  príslušného pracovného úseku, o spisoch, korešpondencii, o  stave finančných prostriedkov a ostatných majetkových hodnôt.

2/ Zápis o odovzdaní funkcie spracováva odovzdávajúci.

3/ Zápis o odovzdaní funkcie podpisujú

 a/ odovzdávajúci

 b/ preberajúci

 c/ bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec.

4/ Pri odovzdávaní funkcie so zodpovednosťou za zverené hodnoty  sa ku dňu odovzdania uskutoční ich mimoriadna inventarizácia.  Inventarizácia sa uskutočňuje za prítomnosti aj zodpovedného  zamestnanca oddelenia /správy/ vnútorných vecí mestského  úradu.

Článok 13

Odborné komisie

1/ Primátor zriaďuje na návrh prednostu mestského úradu odborné komisie /pracovné  skupiny/ stáleho alebo dočasného charakteru.

2/ Stálymi komisiami sú

 a/ ústredná inventarizačná komisia

 b/ mzdová komisia

 c/ škodová komisia

 d/ komisia pre vyraďovanie záznamov /písomností/.

3/ Dočasné komisie zriaďuje primátor účelovo na riešenie  problematiky ekonomického, technického alebo sociálneho  charakteru, resp. ak ich zriadenie nariaďujú právne predpisy  /napr. zákon o verejnom obstarávaní a pod./.

Článok 14

Systém riadenia Mestského úradu

1/ Činnosť mestského úradu sa riadi okrem všeobecne záväzných  právnych predpisov, Štatútu mesta, organizačných poriadkov,  nariadení mesta aj sústavou interných organizačných noriem,  smerníc, organizačných pokynov, metodických usmernení a príkazov primátora a prednostu mestského úradu.

2/ Hlavnými organizačnými normami sú

 a/ Štatút mesta

 b/ Organizačný poriadok samosprávy

 c/ Organizačný poriadok mestského úradu

 d/ Organizačný poriadok mestskej polície

 e/ Pracovný poriadok

 f/ Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 g/ Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

 h/ Zásady obehu účtovných dokladov

 ch/ Registratúrny poriadok

3/ Evidenciu organizačných interných noriem a smerníc vedie  oddelenie vnútorných vecí mestského úradu.

4/ Na mestskom úrade sa uplatňujú tieto formy riadenia:

a)  pracovné porady,

b) interné normatívne akty, vydávané primátorom mesta, alebo prednostom Mestského úradu. Interné normatívne akty sú:

     - smernica primátora,

- príkaz primátora,

- organizačný pokyn prednostu

- metodické usmernenie prednostu

- príkaz prednostu

5/ Pracovné porady slúžia na prenos, ukladanie a kontrolu plnenia uložených pracovných úloh.  Pracovné porady zvoláva primátor, prednosta,  vedúci oddelenia a vedúci kancelárie primátora. Z pracovných porád zabezpečí zvolávateľ porady vyhotovenie písomného záznamu, z ktorého bude zrejmý termín plnenia úlohy a subjekt zodpovedný za jej splnenie.

6/  Členovia vedenia Mestského úradu sú: primátor, zástupcovia primátora, hlavný kontrolór, prednosta, náčelník mestskej polície, vedúci oddelenia ekonomiky a vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry mestského úradu a vedúci kancelárie primátora. Na poradu vedenia môže primátor prizýva podľa potreby ďalších vedúcich zamestnancov mesta a riaditeľov organizácií zriadených, alebo založených Mestom Bardejov.

Článok 15

Počet zamestnancov

1/ Počet pracovníkov v rámci Organizačného poriadku Mestského úradu v Bardejove sa reguluje prostredníctvom schváleného objemu mzdových prostriedkov v rámci rozpočtu mesta na príslušné obdobie

 2/ Odporúčaný počet pracovníkov mesta je v prepočítanom stave stanovený v Organizačnej

štruktúre Mestského úradu v  Bardejove.

3/ Celkový priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov počet podľa organizačnej štruktúry uvedenej v prílohe tohto poriadku je 99, opatrovateľská služba 70.      

Článok 16

Vzťahy k organizáciám, ku ktorým plní mesto zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu

 

1/ Organizáciám, ku ktorým mesto vystupuje ako zakladateľ alebo zriaďovateľ, mestský úrad zabezpečuje administratívny výkon činností, ktoré súvisia so zakladateľskou alebo zriaďovateľskou funkciou a metodicky usmerňuje a koordinuje ich činnosť.

Časť IV.

SPISOVÁ SLUŽBA, OBEH PÍSOMNOSTÍ A POUŽÍVANIE PEČIATOK

Článok 1

Spisová služba

1/ Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na mestskom úrade  zodpovedajú jednotliví vedúci oddelení a prednosta mestského  úradu.

2/ Každý zamestnanec je povinný poznať Registratúrny poriadok  Mesta Bardejov a vedieť správne zaobchádzať s pridelenými  písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.

3/ Podrobnejšie úpravu evidovania, vyhotovovania, odosielania,  označovania záznamov - spisov, príjem a triedenie zásielok,  vyraďovanie a archivovanie záznamov obsahuje Registratúrny  poriadok Mesta Bardejov.

Článok 2

Obeh písomností

1/ Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotlivé oddelenia  mestského úradu, prednosta mestského úradu a primátor, ktorí  písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvaľujú.

2/ Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú Zásady obehu  účtovných dokladov.

Článok 3

Pečiatky

1/ Mestský úrad používa podlhovastú pečiatku s textom: "Mestský  úrad Bardejov" v bežnom korešpondenčnom styku.

2/ Okrúhlu pečiatku, ktorú tvorí kruh o priemere 36 mm, v ktorom  je štátny znak SR, okolo ktorého je kruhový nápis Mesto  Bardejov sa používajú pri vydávaní rozhodnutí v správnom  konaní na úsekoch štátnej správy, ktoré boli prenesené na mesto a v daňovom konaní.

3/ Okrúhlu pečiatku, ktorú tvorí kruh o priemere 36 mm, v ktorom  je erb mesta, okolo ktorého je kruhový nápis Mesto Bardejov  používajú iba orgány mesta.

4/ Pečiatky sú označované poradovým číslom a evidenciu o ich  pridelení vedie zodpovedný zamestnanec oddelenia vnútorných vecí mestského úradu.

5/ Používanie a ochrana úradných pečiatok Mesta Bardejov sa upravuje v Registratúrnom poriadku Mestského úradu Bardejov.

Časť V.

OCHRANA MAJETKU MESTA

Článok 1

Zodpovednosť za ochranu majetku

1/ Za ochranu objektov a zvereného majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovedá primátor, prednosta  mestského úradu, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície, vedúci oddelení, ako aj ďalší zamestnanci  pracujúci na Mestskom úrade v rozsahu svojej pôsobnosti.

2/ Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane  majetku mesta, objektov mestského úradu upravuje Smernica pre ochranu majetku Mesta Bardejov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Vedúci zamestnanci mesta Bardejov sú povinní zabezpečiť  oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto organizačným  poriadkom a jeho zmenami a doplnkami najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho  účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v  deň nástupu do zamestnania.

2/ Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove je k  dispozícii zamestnancom mesta u vedúcich  jednotlivých oddelení, prednostu mestského úradu a u  primátora, ktorí sú im povinní umožniť do neho nahliadnuť a  tiež je dostupný počítačovou formou. Neoddeliteľnou prílohou  tohto Organizačného poriadku je organizačná štruktúra  mestského úradu v grafickej podobe.

3/ Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove  nadobúda účinnosť 1.7.2010. Zrušuje sa Organizačný poriadok Mestského úradu schválený Mestským zastupiteľstvom v Bardejove dňa 27.6.1996 v znení jeho neskorších zmien  a doplnkov.

4/ Zmeny a doplnky Organizačného poriadku Mestského úradu v Bardejove nadobúdajú účinnosť dňom 1.11. 2012.

5/ Zmeny a doplnky Organizačného poriadku Mestského úradu v Bardejove nadobúdajú účinnosť dňom 1.7. 2014.

6/ Zmeny a doplnky Organizačného poriadku Mestského úradu v Bardejove nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2016.

 

 

                                MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                          primátor mesta

Odkazy k textu:

1) Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2)  Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3)  Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Príloha: Organizačná štruktúra MsÚ Pdf 32

Aktualizoval: Ivan Leščišin, Ing., 2018-06-07, 10:35, ivan.lescisin@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám