Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

dátum názov doručenie dokument
  12.2018    
6.12.2018 Územné rozhodnutie - predĺženie platnosti "I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele - rekonštrukcia" - líniová stavba 21.12.2018 ikona pdf
  11.2018    
16.11.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Optická metropolitná sieť" - líniová stavba 3.12.2018 ikona pdf
15.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Gorkého  A1 - zmena stavby "
30.11.2018 ikona pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového dmu D4 - zmena stavby " - Komenského 34,35,36,37 21.11.2018 ikona pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa  § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  "Stavebná úprava bytu - prístavba balkóna - bytový dom - zmena stavby"  21.11.2018 ikona pdf
       
  10.2018    
23.10.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IS Pod Špitáľskym"  - TS, VN prípojka a rozvod NN 7.11.2018 ikona pdf
23.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby 7.11.2018 ikona pdf
19.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rozšírenie distribučnej siete na Štefánikovej ul. v Bardejove" 5.11.2018 ikona pdf
  9.2018    
19.9.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IS Pod špitáľskym" - TS, VN prípojka a rozvod NN 4.10.2018 ikona pdf
19.09.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov" 04.10.2018 ikona pdf
07.09.2018 OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka“   ikona pdf
  8.2018    
 15.8.2018  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická metropolitná sieť - Bardejov"  30.8.2018  ikona pdf
15.8.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "PP Bardejovská Nová Ves - Komunikácie a IS" SO 03 nová VN prípojka a DTS, SO 04 NN rozvody, SO 05 odberné elektr. zariadenia, SO 06  VO a rozvody slaboprúdu
30.8.2018 ikona pdf
13.8.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IBV Dlhá Lúka - Komunikácie a IS" SO 03 VO a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová VN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné elektr. zariadenia
28.8.2018 ikona pdf
03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   ikona pdf
  7.2018    
31.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   ikona pdf
20.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 03.08.2018 ikona pdf
19.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 03.08.2018 ikona pdf
18.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 02.08.2018 ikona pdf
15.7.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "PP Bardejovská Nová Ves, komunikácie a IS" - SO 03 nová NN prípojka a DTS, SO 04NN rozvody , SO 05 odberné sl. zariadena, SO 06 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu 30.7.2018 ikona pdf
10.7.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Dlhá Lúka, komunikácie a IS" - SO 03 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová NN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné sl. zariadena 25.7.2018 ikona pdf
  6.2018    
27.6.2018

Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie

11.7.2018 ikona pdf
       
1.6.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Partizánska č. 25, 26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby 16.6.2018 ikona pdf
  5.2018    
29.5.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "PP Bardejovská Nová ves, komunikácia a IS" - líniová stavba 12.6.2018 ikona pdf

7.5.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Bezručova č. 24,25,26,27,28,29 - blok D-6, Bardejov" - zmena stavby 22.5.2018 ikona pdf
  4.2018    
17.4.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Záhradkárska oblasť Koligrund - výstavba trafostanice, VN prípojky a NN distr. rozvodov" 2.5.2018 ikona pdf
12.4.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zateplenie severného priečelia, náter južného priečelia, rekonštrukcia schodiskových lodžií, rekonštrukcia okapového chodníka a oprava sokla bytového domu D2, ul. Moyzesova , Bardejov" 27.4.2018 ikona pdf
9.4.2018 Rozhodnutie  o umiestnení stavby -  "IBV Dlhá Lúka, Komunikácia a IS" - verejná vyhláška 24.4.2018 ikona pdf
  3.2018    
22.3.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 9.4.2018 ikona pdf
12.3.2018

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

27.3.2018 ikona pdf
9.3.2018 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 24.3.2018 ikona pdf
  2.2018    
5.3.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského 40, 41, 42, 42, 44, 45 - blok D-5, Bardejov" - zmena stavby 20.3.2018 ikona pdf
6.2.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zahradkárska oblasť Koligrund - výstavba VN prípojky, trafostanice a NN distr rozvodov" 22.2.2018 ikona pdf
5.2.2018 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy 20.2.2018 ikona pdf
  12.2017
   
19.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Štefánikova, Za Rajom" 3.1.2018 ikona pdf
18.12.2017

Oznámenie o konaní v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy

2.1.2017 ikona pdf
  11.2017    
28.11.2017 Rozhodnutie  Ou-PO-OVBP2-2017/40337/111284/ŠSS-KK - verejná vyhláška 13.12.2017 ikona pdf
       
 

9.2017

   
20.09.2017 Oznámenie o začatí koludačného konania Sázavského I3 5.10.2017 ikona pdf
13.09.2017

Oznámenie o začatí územného konania WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice - Telekomunikačná stavba - Vysielač - Dlhá Lúka

príloha - situácia

27.09.2017 ikona pdfikona pdf
  8.2017    
30.8.2017 Dodatočné stavebné povolenie povolenie spojené s kolaudáciou stavby - verejná vyhláška - na stavbu : "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov" 13.9.2017 ikona pdf
28.8.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované bytového dimu B1" 13.9.2017 ikona pdf
28.8.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Dlhý rad č. 23,24,25 - blok A1, Bardejov" 13.9.2017 ikona pdf
21.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Most   cez  potok Kamenec, Bardejov-mestská čast' Dlhá Lúka,  Dl01 Úprava  miestnych  komunikácií, D201 Most cez  potok Kamenec, D221 Úprava  potoka Kamenec, DSOl Osvetlenie mosta", na pozemkoch parc. č. C KN 399/1,  E KN
131 /182 a 131/239 v katastrálnom území Dlhá Lúka.
  ikona pdf
7.8.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Individuálna bytová výstavba - Tehelná Bardejov - príprava územia" 23.8.2017 ikona pdf
       
   7.2017    

31.7.2017

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy" 15.8.2017 ikona pdf
31.7.2017  Rozhodnutie  o umiestnení stavby - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška 15.8.2017  ikona pdf
10.7.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, Bardejov - príprava územia" - EN, VN prípojka a TS, VO, SR 25.7.2017 ikona pdf
06.7.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy" 21.7.2017 ikona pdf
  6.2017    
30.6.2017 Rozhodnutie  o prerušeníí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška 15.7.2017 ikona pdf
12.6.2017 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby "CSPL Bardejov" v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - oznámenie 27.6.2017

ikona pdf

8.6.2017 Rozhodnutie OU Prešov ka stavbe "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov" - verejná vyhláška 23.6.2017  ikona pdf
  5.2017    
01.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" 16.06.2017 ikona pdf
01.06.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby 16.06.2017 ikona pdf
16.5.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby

31.5.2017 ikona pdf
9.5.2017

Rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

24.5.2017  ikona pdf
 2.5.2017  

Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu :"Telekomunikačná stavba - FTTH Bardejov"
 17.5.2017  ikona pdf
2.5.2017

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby

17.5.2017 ikona pdf
  4.2017    
 19.04.2017  Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektro - TV pre zástavbu územia Pod Špitálskym - Bardejovské Kúpele."  05.05.2017  ikona pdf
19.04.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "TS BNV a nové distribučné NN vedenie." 05.05.2017 ikona pdf

 

10.4.2017

 Oznámenie o začatí konania ododatočnom povolení (odstránení) stavbya výzva na predloženie dokladov - verená vyhláška

na stavbu :  "Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 

25.4.2017

 ikona pdf

 

 10.4.2017

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu - blok B5 nám. arm. gen. L.Svobodu 2687/19-21, Bardejov" - zmena stavby

 

 25.4.2017

 ikona pdf
  3.2017    

 

 9.3.2017

 

Oznámenie o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 

24.3.2017

 ikona pdf
  2.2017    
 28.2.2017  Upovedomenie o podaní odvolania proti ÚR o umiestnení stavby "Polyfunkčná budova Dlhý rad Bardejov"  14.3.2017  ikona pdf
 22.2.2017  Rozhodnutie MDaV SR, sekcia výstavby k odvolaniu spoločnosti Alians s.r.o. proti rozhodnutiu OU Prešov, OVaBP č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.10.2016  9.3.2017  ikona pdf
17.2.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)" 4.3.2017 ikona pdf
  1.2017    
       
 25.1.2017  Územné rozhodnutie -  verejna vyhláška : "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  10.2.2017  ikona pdf

 

19.1.2017

Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"

 

2.2.2017

ikona pdf
4.1.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" 19.1.2017 ikona pdf
4.1.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o." 19.1.2017 ikona pdf
  12.2016    

 

29.12.2016

Kolaudačné rozhodnutie (povolenie užívať stavbu) – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.

 

13.1.2017

 

ikona pdf

 

23.12.2016

Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - doplňujúce konanie.

- na stavbu :"Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"

 

5.1.2016

 

ikona pdf

 

 19.12.2016

 

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Bardejov – IBV na ul. Homolkovej - rozšírenie IS - SO 01 STL“ .

 

3.1.2017

 ikona pdf

 

8.12.2016 

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" - TS a rozšírenie NN siete 

 

23.12.2016

 ikona pdf

 

8.12.2016

 Stavebné povolenie - dodatočné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: "STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves"  23.12.2016  ikona pdf

7.12.2016

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o." 

22.12.2016 ikona pdf
       
  11.2016    
       
29.11.2016 Stavebné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom - doplnenie II. etapa   ikona pdf
 29.11.2016

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.

 14.12.2016  ikona pdf
15.11.2016

Verejná vyhláškao OU Prešov o upoveodmení účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.102016, ktorým bolo zrušené rozzhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2016/022827 zo dňa 19.5.2016 - na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

30.11.2016  ikona pdf
7.11.2016  Verejná vyhláškao začatí stavebného konania  podľa §88a a § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves“ na parcelách č. C KN 495/56, 495/58, 1756/3, 499/2, 499/12, 1863/12, 256/1, 495/2, 1813/1, 1817, 1818/1, 1818/2  v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves

 22.11.2016  ikona pdf
       
   10.2016    
19.10.2016

Verejná vyhláška rozhodnutia OU Prešov o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

3.11.2016 ikona pdf
19.10.2016

Verejná vyhláška  kolaudačného rozhodnutia podľa § 82 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.

 3.11.2016 ikona pdf
14.10.2016 Verejná vyhláška - začatie doplnujuceho stavebneho konania - technicke vybavenie k IBV Pod Mihalovom - doplnenie II etapa 29.10.2016 ikona pdf
10.10.2016 Stavebné povolenie - SO01 Dopravne napojenie na polyfunkčný objekt 25.10..2016 ikona pdf
29.09.2016 Oznamenie o zacati kolaudacneho konania a pozvanie k ústnemu konaniu - pristupova cesta k ČOV Bardejov - Bardejovská Nová Ves 4.10.2016 ikona pdf
 

 

09.2016

   
 15.9.2016

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.

 30.9.2016 ikona pdf 
 5.9.2016

Verejná vyhláškao OU Prešov o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 20.9.2016  ikona pdf
 20.9.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov, IBV na ul. Homolkovej, rozšírenie inžinirskych sietí - SO 01 STL plynovod" 

 5.10.2016  ikona pdf
 
 
 
 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám