Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mestská rada

 

l. Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.

 

2. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

 

3. Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za mesiac. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.

 

4. Mestská rada najmä

 

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

 

b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

 

c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

 

d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

 

e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,

 

f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

 
 

5. Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

Členovia mestskej rady         
     
RNDr. Marcel Tribus
  RNDr. Vladimír Savčinský
    volebný obvod č.: 1       volebný obvod č.: 4
             
    - člen komisie pre prešetrovanie sťažností       - člen komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradník
   

- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

       
             
                 
                 
                 
                 
MUDr. Ján Fotta
  MUDr. Andrej Havrilla
fotta     volebný obvod č.: 4   havrilla 02     volebný obvod č.: 2
             
    - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí       - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
    - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník       - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta        
                 
JUDr. Eva Hudáková    
hudakova_new     volebný obvod č.: 2        
             
    - predseda komisie pre prešetrovanie sťažností        
    - predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta        
    - člen komisie správy majetku         
      - člen komisie verejného poriadku          
                 
                 
Ing. Peter Petruš
  MUDr. Július Zbyňovský
petrus     volebný obvod č.: 1       volebný obvod č.: 3
             
    - člen finančnej komisie       - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
    - člen komisie správy majetku       - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
             
                 
                 
                 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám