Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Oddelenie daní a poplatkov

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

alt

Registračný list – oznámenie k dani za ubytovanie

alt

Oznámenie k dani za ubytovanie

alt
Vzory tlačív daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje TU
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad alt alt
Plnomocenstvo alt alt
Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľností o určení daňovníka dane z nehnuteľností v zmysle § 32 zákona č. 582/2004 Z.z. alt alt
Hlásenie k miestnemu poplatku za TKO (PO) Pdf_32 ikona_word
Žiadosť o vrátenie preplatku

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o preúčtovanie preplatku

Pdf_32

Word_32

 

Oddelenie ekonomiky

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Bardejov

ikona pdf

Programový rozpočet mesta na rok 2014 a roky 2015, 2016

ikona pdf

 

Oddelenie kultúry

Oznámenie o konaní verejného podujatia: Kultúrne zariadenia v objekte

Pdf_32

Oznámenie o konaní verejného podujatia: Kluby bary a iné zariadenia v objekte

Pdf_32

Oznámenie o konaní verejného podujatia: Verejné kultúrne podujatia na verejnom priestranstve

Pdf_32

Zásady odmeňovania učinkujúcich na občianskych obradoch a slavnostiach v Meste Bardejov zabezpečovaných Zborom Pre Občianske Zaležitosti ikona pdf
Všeobecné závezné nariadenie Mesto Bardejov č.68/2005 o poskytovaní dotácii ikona pdf

 

Oddelenie majetkové

Zoznam majetku Mesta Bardejov, ktorý bol prevedený do vlastníctva iných osôb  ikona excel
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (platné od 07.12.2017) alt
Dražobný poriadok Mesta Bardejov alt
Zásady výberového konania alt
Cenník pre poplatkový lov zveri tuzemskými poľovnými hosťami alt

 

Oddelenie podnikateľské

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  (chodníka) - FO ikona pdf alt

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  (chodníka) - PO

 ikona pdf alt

Žiadosť o vydanie povolenia na  zvláštne užívanie mestskej komunikácie - reklamný pútač

alt  alt

Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti v súvislosti s ohlásením živnosti, koncesie

  alt

Schválenie /zmena/ prevádzkového času - viď VZN č.147/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Bardejov

alt 
 

Písomné vzdanie sa práva odvolania proti rozhodnutiu - FO

alt alt

Písomné vzdanie sa práva odvolania proti rozhodnutiu - PO

alt alt

Oznámenie o zmene evidenčného čísla vozidla (ecv) -zaslanie - FO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie kontajnera -  FO

Pdf_32   Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie kontajnera - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie lešenia - FO 

Pdf_32   Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie lešenia - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o stavebné povolenie   Pdf_32    Word_32
Žiadosť o povolenie na uzávierku (obchádzku, odklon) miestnej komunikácie - FO   Pdf_32  
  Word_32

Žiadosť o povolenie na uzávierku (obchadzku, odklon) miestnej komunikácie - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva- FO

Pdf_32 Word_32

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva- PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - FO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - PO

   Pdf_32   Word_32

Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa ŤZP

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu - FO   Pdf_32 Word_32

Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu bus - FO  Pdf_32  Word_32
Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu bus - PO Pdf_32  Word_32
Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopanie verejnej mestskej zelene - FO Pdf_32    Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopanie verejnej mestskej zelene - PO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o zrušenie rozhodnutia na prenosnú garáž - FO

Pdf_32

Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj

Pdf_32

 Word_32

Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste

Pdf_32

Word_32

Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pdf_32

Word_32
Smernica na určenie min. výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Bardejov alt  
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva Pdf_32 Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - autobusy Pdf_32 Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - taxislužba Pdf_32 Word_32
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - pohyblivé reklamné tabule (pútače) Pdf_32 Word_32

 

Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 68/2005 alt
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ ikona_word

 

Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Žiadosť o nájomný byt - bežný štandard alt
Žiadosť o nájomný byt - nižší štandard alt
Žiadosť o prechod nájmu bytu + čestné prehlásenie alt
Žiadosť o súhlas na zmenu pobytu na adresu mestského bytu + čestné prehlásenie alt
Žiadosť o súhlas s prenechaním bytu do podnájmu + zmluva alt
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov + dohoda alt
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alt
Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby alt
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alt
Čestné vyhlásenie k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Pdf_32
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie alt
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi alt
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu alt
Žiadosť o zmenu stravovacieho zariadenia pre poskytnutie príspevku na stravu alt

 

Oddelenie vnútorných vecí

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu ikona pdf
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky ikona_word
Žiadosť o vystavenie rodného listu ikona_word
Súhlas s prihlásením občana na pobyt ikona_word
Čestné vyhlásenie ikona_word
Splnomocnenie ikona_word
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky Pdf_32

 

Oddelenie životného prostredia

1. Ohlásenie drobnej stavby alt
2. Ohlásenie drobnej stavby (prípojky IS - rozvodové siete a kanalizácie) alt
3. Ohlásenie drobnej stavby (s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe alebo oplotenie) alt
4. Ohlásenie drob. stavby, staveb. úpravy (bytu, bytového jadra) alt
5. Ohlásenie jednoduchej stavby alt
6. Ohlásenie stavebnej úpravy, udržiavacích prác alt
7. Oznámenie o vyrúbaní dreviny ikona word
8. Prehlásenie o použití osobných údajov alt
9. Tlačivo pre oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia ( do 15.02. ) ikona word
10. Žiadosť o dodatočné povolenie alt
11. Žiadosť o kolaudáciu alt
12. Žiadosť o odstránenie stavby alt
13. Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného ) zariadenia alt
14. Žiadosť o povolenie / kolaudáciu vodnej stavby (studne) alt
15. Žiadosť o povolenie  zmeny užívania stavby alt
16. Žiadosť o stavebné povolenie alt
17. Žiadosť o súhlas k zriadeniu/zmene alebo užívaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (ďalej iba MZZO) ikona word
18. Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla alt
19. Žiadosť o územné rozhodnutie alt
20. Žiadosť o výrub dreviny ikona word
21. Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla alt
22. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením alt
23. Žiadosť - studne ikona word
24. Kolaudácia - studne ikona word

Aktualizoval: Klimek Milan, 2018-08-28, 13:30, milan.klimek@bardejov.sk

 

{sliderEnd}

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám